2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. ĮV-673 DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Rosita Antonevičienė yra paskirta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos duomenų apsaugos pareigūne. Pagrindinė Kultūros ministerijos duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus: duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Rosita Antonevičienė 
J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius. 
Tel. 8 608 47 635, el. p. [email protected]

Skundus dėl Kultūros ministerijos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

L. Sapiegos g. 17, Vilnius
Tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445
Faks. (8 5) 261 94 94
El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-11-18