Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 ir siekdama neleisti atsirasti bei plisti korupcijai kultūros srityje, įgyvendina tokias korupcijos prevencijos priemones:

1. Rengia ir įgyvendina kovos su korupcija programas bei programų priemonių įgyvendinimo planus.

Korupcijos prevencijos politiką Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje, o pagal poreikį ir kitose Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pavaldžiose įstaigose vykdo, plėtoja bei kontroliuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Korupcijos prevencijos komisija. 

2. Atlieka antikorupcinį teisės aktų projektų vertinimą.

3. Atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, rengia motyvuotas išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo ataskaitos.

Pranešimų apie galimus korupcijos ir sukčiavimo atvejus Kultūros ministerijoje nagrinėjimo tvarka.

Pranešti apie pastebėtą korupciją

Pranešti apie įtariamą sukčiavimo atvejį

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-02