NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTŲ ATESTAVIMAS

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-146 „DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTŲ ATESTAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (2016 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-2574 redakcija) 231 straipsnio nuostatas, kurios įsigaliojo nuo 2017 m. sausio 1 d. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų kvalifikacijos atestatus Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisijos teikimu išduoda kultūros ministras.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašas, kuris nustato nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos atestuojamos veiklos specializacijas, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo, atestuotų specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarką, patvirtintas 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-1012 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų profesinių ir teisinių žinių egzamino programa patvirtinta 2017 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. ĮV-451„Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų profesinių ir teisinių žinių egzamino programos patvirtinimo“.

Šiuo metu dar nėra galimybės prašymą išduoti ar pakeisti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto kvalifikacijos atestatą pateikti per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemą. Todėl asmuo, siekiantis gauti ar pakeisti šį atestatą atitinkamą prašymą  turėtų teikti Kultūros ministerijai pašto korespondencijos siunta, elektroniniu formatu elektroninio pašto adresu dmm@lrkm.lt, arba pristatant tiesiogiai į ministeriją.

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui  – Neringa Dargytė, neringa.dargyte@lrkm.lt, tel. Nr. 860846017

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-20