NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTŲ ATESTAVIMAS

Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (2016 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-2574 redakcija) 231 straipsnio nuostatas, kurios įsigaliojo nuo 2017 m. sausio 1 d., Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų kvalifikacijos atestatus (toliau – atestatas) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisijos (toliau – Atestavimo komisija) teikimu išduoda ir keičia, atestatų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina ir galiojimą panaikina kultūros ministras

Specialistus atestuoja Atestavimo komisija. Jos posėdžiai vyksta preliminariai kartą per mėnesį, Kultūros ministerijoje (toliau – Ministerija).

Fiziniai asmenys (toliau – asmenys), siekiantys gauti atestatus, suteikiančius teisę vykdyti atitinkamos specializacijos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veiklą turi atitikti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 231 straipsnyje nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

Informacija, pateikiama žemiau, parengta remiantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), kuris nustato nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos atestuojamos veiklos specializacijas, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo, atestuotų specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarką, patvirtintas 2016 m. gruodžio 30 d.  kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-1012 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui  – Neringa Dargytė, neringa.dargyte@lrkm.lt, tel. Nr. 860846017

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų, kurie atestuoti pagal tvarką, galiojusią iki 2017 m. sausio 1 d., sąrašas paskelbtas Kultūros paveldo departamento internetiniame tinklapyje


2019-06-26 kultūros ministro įsakymas ĮV-434

2019-06-18 kultūros ministro įsakymas ĮV-421

2019-05-02 kultūros ministro įsakymas ĮV-315

2019-04-05 kultūros ministro įsakymas ĮV-253

2019-03-07 kultūros ministro įsakymas ĮV-186

2019-01-30 kultūros ministro įsakymas  ĮV-41

2019-01-11 kultūros ministro įsakymas  ĮV-9

2018-11-26 kultūros ministro įsakymas  ĮV-829

2017-11-05 kultūros ministro įsakymas  ĮV-780

2018-10-29 kultūros ministro įsakymas  ĮV-767

2018-10-29 kultūros ministro įsakymas  ĮV-766

2018-09-10 kultūros ministro įsakymas  ĮV-666

2018-07-12 kultūros ministro įsakymas  ĮV-566

2018-06-11 kultūros ministro įsakymas ĮV-485

2018-05-31 kultūros ministro įsakymas ĮV-462

2018-05-11 kultūros ministro įsakymas ĮV-421

2018-03-08 kultūros ministro įsakymas ĮV-284

2018-03-06 kultūros ministro įsakymas ĮV-261

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018-02-26 įsakymas ĮV-210 dėl atestatų pakeitimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017-12-22 įsakymas Nr. ĮV-1216 dėl Loretos Janušaitienės atestato

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017-12-22 įsakymas Nr. ĮV-1215 dėl atestatų pakeitimo ir išdavimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017-11-30 įsakymas Nr. ĮV-1148 atestatų pakeitimas ir naujų išdavimas pagal 2017-11-22 komisijos siūlymus

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017-10-13 įsakymas Nr. ĮV-1006 atestatų pakeitimai ir naujų išdavimas

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017-09-29 įsakymas Nr. ĮV-973 dėl atestatų pakeitimo

2017 06 27 įsakymas ĮV-791 dėl atestavimo

2017 metų gegužės 19 d. įsakymas "Dėl nekilnojamojo kultūros apsaugos specialistų atestatų pakeitimo ir atestatų išdavimo"

2017 metų balandžio 11 d. įsakymas "Dėl atsisakymo pakeisti nekilnojamojo kultūros apsaugos specialistų atestatus"

2017-04-10 kultūros ministro įsakymas ĮV-558

2017 metų balandžio 10 d. įsakymas "Dėl nekilnojamojo kultūros apsaugos specialistų atestatų pakeitimo ir atestatų išdavimo"

2017 metų kovo 29 d. įsakymas "Dėl nekilnojamojo kultūros apsaugos specialistų atestatų pakeitimo"

 

 

ATESTUOJAMOS VEIKLOS SPECIALIZACIJOS

Kultūros ministerijoje atestuojamos veiklos specializacijos pagal atestuojamos veiklos rūšys yra šios:

7.1. nekilnojamojo kultūros paveldo taikomųjų mokslinių ir ardomųjų tyrimų:

7.1.1. archeologiniai tyrimai;

7.1.2. architektūriniai tyrimai;

7.1.3. statinių konstrukcijų tyrimai;

7.1.4. polichromijos ir sienų tapybos tyrimai.

