Nustatytos Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016−2022 metams

Data

2016 05 02

Įvertinimas
1
LRKM.jpg

2016 m. balandžio 29 d. kultūros ministro įsakymu patvirtintos Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016−2022 metams, kuriomis siekiama skatinti struktūrinį dialogą bibliotekų sistemos ir valstybės valdymo lygmeniu bei užtikrinti sąveikumą ir veiklų suderinamumą, pagrįstą sumanios visuomenės, sumanios ekonomikos ir sumanaus valdymo vertybinėmis nuostatomis.

Dokumentas parengtas pagal ekspertų darbo grupės, sudarytos iš Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos departamento, šalies bibliotekų ir bibliotekų asociacijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovų, pasiūlymus.

Pagrindinis šio dokumento tikslassiekti efektyviai išnaudoti bibliotekų, kaip veiksmingos informacinės infrastruktūros, potencialą, užtikrinant visuomenės narių mokymosi visą gyvenimą, socialinės ir ekonominės gerovės plėtojimą bei poveikio šalies ir regionų raidai didinimą.

Kryptyse apibrėžta modernios bibliotekos vizija − pajėgiausia kultūros, mokslo, mokymosi visą gyvenimą, ekonominės ir socialinės plėtros skatinimo informacinė infrastruktūra, dėl efektyviai funkcionuojančios integralios šalies bibliotekų sistemos infrastruktūros esmingai prisidedanti prie valstybės pažangos.

Dokumente numatytos trys bibliotekų plėtros kryptys:

Pirmoji strateginė kryptis: bibliotekos visuomenės mokymuisi. Jos tikslas − stiprinti bibliotekose gyventojų kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei raštingumo ugdymo(si) veiklas, skatinančias visuomenės narių kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese.

Antroji strateginė kryptis: bibliotekos visuomenės socialinei-ekonominei gerovei. Jos tikslas stiprinti bibliotekų bendruomenes, panaudojant įveiklintą bibliotekų infrastruktūrą ir kuriant naujas elektronines paslaugas, skatinančias žiniomis, verslumu ir inovacijomis grindžiamą socialinę-ekonominę raidą.

Trečioji strateginė kryptis: bibliotekos efektyvaus valdymo principus ir visuomenės poreikius atitinkančiai plėtrai. Jos tikslas tobulinti bibliotekų valdymą, grindžiant jį veiksmingu ir efektyviu veiklų įgyvendinimu, sistemingu darbuotojų kompetencijų tobulinimu ir veiklos rezultatų vertinimu.

Bibliotekų plėtros kryptys parengtos remiantis Lietuvos bibliotekų įstatymu ir atsižvelgiant į Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“ bei kitais bibliotekų sistemos raidą aptariančiais dokumentais: Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų paskirties, funkcijų, paslaugų ir valdymo plėtros galimybių studija, Kokybinį verslininkų ir laisvai samdomų specialistų tyrimu dėl bibliotekų potencialo kurti erdves verslui ir laisvųjų profesijų atstovams, Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimo ataskaita, Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014−2020 metais vertinimo ataskaita ir kt.

Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016−2022 metams