Patikslintas UNESCO konvencijos taikymas

Data

2016 12 28

Įvertinimas
1
LOGO KM III.jpg

Kultūros ministerija informuoja, kad yra atnaujintas 2006 metais Lietuvos Respublikos ratifikuotos UNESCO konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo vertimas į lietuvių kalbą. Nuo šiol šios konvencijos pavadinimas yra „UNESCO konvencija dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo“.

Atnaujintame vertime keičiama pagrindinė sąvoka iš „kultūrų raiškos įvairovė“ į „kultūros raiškos įvairovė“ siekiant, kad vertimas tiksliai atitiktų originalų tekstą ir šios konvencijos taikymo sritį. Tokiu būdu siekiama vengti netikslaus konvencijos srities apibrėžimo, siejant ją išimtinai su daugiakultūriškumu, tautinėmis mažumomis ir kultūros paveldu, nes ši konvencija skatina kultūros raiškos formų (meno, kultūros reiškinių), ne skirtingų kultūrų įvairovę. Pagrindinės šios konvencijos taikymo sritys: kultūros politika, kultūros žiniasklaida, skaitmeninės technologijos kultūros srityje, kultūros pilietinė visuomenė, menininkų ir kultūros profesionalų mobilumas, kultūros prekių ir paslaugų sklaida ir platinimas, tarptautinis ir vystomasis bendradarbiavimas, darnus vystymasis ir kt.

Vertimo atnaujinimas atliktas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu sudarytos tarpinstitucinės darbo grupės, skirtos parengti Lietuvos periodinę ataskaitą apie šios konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje 2012-2015 metais, rekomendacijas. Atnaujintas konvencijos vertimas lietuvių kalba skelbiamas Teisės aktų registre (prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/40751230c5dc11e69dec860c1f4a5372 ). Taip pat šiais, 2016 metais, į lietuvių kalbą išverstos šios konvencijos veiklos gairės. Minėti dokumentai skelbiami Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos interneto svetainėse, adresu www.lrkm.lt ir www.unesco.lt.