7.2. tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo projektavimui:

7.2.1. architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas;

7.2.2. architektūrinės polichromijos tvarkybos darbų projektavimas;

7.2.3. architektūrinio paveldo inžinerinės dalies (konstrukcijų) tvarkybos darbų projektavimas;

7.2.4. inžinerinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas;

7.2.5. inžinerinių komunikacijų projektavimas;

7.2.6. archeologinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas;

7.3. tvarkybos darbų: konservavimo, restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo:

7.3.1. akmens mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai;

7.3.2. medinių konstrukcijų darbai, medžio apdailos ir stalių gaminių darbai;

7.3.3. metalo konstrukcijų metalo ir metalo gaminių darbai;

7.3.4. molio konstrukcijų ir keramikos gaminių darbai;

7.3.5. tinkavimo, dekoratyvinio tinko ir tinkuotų dažytų paviršių darbai;

7.3.6. stogo dangų įrengimo darbai;

7.3.7. teritorijų elementų tvarkymo ir apželdinimo darbai;

7.3.8. vadovavimas tvarkybos darbams;

7.4. paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės:

7.4.1. tvarkybos darbų projektų, pagal Aprašo 7.2. papunktyje nurodytos veiklos specializacijas;

7.4.2. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų;

7.4.3. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo, pagal reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį:

7.4.3.1. archeologinio;

7.4.3.2.  povandeninio;

7.4.3.3. etnokultūrinio;

7.4.3.4. architektūrinio;

7.4.3.5. sakralinio;

7.4.3.6. želdynų;

7.4.3.7. urbanistinio; 

7.4.3.8. inžinerinio;

7.4.3.9. istorinio,

7.4.3.10. mitologinio;

7.4.3.11. memorialinio;

7.4.3.12. dailės.

7.5 tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūros ir vadovavimo tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrai:

7.5.1. tvarkybos darbų projektų  sprendinių įgyvendinimo priežiūra pagal Aprašo 7.2 papunktyje nurodytas tvarkybos darbų projektų rūšis;

7.5.2. tvarkybos darbų techninė priežiūra pagal Aprašo 7.2 papunktyje nurodytas tvarkybos darbų projektų rūšis.

PASTABA: nuo 2017 m. asmenys, kurie turi statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją ir siekia Lietuvos Respublikoje eiti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), kvalifikacijos atestatai ar TPD išduodami vadovaujantis  Statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo“  VIII–IX skyrių nuostatomis. Atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius.

ATESTATŲ IŠDAVIMO IR KEITIMO TVARKA

 

Asmuo, siekiantis gauti ar pakeisti atestatą (toliau – Pretendentas), Ministerijai turi pateikti šiuos dokumentus:

 

1. Prašymą (pagal Aprašo 1 priedą) FORMA / PILDYMO PAVYZDYS ;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar kito dokumento) kopiją, jei keisti asmens vardas ar pavardė, – jų keitimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (diplomo, papildomų studijų diplomų, kursų baigimo pažymėjimų, atestatų , sertifikatų ir kt.) kopijas;

4. profesinės patirties ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos aprašymą (laisva forma – CV ar kt., kuriame nurodoma pagrindinė informacija, susijusi su siekiama įgyti  specializacija (išsilavinimas, darbovietės, pareigos ir pan.);

5. darbo patirtį (stažą) patvirtinantys dokumentus:

a) individualaus darbo pažymėjimų kopijos;

b) pažymos iš esamos, buvusios darbovietės - nuo kada ir kokiose pareigose dirbate/dirbote;

c)  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išrašas (apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius);

d) rangos sutartis ar jų kopijas.

6. Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurių tvarkyboje, tvarkymo planų, paveldosaugos (specialiųjų) ekspertizių rengime buvo dalyvauta, sąrašas (pagal Aprašo 2 priedą) FORMA / PILDYMO PAVYZDYS;

7. atestato kopija (atestato keitimo atveju).

