LIETUVOS ORGANIZACIJŲ DĖMESIUI: NETRUKUS VYKS ATRANKA Į EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETĄ

Data

2015 07 29

Įvertinimas
1
small_klerkai-6579.jpg

Š. m. liepos mėn. Europos Sąjungos (ES) Taryba nustatė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (toliau – Komitetas) sudėtį – jį sudarys 350 narių iš ES valstybių narių (šiuo metu Komitetą sudaro 353 nariai). Lietuvai Komitete kaip ir anksčiau numatytos 9 vietos. Kultūros srities organizacijų atstovai gali taip pat teikti savo atstovų kandidatūras.

Ūkio ministerija kviečia verslo organizacijas, profesines sąjungas, asociacijas ir kitas organizacijas Ūkio ministerijai paskelbus atranką į Komitetą, aktyviai siūlyti savo kandidatus į Komiteto narius. Kviečiame sekti eigą Ūkio ministerijos informacijoje, skelbiamoje internete.
 
Dabartinė Komiteto narių kadencija baigiasi š. m. rugsėjo 20 d. Nauja Lietuvos kandidatų atranka į Komitetą bus paskelbta iškart po to, kai Vyriausybė pritars Ūkio ministerijos inicijuotam daliniam aprašo, pagal kurį Lietuvoje vykdoma kandidatų į Komiteto narius atranka, pakeitimui.
 
Atrinkti nariai Komitete 2015–2020 m. atstovaus Lietuvos darbdavių, darbuotojų ir kitų visuomenės grupių ekonominiams ir socialiniams interesams bei teiks savo nuomonę dėl siūlomų priimti ES teisės aktų bei kitais svarbiais klausimais.
 
Iš Lietuvos bus atrinkti 9 kandidatai – po 3 iš atskirų tikslinių grupių: darbdavių, darbuotojų ir atstovaujančiųjų kitiems įvairiems interesams (vartotojų, ūkininkų, laisvųjų profesijų, aplinkos apsaugos atstovų, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų, neįgaliųjų, moterų, šeimų, jaunimo, mokslo ir akademinių bendruomenių asociacijų ir kitų socialinių ekonominių sričių subjektų). Atrenkant kandidatus bus vertinama organizacijos atstovaujama visuomenės dalis, veikla, patirtis, narių skaičius, finansinis stabilumas ir kiti kriterijai. Taip pat bus vertinamos organizacijų siūlomų atstovų žinios apie ES, jos institucijas ir Komitetą, taip pat gebėjimas bendrauti užsienio kalba.
 
Su reikalavimais organizacijoms ir organizacijų atstovams, vertinimo kriterijais ir atrankos procedūra galima susipažinti adresu http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371327.

Komitetas yra ES patariamasis organas, įsteigtas 1957 metais. Europos Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija, prieš priimdami naujus teisės aktus įvairiose srityse, yra įpareigoti konsultuotis su Komitetu. Pagrindinis Komiteto tikslas yra užtikrinti, kad ES politika ir teisėkūra būtų demokratiškesnė ir efektyviau tenkintų ES piliečių poreikius. Komitetą sudaro ES valstybių narių pasiūlyti atstovai, savo šalyse atstovaujantys įvairiausiems ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams interesams.