Prašymo dėl kūrybinės prastovos išmokos pateikimo tvarka

Meno kūrėjas, siekdamas iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos lėšų gauti kūrybinės prastovos išmoką, Kultūros ministerijai pateikia laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

•    kūrybinės prastovos priežastys ir aplinkybės;
•    nuo kada prašoma skirti kūrybinės prastovos išmoką;
•    informacija apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
•    informacija apie pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio;
•    asmeninės sąskaitos vienoje iš Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų numeris (kur turėtų būti pervesta kūrybinės prastovos išmoka);
•    įsipareigojimas pranešti apie aplinkybes, kurioms atsiradus kūrybinės prastovos išmokos mokėjimas nutraukiamas (sudaro darbo sutartį, gauna autorinį atlyginimą ar atlyginimą pagal atlikėjo intelektinių paslaugų sutartį, gauna autorinį atlyginimą ar atlikėjo atlyginimą per autorių ar atlikėjų teisių kolektyvinio administravimo asociacijas, gauna pajamų iš individualios veiklos, gauna stipendiją ir kt.), jeigu kūrybinės prastovos metu gaunamų pajamų suma yra lygi ar viršija atitinkamų metų LR Vyriausybės patvirtintą 1 minimaliosios mėnesinės algos dydžio sumą (2022 m. MMA dydis – 730 Eur);

•    leidimas skelbti apie paskirtą kūrybinės prastovos išmoką Kultūros ministerijos interneto svetainėje;
Meno kūrėjas prie prašymo privalomai pateikia:
•   asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją. Jei kreipiasi meno kūrėjo įgaliotas asmuo ar paskirtas globėjas (rūpintojas), turi būti pateikiamos ir šio asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų bei dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo yra įgaliotas ar paskirtas globėju (rūpintoju), kopijos;
•    paskutinių 3 metų kūrybinės veiklos aprašymą;
•   pažymas apie pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio, iš: Valstybinio socialinio draudimo fondo (SODROS): pažymos REP 04 ir REP 01 (šias pažymas galite išsiimti per el. bankininkystę, įėję į SODROS paskyrą);
Autorių ir atlikėjų teisių kolektyvinio administravimo asociacijos (-ų) (LATGA, AGATA, AVAKA ir kt.) išmokėtą atlygį. Atkreipiame dėmesį, kad šias pažymas teikia tik LATGA, AGATA ar AVAKA nariai;
•   kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ar asmens pagal individualiai sudarytas autorines ar atlikėjų intelektinių paslaugų sutartis, kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijų suteiktas licencijas, iš individualios veiklos gautas pajamas, su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančias santykiais susijusias pajamas ir kitus dokumentus apie kitas pajamas;
•    Garantinio fondo, darbo paieškos mokamas išmokas;
•    gautas (gaunamas) stipendijas.

Dokumentus prašome teikti el. p. [email protected].

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-10