Vyriausybėje patvirtintos Visuomenės informavimo įstatymo pataisos

Data

2017 10 31

Įvertinimas
1
pastatas 2.jpg

Vyriausybėje patvirtintos Kultūros ministerijos pateiktos papildytos ir su suinteresuotomis pusėmis suderintos Visuomenės informavimo įstatymo pataisos. Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo projekto esminis tikslas – padėti pamatus atviros visa apimančios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos (VIRSIS) sukūrimui. Įstatymo pataisos itin reikšmingos antikorupciniu požiūriu. Įstatymo pataisų parengimas sąlygotas dar 2009 m. Lietuvos prisiimtais įsipareigojimais didinti korupcijos prevenciją šiame sektoriuje, kurie galutinai įtvirtinti ir Vyriausybės 2015 m. patvirtintoje Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programoje.

„Pastarieji įvykiai pasaulyje parodė, kad skaidrumas ir savireguliacija visuomenės informavimo srityje yra labai svarbūs, šių procesų suaktyvinimas yra būtinas ir Lietuvoje. Įstatymo pataisose, suderintose su suinteresuotomis institucijomis ir visuomenės informavimo sektoriaus dalyviais, numatėme galimybę viešinti duomenis apie viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų pajamas, gautas iš viešojo sektoriaus subjektų“, – teigė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

Lietuvoje iki šiol nėra vieningos viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos, kurioje būtų renkami, kaupiami, stebimi, analizuojami ir nemokamai visuomenei bei suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms skelbiami duomenys apie Lietuvoje visuomenės informavimo veiklą vykdančius subjektus. Duomenų teikimas skirtingiems registrams apsunkina rinkos dalyvius papildoma administracine našta, o valstybei kainuoja papildomus resursus, todėl numatyta sukurti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinę sistemą.

Tikimasi, kad tokia sistema palengvins visuomenės informavimo dalyviams administracinę naštą, padidins viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos skaidrumą bei sustiprins korupcijos prevenciją ir šalies vidaus saugumą. Remiantis patvirtintomis įstatymo pataisomis bus atverti papildomi duomenys apie viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus ir jų veiklą, viena vertus, didinant visuomenės informavimo procesų skaidrumą, kita vertus, leidžiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę ir sąlygas prekybai viešosios informacijos poveikiu.

Skaidrumui didinti bus skelbiama ir informacija apie viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pajamas iš politinės reklamos, apie padarytą rimtą profesinį pažeidimą taip pat informacija apie viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo priskyrimą profesinės etikos nesilaikančių kategorijai. Be to, VIRSIS numatyta skelbti duomenis apie visus viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų dalyvius – šiuo metu duomenys deklaruojami tik apie tuos dalyvius, kurie turi daugiau kaip 10 proc. žiniasklaidos priemonės akcijų (turto), taip pat metinę įmoką už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą.

VIRSIS duomenų paieška bus vieša ir neatlygintina, todėl su minėtais duomenimis galės susipažinti bet kuris suinteresuotas asmuo, institucija ar įstaiga.