Pristatyta tyrimo apie kultūros paveldo apsaugą ataskaita

Data

2019 12 04

Įvertinimas
3
Tyrimo pristatymas1.jpg

Kultūros ministerijoje viešai pristatyta tyrimo ataskaita, kurioje pateikta kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų bei tarptautinių dokumentų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, analizė. Ataskaitoje pateikta ir kultūros paveldo administravimo procese dalyvaujančių institucijų funkcijų analizė. Taip pat pristatytos remiantis šiomis analizėmis suformuluotos rekomendacijos, skirtos  patobulinti kultūros paveldo apsaugos teisinį reglamentavimą ir institucinę sąrangą, kad gyventojams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos efektyviausiu būdu.

Rekomendacijos suskirstytos į keturias pagrindines grupes: rekomendacijos dėl teisės aktų tarpusavio suderinamumo, rekomendacijos Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modeliui, rekomendacijos naujai Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo redakcijai bei kitų įstatymų pakeitimams ir rekomendacijos kultūros paveldo apsaugos ir administravimo paslaugų teikimo tobulinimui ir efektyvumo didinimui. 

Kultūros ministerijos užsakymu tyrimą „Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimo, siekiant patobulinti teisinį reglamentavimą ir institucinę sandarą, kad gyventojams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos efektyviausiu būdu“ ataskaitą atliko ir ją pristatė Smart Continent LT, UAB atstovai. Pristatyme dalyvavo suinteresuotų institucijų ir visuomenės atstovai, kultūros viceministrė Ingrida Veliutė ir Kultūros paveldo departamento direktorius Vidmantas Bezaras. Tyrimo ataskaita dar bus pakoreguota pagal viešame pristatyme pareikštas pastabas bei pasiūlymus ir pasitarnaus tobulinant kultūros paveldo apsaugos teisinį reglamentavimą ir institucinę sąrangą.

Tyrimas atliktas įgyvendinant projekto „Kultūros paveldo apsaugos procesų optimizavimas bei kultūros vertybių registro funkcionalumų gerinimas, siekiant teikti efektyvesnes paslaugas gyventojams“ bendrai finansuojamo Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ veiklas.