Apie ministerijos veiklą

Kultūros ministerija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, formuojanti ir įgyvendinanti valstybės kultūros politiką profesionalaus bei mėgėjų meno, teatro, muzikos, dailės, kino, muziejų, bibliotekų, leidybos, autorių teisių ir gretutinių teisių bei kultūros vertybių apsaugos srityse.

Kultūros ministerijos misija – asmenybės ir visuomenės gyvenimo kokybę keičianti kultūra.

Kultūros ministerija atlieka šias pagrindines įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas kultūros srities valstybės valdymo funkcijas:

  • rengia kultūros sritį reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
  • rengia skirtingų meno sričių plėtros koncepcijas ir programas, koordinuoja jų įgyvendinimą;
  • finansuoja muziejus, bibliotekas, dailės, kino, koncertines bei kitas organizacijas, svarbius meno ir kultūros projektus;
  • koordinuoja autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos bei gynimo sistemos įgyvendinimą;
  • koordinuoja valstybės politikos visuomenės informavimo srityje įgyvendinimą;
  • užtikrina kultūros vertybių apskaitą ir apsaugą;
  • rengia ir įgyvendina tarpvalstybines kultūros programas;
  • rengia tarptautinių sutarčių projektus;
  • inicijuoja regionų kultūros plėtros strategiją.

Kviečiame teikti kandidatus, nusipelniusius kultūros srityje, valstybės apdovanojimams gauti. Valstybės ordinai, medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai skiriami Lietuvos valstybei nusipelniusiems Lietuvos Respublikos piliečiams, asmenims be pilietybės ir užsieniečiams pagerbti. Apdovanojimai teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymu.

Kultūros ministerijai teikti kandidatus apdovanoti valstybės apdovanojimais gali įmonės, įstaigos, organizacijos ir piliečiai.

Dokumentai Kultūros ministerijai turi būti pateikti:

1. Iki spalio 31 dienos, jei teikiama apdovanoti Vasario 16-osios proga.

2. Iki kovo 31 dienos, jei teikiama apdovanoti Liepos 6-osios proga.

Galima teikti apdovanoti Vytauto Didžiojo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinais ir ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ šių laipsnių: Komandoro didysis kryžius (2-ojo laipsnio ordinas); Komandoro kryžius (3-iojo laipsnio ordinas); Karininko kryžius (4-ojo laipsnio ordinas); Riterio kryžius (5-ojo laipsnio ordinas) ir šių ordinų medaliais.

Vytauto Didžiojo ordinas skiriamas Lietuvos ir užsienio valstybių vadovams bei piliečiams už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei. Vytauto Didžiojo ordino medaliu apdovanojami asmenys už nuopelnus Lietuvos valstybei.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu apdovanojami nusipelnę Lietuvai asmenys, pasižymėję ypač uoliu ir sąžiningu darbu, visuomenine veikla. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu apdovanojami asmenys, uoliai ir sąžiningai atliekantys valstybines ir visuomenines pareigas.

Ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ apdovanojami asmenys už ypatingus nuopelnus garsinant Lietuvos vardą, puoselėjant ir plėtojant tarpvalstybinius santykius, už humanitarinę pagalbą Lietuvai, už ypatingus nuopelnus valstybės tarnyboje, kultūros, mokslo ir švietimo, verslo ir gamybos, sveikatos ir socialinės apsaugos, karybos, sporto, ūkio bei kitose srityse. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanojami asmenys už nuopelnus garsinant Lietuvos vardą, už nuopelnus kultūros, mokslo, švietimo, verslo, gamybos, sveikatos, socialinės apsaugos, karybos, sporto, ūkio bei kitose srityse, už humanitarinę pagalbą Lietuvai, už nuopelnus motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai.

Siūlymą teikiantys asmenys turi užpildyti teikimo formą. Kartu reikia pridėti ir pretendento gauti apdovanojimą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir biografiją. Siūlymą teikiantys asmenys atsako už apdovanoti teikiamų asmenų duomenų tikrumą.

Kitam Lietuvos valstybės ordinui arba tam pačiam, bet aukštesnio laipsnio ordinui, asmenys gali būti teikiami ne anksčiau kaip po trejų metų nuo paskutinio apdovanojimo.

Pateiktas kandidatūras svarsto Kultūros ministerijos sudaryta komisija kandidatūroms atrinkti ir pristatyti valstybės apdovanojimams. Kultūros ministras, atsižvelgdamas į komisijos siūlymą, pateikia kandidatūras Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki apdovanojimo dienos. 

Dokumentai valstybės apdovanojimams gauti teikiami el. paštu [email protected].

Kontaktai pasiteirauti: Gintarė Zajankauskaitė, Kultūrinės edukacijos politikos grupės patarėja ([email protected]; +370 608 47 714)

Daugiau apie valstybės apdovanojimus 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-16