Meno kūrėjo ir Meno kūrėjų organizacijos statusas

Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso suteikimo ir panaikinimo pagrindus bei tvarką, teisę į valstybės paramą, Meno kūrėjų organizacijų asociacijos funkcijas ir teises nustato Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymas.

Pagrindinės šio įstatymo sąvokos:

Meno kūrėjas – meno kūrinius kuriantis, juos savitai atliekantis fizinis asmuo, kuriam už tai yra suteikiamas meno kūrėjo statusas.

Meno kūrėjų organizacija  – meno kūrėjus pagal meno sritis arba tokių sričių derinius vienijanti asociacija, kurios tikslai – vykdyti kūrybines programas, ginti meno kūrėjų kūrybines, profesines, socialines, autorių ir gretutines teises, įstatymų nustatyta tvarka atstovauti meno kūrėjams ir kuriai yra suteiktas meno kūrėjų organizacijos statusas.

Meno kūryba – asmens arba kolektyvo sukurtų arba savitai atliktų meno kūrinių visuma.

Meno kūrinys – originalus meninės veiklos rezultatas, bet kokio išraiškos būdo ar formos.

Profesionalusis meno vertintojas – aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą kultūros ir meno srityje ir skelbiantis šios veiklos rezultatus monografijose, studijose, recenzijose ir straipsniuose Lietuvoje ir (ar) užsienyje.

Profesionalusis menas – originali aukšto meistriškumo ir meninio lygio kūryba, tokia pripažįstama profesionaliųjų meno vertintojų.

Meno kūrėjo statusas suteikiamas profesionalųjį meną kuriančiam asmeniui, jeigu šio asmens meno kūryba atitinka bent vieną iš šių meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindų:

 • asmens individuali ar kolektyvinė meno kūryba yra teigiamai įvertinta kaip profesionalusis menas profesionaliųjų meno vertintojų monografijose, recenzijose ar straipsniuose, paskelbtuose leidiniuose, ar rekomendacijose ir taip pripažinta profesionalia meno kūryba;
 • asmens meno kūryba yra įtraukta į įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų programas;
 • asmens individuali ar kolektyvinė meno kūryba yra įvertinta Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, Kultūros ministerijos meno premija ar tarptautine meno premija, kitomis meno kūrėjų organizacijų teikiamomis premijomis ir apdovanojimais, profesionaliojo meno tarptautinio kūrėjų ir (arba) atlikėjų (išskyrus moksleivių ir studentų konkursus) konkurso laureato diplomu;
 • asmens meno kūrinių yra įsigiję Lietuvos arba užsienio valstybių nacionaliniai muziejai ar galerijos;
 • asmuo ne mažiau kaip 5 metus skelbia meno kūrybą vertinančius straipsnius ir recenzijas Lietuvos ar užsienio leidiniuose, taip pat asmuo, kuriam už tiriamąją mokslinę veiklą atitinkamoje meno srityje yra suteiktas mokslo daktaro ar meno daktaro laipsnis;
 • asmuo, dėstantis meno studijų krypties dalykus ir einantis profesoriaus ar docento pareigas aukštojoje mokykloje, kurioje pagal meno studijų programas rengiami profesionalieji menininkai;

asmuo individualiai ar su kūrėjų kolektyvu buvo atrinktas ir atstovavo Lietuvai tarptautinį pripažinimą turinčiuose profesionaliojo meno renginiuose.

Meno kūrėjų organizacijos statusas suteikiamas asociacijai, jeigu ji atitinka visus meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo pagrindus:

 • asociaciją yra įsteigę ne mažiau kaip 25 meno kūrėjai arba ne mažiau kaip penkios meno kūrėjo statusą turinčios organizacijos;
 • asociacijos nariai yra tik meno kūrėjai ar meno kūrėjo statusą turinčios organizacijos;
 • asociacija skatina aukšto meistriškumo meno kūrybą, jos įvairovę ir sklaidą;
 • asociacija sudaro sąlygas narių meno kūrybai, kūrybinei veiklai ir profesiniam tobulėjimui;
 • asociacija rūpinasi meno kūrinių prieinamumu visuomenei;
 • asociacija atstovauja visos šalies (ne vieno regiono) meno kūrėjams.

Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybos sprendimu – jeigu asmuo nepriklauso meno kūrėjų organizacijai, pripažintai tokia šio įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka, ir kurio meno kūryba atitinka bent vieną iš meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindų, nustatytų Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje.

Meno kūrėjo statusas suteikiamas meno kūrėjų organizacijos sprendimu – šios organizacijos nariu priimant asmenį, kurio meno kūryba atitinka bent vieną iš meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindų, nustatytų Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje.

