Patvirtintas kultūros paveldo tvarkybos projektų finansavimo sąlygų aprašas

Data

2016 12 13

Įvertinimas
1
LOGO KM III.jpg

 

Kadenciją baigiančio kultūros ministro Įsakymu pavirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

„Džiaugiuosi, kad ši konkursinė priemonė yra skirta kultūros paveldo objektų tvarkybai ir pritaikymui kultūrinėms reikmėms, nes turime galimybę sukurti didelę kultūrinę pridėtinę vertę ir ypač regionuose“, – sakė Šarūnas Birutis.

Pagal Aprašą įgyvendinamiems projektams numatoma skirti iki 23 733 079  eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Šiai konkursinei priemonei projektus galės teikti viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus. Pagal Aprašą remiama veikla – viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai. Veiklų finansavimo būtina sąlyga – investicijų pritraukimas iš kitų šaltinių kultūros paveldo objektų pritaikymui kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, t. y. užtikrinant kultūros paveldo objekto patrauklumą ir prieinamumą visuomenei, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, išlaikant esamus bei sukuriant naujus lankytojų srautus.

Pagal Aprašą numatoma skelbti 2 kvietimus teikti paraiškas. Teikiami projektai turės atitikti specialųjį atrankos kriterijų.

 

Daugiau informacijos: http://www.esinvesticijos.lt/lt/patvirtintos_priemones/modernizuoti-viesaja-ir-privacia-kulturos-infrastruktura

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ea3227100f6f11e5920c94700bb1958e