Patvirtintas veiksmų planas kuriant efektyvesnę paveldosaugos sistemą

Data

2020 11 16

Įvertinimas
1
Pastato lentelė.jpg

Kultūros ministro įsakymu patvirtintas Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 m. veiksmų planas. Dokumentas parengtas įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatas dėl sisteminio integruoto, darnios plėtros principais grįsto kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos.

Veiksmų plano tikslas – formuoti integralią materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo politiką, tobulinant esamą kultūros paveldo apsaugos sistemos teisinį reguliavimą, plėtojant į rezultatus orientuotą kultūros paveldo apsaugos valdymo sistemą, užtikrinant integralią ir ilgalaikę valstybės pažangą kultūros paveldo srityje.

Plane numatytais veiksmais siekiama efektyvinti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos valdyseną, užtikrinti jo ištyrimą, atskleidimą, susisteminimą ir išsaugojimą. Taip pat numatyti veiksmai stiprinant materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo vertės suvokimą, jo įvairovę, savitą skirtingų kultūrinių tradicijų sąveiką, pasireiškiančią per kultūros raiškos įvairovę. Dalis plano veiksmų skirta stiprinti dialogą su paveldo bendruomene, įtraukti į diskusijas ir  investuotojus, stiprinti ir tobulinti finansinių ir nefinansinių paskatų sistemą.

Veiksmų planas parengtas įgyvendinant šių metų birželio mėnesį patvirtintos Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos nuostatas. Dokumento rengimą koordinavo tarpinstitucinė Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 m. veiksmų plano rengimo darbo grupė, kurioje dirbo kultūros paveldo politiką formuojančių ir ekspertinių institucijų atstovai. Spalio mėnesį veiksmų plano projektas buvo pateiktas viešajai konsultacijai, pakoreguotas pagal gautas pastabas ir suderintas su veiksmų plano įgyvendinime dalyvausiančiomis institucijomis.

Kuriant efektyvesnę paveldosaugos sistemą, veiksmų plano priemonės bus ir šiuo metu Kultūros ministerijos rengiamos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos priemonių sudėtinė dalis. Programa rengiama atsižvelgiant į pagrindinio šalies planavimo dokumento – Nacionalinio pažangos plano (2021–2030) nuostatas.