Prašymo dėl kūrybinės prastovos išmokos pateikimo tvarka

Meno kūrėjas, siekdamas iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos lėšų gauti kūrybinės prastovos išmoką, Kultūros ministerijai pateikia laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

•    kūrybinės prastovos priežastys ir aplinkybės;
•    nuo kada prašoma skirti kūrybinės prastovos išmoką;
•    informacija apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
•    informacija apie pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio, gaunamas stipendijas, valstybinio socialinio draudimo išmokas ar iš Garantinio fondo mokamą išmoką;
•    asmeninės sąskaitos vienoje iš Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų numeris (kur turėtų būti pervesta kūrybinės prastovos išmoka);
•    įsipareigojimas pranešti apie aplinkybes, kurioms atsiradus kūrybinės prastovos išmokos mokėjimas nutraukiamas (sudaro darbo sutartį, gauna autorinį atlyginimą ar atlyginimą pagal atlikėjo intelektinių paslaugų sutartį, gauna autorinį atlyginimą ar atlikėjo atlyginimą per autorių ar atlikėjų teisių kolektyvinio administravimo asociacijas, gauna pajamų iš individualios veiklos, gauna stipendiją);
•    leidimas skelbti apie paskirtą kūrybinės prastovos išmoką Kultūros ministerijos interneto svetainėje;
Meno kūrėjas prie prašymo privalomai pateikia:
•   asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją. Jei kreipiasi meno kūrėjo įgaliotas asmuo ar paskirtas globėjas (rūpintojas), turi būti pateikiamos ir šio asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų bei dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo yra įgaliotas ar paskirtas globėju (rūpintoju), kopijos;
•    paskutinių 3 metų kūrybinės veiklos aprašymą;
•   pažymas apie pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio, iš: Valstybinio socialinio draudimo fondo (SODROS): pažymos REP 04 ir REP 01 (šias pažymas galite išsiimti per el. bankininkystę, įėjus į SODROS paskyrą); Autorių ir atlikėjų teisių kolektyvinio administravimo asociacijos (-ų) (LATGA, AGATA ir kt.) išmokėtą atlygį. Atkreipiame dėmesį, kad šias pažymas teikia tik LATGA, AGATA ar AVAKA nariai;
•   kitų institucijų ar asmens apie kūrybinės veiklos pagal individualiai sudarytas autorines ar atlikėjų intelektinių paslaugų sutartis, individualios ar su darbo santykiais susijusios veiklos;
•    Garantinio fondo mokamas išmokas;
•    gautas (gaunamas) stipendijas.

SVARBU: Meno kūrėjui kūrybinės prastovos išmokos iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos lėšų mokėjimas nutraukiamas, jeigu kūrybinės prastovos metu jo gaunamų programos administravimo tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų pajamų suma yra lygi ar viršija atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą 1 minimaliosios mėnesinės algos dydžio sumą.

Skenuoti prašymai ir reikalingi dokumentai siunčiami el. paštu dmm@lrkm.lt.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-06