 

Papildomai Atestavimo komisija rekomenduoja asmenims, teikiantiems prašymą pakeisti atestatą arba atestuotis nekilnojamojo kultūros paveldo taikomųjų mokslinių ir ardomųjų tyrimų arba tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo projektavimui veiklų specializacijoms, kartu su dokumentais pateikti detalesnius išaiškinimus apie atliktų tyrimų pobūdį, dalyvavimą ataskaitų rengime ir ryšį su Kultūros vertybių registru.

 

Pretendentas, pateikdamas prašymą turi teisę prašyti, kad atestavimo metu jam būtų suteikta teisė vykdyti kelias specializacijas. Prašant papildomos specializacijos privaloma visa atestavimo procedūra, t. y. laikyti teisinių žinių patikrinimo testą ir dalyvauti pokalbyje su atestavimo komisija. Visas atestavimo procedūra vyksta tą pačią dieną.

 

 

 

Dokumentus atestacijai prašome teikti šiais būdais:

a) pašto korespondencijos siunta (Kultūros ministerijai, J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius);

b) elektroniniu formatu Ministerijos bendruoju elektroninio pašto adresu dmm@lrkm.lt;

c)  pristatant tiesiogiai į Ministeriją.

 

PASTABA: šiuo metu nėra galimybės pateikti  prašymą per KPEPIS.

 

 

Ministerija, gavusi Pretendento prašymą atestuotis ir kitus dokumentus, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo Ministerijoje dienos elektroniniu paštu (Pretendento prašyme nurodyto elektroninio pašto adresu) išsiunčia Pretendentui patvirtinimą, kad prašymas gautas. Jei Pretendentas pateikė neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikė ne visus atestavimui būtinus dokumentus, Ministerija kartu su patvirtinimu praneša Pretendentui apie būtinybę ištaisyti šiuos trūkumus ir pateikti trūkstamus dokumentus. Atestavimo procedūra pradedama nuo išsamaus ir tinkamai įforminto prašymo bei visų trūkstamų dokumentų gavimo Ministerijoje dienos.

TEISINIŲ IR PROFESINIŲ ŽINIŲ EGZAMINAS

 

Pretendentas apie teisinių ir profesinių žinių egzamino datą, laiką ir vietą informuojamas elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms iki šio egzamino dienos. Pretendentui neatvykus nurodytu metu į teisinių ir profesinių žinių egzaminą, jo atestavimo procedūra nutraukiama ir gali būti naujai pradėta tik Pretendentui iš naujo padavus Aprašo 9 punkte nurodytą prašymą.

 

Pretendento teisinių žinių ir profesinių žinių įvertinimą atlieka Atestavimo komisija. Pretendentai Atestavimo komisijoje turi išlaikyti teisinių ir profesinių žinių egzaminą pagal kultūros ministro patvirtintą programą. Atestavimo procedūros, profesinių ir teisinių žinių vertinimas vykdomi ir dokumentai išduodami valstybine kalba.

PASTABA: Ministerija mokymų egzaminų pasiruošimui nerengia – kviečiame atvykti  pasiruošus savarankiškai.

 

 

 

Teisinių ir profesinių žinių egzaminą sudaro dvi dalys:

 

1. Teisinių žinių patikrinimas, kuris atliekamas laikant testą.

2. Profesinių žinių patikrinimas (pokalbis su atestavimo komisija).

 

 

1. Teisinių žinių patikrinimo testas truks 45 minutes ir yra sudarytas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir kultūros ministro įsakymu patvirtinta programa. Teisinių žinių patikrinimo testą sudaro 30 klausimų. Testai neskelbiami. Teisinių žinių testo metu papildoma medžiaga naudotis draudžiama.

Pretendentas, teisingai atsakęs ne mažiau kaip į 20 pateiktų klausimų, gauna teigiamą testo įvertinimą ir turi teisę toliau dalyvauti profesinių žinių patikrinime tą pačią dieną.