Asmuo, siekiantis meno kūrėjo status, Kultūros ministerijai turi pateikti:

1. prašymą suteikti meno kūrėjo statusą, kuriame nurodomi asmens kontaktiniai duomenys (telefonas, adresas, el. pašto adresas);
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. kūrybinės veiklos aprašymą;
4. pagrindinių meno kūrinių ir publikacijų apie kūrybą ir (arba) kūrėją sąrašą;
5. vizualinę medžiagą su kūrybinės veiklos pavyzdžiais (teikia tik vizualiųjų menų atstovai (dailės, dizaino, fotomeno ar tarpdisciplininio meno)).
6. kitų dokumentų, patvirtinančių, kad jo meno kūryba atitinka nors vieną iš Meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindų, kopijas:
6.1. Asmuo, kurio kūryba atitinka 1-ąjį meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindą, turi pateikti:

 • ne mažiau kaip 4 profesionalių meno vertintojų rekomendacijas ir / arba;
 • ne mažiau kaip 5 profesionalių meno vertintojų kritinių, analitinių straipsnių kopijas, atspindinčias asmens kūrybinę veiklą ir jos sklaidą per paskutinius 5 metus ir / arba;
 • monografijos(-ų) ištrauką(-as).

6.2. Asmuo, kurio kūryba atitinka 2-ąjį meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindą, turi pateikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ar aukštosios mokyklos išduotus tai patvirtinančius dokumentus.
6.3. Asmuo, kurio kūryba atitinka 3-ąjį meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindą, turi pateikti diplomo ar kito dokumento, įrodančio apdovanojimą, kopiją.
6.4. Asmuo, kurio kūryba atitinka 4-ąjį meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindą, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius meno kūrinių įsigijimo faktą. (*Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme vartojama nacionalinio muziejaus sąvoka atitinka Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 4 straipsnio nuostatas)
6.5. Asmuo, kurio kūryba atitinka 5-ąjį meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindą, turi pateikti paskutinių 5 metų publikacijų sąrašą arba dokumentų, patvirtinančių meno ar mokslo daktaro laipsnio suteikimą už tiriamąją mokslinę veiklą atitinkamoje meno srityje, kopijas.
6.6. Asmuo, kurio kūryba atitinka 6-ąjį meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindą, turi pateikti dokumentų, patvirtinančių pedagoginio vardo suteikimą kopijas, ir patvirtinančius dokumentus iš aukštosios mokyklos (kurioje yra rengiami profesionalieji menininkai) apie dėstomus meno studijų krypties dalykus.
6.7. Asmuo, kurio kūryba atitinka 7-ąjį meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindą, turi pateikti tarptautinį pripažinimą turinčių profesionaliojo meno renginių, kuriuose individualiai ar su kolektyvu atstovavo Lietuvai, sąrašą.
7. kartu su dokumentais pateikiamas skaitmeninis viso portfolio formatas PDF formatu (1 dokumentas).

Dokumentus siųsti adresu:

PRAŠYMAS MENO KŪRĖJO STATUSUI GAUTI
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
J. Basanavičiaus g. 5
LT-01118 Vilnius

Asociacija, siekianti meno kūrėjų organizacijos statuso, Kultūros ministerijai turi pateikti:

1. prašymą suteikti meno kūrėjo organizacijos statusą;
2. asociacijos įstatų kopiją;
3. asociacijos steigimo sutarties kopiją;
4. juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją;
5. asociacijos narių sąrašą ir kultūros ministro patvirtintų Tarybos arba meno kūrėjų organizacijos sprendimų, patvirtinančių, kad nariams suteiktas meno kūrėjo statusas, kopijas;
6. asociacijos veiklos ataskaitą nuo jos veiklos pradžios, parengtą pagal Asociacijų įstatymo 10 straipsnį;
7. kartu su dokumentais pateikiamas skaitmeninis viso portfolio formatas PDF formatu (1 dokumentas).

Organizacija apie sprendimą suteikti nariui meno kūrėjo statusą bei duomenis apie naują narį pateikia Kultūros ministerijai per 5 darbo dienas nuo tokio meno kūrėjų organizacijos sprendimo priėmimo dienos.

Organizacija Kultūros ministerijai turi pateikti meno kūrėjų organizacijos dokumento (pavyzdžiui, protokolinio sprendimo išrašas), kuriuo nariui suteiktas meno kūrėjo statusas, kopiją. Dokumente turi būti nurodyta:

1. meno kūrėjo vardas (vardai), pavardė (pavardės);
2. asmens kodas;
3. meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindas pagal Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo 3 straipsnio 1 dalį.

Dokumentus siųsti adresu:

PRAŠYMAS MENO KŪRĖJO STATUSUI GAUTI
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
J. Basanavičiaus g. 5
LT-01118 Vilnius

Jolanta Meiduvienė, Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo grupės vyriausioji specialistė
El. paštas: [email protected]
Tel. Nr. +370  608 45 492

Elė Ona Vilkienė, Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo grupės patarėja
El. paštas: [email protected]
Tel. Nr. +370  608 45 496

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-06