PASTABA:  pretendentas, norintis pakeisti iki  2017 m. sausio 1 d. įgytą atestatą į naują, išduodamą Aprašo nustatyta tvarka, teisinių žinių patikrinimo testo laikyti neprivalo. Paveldosaugos specialistas, kurio iki  2017 m. sausio 1 d. įgyto  atestato galiojimas yra pasibaigęs ir kuris padavė prašymą jį pakeisti pasibaigus šio atestato galiojimui, atestuojamas tokia tvarka, kaip ir asmenys, neįgiję tokių atestatų.

 

2. Atestavimo komisija, pokalbio metu tikrindama Pretendento profesines žinias, įvertina Pretendento darbo (profesinę) patirtį ir pasirengimą, aptaria Pretendento darbus pagal atestuojamą veiklos rūšį ir specializaciją, patikrina, kaip jo žinios atitinka specialiuosius reikalavimus. Pretendentas turi teisę atsinešti papildomus dokumentus, įrodančius jo kvalifikacinį pasirengimą (albumus, nuotraukas, brėžinius, informacinę medžiagą, tyrimų ataskaitas ir kt.).

 

 

 

 

 

 

Atestavimo komisija, įvertinusi teisinių ir profesinių žinių patikrinimo rezultatus, pateikia išvadą:

Pretendentą atestuoti ir suteikti jam atestatą, nurodant veiklos rūšį (-is) ir specializaciją (-as);

Pretendento neatestuoti ir nesuteikti jam atestato, nurodant konkrečias priežastis.

Atestavimo komisijos išvados įforminamos protokolu, kuris pateikiamas kultūros ministrui, Atestavimo komisijos nuostatuose nustatyta tvarka.

Kultūros ministras, remdamasis Atestavimo komisijos išvada, sprendimą išduoti ar neišduoti atestatą priima jį įforminamas kultūros ministro įsakymu. Šis įsakymas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo dienos paskelbiamas Ministerijos internetiniame tinklalapyje.

 

Apie atestavimo komisijos priimtus sprendimus pretendentai informuojami elektroniniu paštu.

MOKESTIS IR ATESTATO ATSIĖMIMAS

Atestatas išduodamas tik gavus dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava – 40 eurų. Jis mokamas po atestavimo komisijos posėdžio, jei pretendentas Atestavimo komisijos balsų dauguma atestuojamas.

Įmoka mokama ė Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, kodas bei kita aktuali informacija  pranešama po atestacijos el. paštu.

Atestatas  išduodamas neterminuotam laikui Pretendento prašyme nurodytu būdu:

1) atsiimant jį tiesiogiai Ministerijoje;

2) pašto korespondencijos siunta, siunčiant prašyme nurodytu adresu (siunčiama registruotu laišku prašyme nurodytu adresu);

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Atestuoti paveldosaugos specialistai, gavę Ministerijos išduotą atestatą, ne rečiau kaip kas 5 metus nuo atestato išdavimo dienos privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose, išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, mokymo įstaigų patvirtintas mokymo programas, suderintas su Ministerija. Šiuo metu mokymo programos su Ministerija dar nėra suderintos.

Atestuotas paveldosaugos specialistas likus ne mažiau kaip 30 darbo dienų iki Aprašo 31 punkte nurodyto termino pabaigos Ministerijai turi pateikti prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą (pagal Aprašo 3 priedą) FORMA. Prie prašymo pridedamos dokumentų, numatytų Aprašo 9.1, 9.2 ir 9.6 papunkčiuose, kopijos, taip pat pateikiamos kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų (kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimų, atestatų, sertifikatų) kopijos.

Ministerija, gavusi nurodytus dokumentus, patikrina, ar jie atitinka  nustatytus reikalavimus ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos informuoja atestuotą paveldosaugos specialistą:

1) kad jo pateikti dokumentai atitinka Aprašo 32 nustatytus reikalavimus ir atestato galiojimas nebus stabdomas;

2) kad jo pateikti dokumentai neatitinka Aprašo 32 punkte nustatytų reikalavimų ir jei dokumentai, atitinkantys Aprašo 32 punkte nustatytus reikalavimus, Ministerijoje nebus gauti iki sueis Aprašo 31 punkte nurodytas terminas, atestuoto paveldosaugos specialisto atestato galiojimas gali būti sustabdytas Aprašo 36 punkte nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-18