Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimas

Restauratorių atestavimas yra jų profesinio pasirengimo, kompetencijos bei praktinės veiklos įvertinimas.

Atestavimo tikslai:

 1. Įvertinti restauratoriaus profesines žinias bei patyrimą, konservavimo, restauravimo ir prevencinio konservavimo tyrimų darbus ir (ar) parengtas šių darbų metodikas bei projektus ir metodinį vadovavimą šiems darbams bei suteikti kvalifikacines kategorijas, apibrėžiant jų veiklos sritis ir ribas;
 2. Apsaugoti kultūros vertybes nuo nekvalifikuoto konservavimo restauravimo ir prevencinio konservavimo;
 3. Skatinti restauratorių profesinį meistriškumą ir profesinių žinių sklaidą;
 4. Susieti restauratorių kvalifikacines kategorijas su darbo užmokesčiu;

Restauratorius atestuoja Atestavimo komisija. Atestavimo komisija taip pat vertina restauratorių, įgijusių užsienio šalyje restauratoriaus išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ir nustato kvalifikacinę kategoriją.

Atestavimo komisijos darbą organizuoja ir techniškai aptarnauja Kultūros ministerija.

Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestacija vyksta kiekvienais metais paskutinę gegužės ir lapkričio mėnesių dekadą. Informacija apie kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestacijos datą yra skelbiama Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos interneto svetainėje.

Restauratoriai atestuojami remiantis Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-405 (Žin. 2012, Nr. 64-3265), bendraisiais kvalifikaciniais reikalavimais, numatytais šių nuostatų 1 priede, ir konkrečios specialybės atestavimo reikalavimais, patvirtintais kultūros ministro.

Restauratoriai atestuojami atsižvelgiant į išsilavinimo ir specialiojo darbo stažo pagal restauratoriaus profesiją reikalavimus, kurie numatyti Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatų 2 priede. Į specialųjį darbo stažą neįskaičiuojamos laikas, kai nebuvo užsiimama restauratoriaus profesine veikla.

Kvalifikacinė kategorija restauratoriui suteikiama penkeriems metams. Restauratoriams, kurie turi 30 metų specialųjį darbo stažą pagal restauratoriaus profesiją, kategorija suteikiama neterminuotai.

Atestavimo komisija atestuoja šių specialybių ir specializacijų restauratorius:

 1. akmens, dirbtinio marmuro ir dekoratyvinių dangų;
 2. archeologinių radinių (specializacijos: tekstilės, medienos, metalo, odos);
 3. auksuotės;
 4. dokumentų;
 5. gintaro dirbinių;
 6. keramikos;
 7. lipdybos, natūralaus ir dirbtinio akmens skulptūros;
 8. meninių baldų;
 9. metalo dirbinių;
 10. molbertinės tapybos;
 11. polichromuoto medžio (specializacija: drožybos);
 12. meno kūrinių ant popieriaus;
 13. pergamento;
 14. restauravimo technologijų (specializacijos: chemiko technologo, cheminės analizės specialisto, fizikinių tyrimų specialisto, biologinių tyrimų specialisto, fototyrimų specialisto);
 15. sienų tapybos;
 16. tekstilės;
 17. vitražo;
 18. kaulo dirbinių;
 19. prevencinio konservavimo;
 20. vargonų.

ATESTACIJAI PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Restauratorius, siekiantis įgyti kvalifikacinę kategoriją, gauti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją arba pratęsti turimos kvalifikacinės kategorijos galiojimą, likus 10 darbo dienų iki Atestavimo komisijos posėdžio Sekretoriui pateikia:

 1. prašymą, kurio forma patvirtinta kultūros ministro įsakymu;
 2. užpildytą kultūros vertybių restauratoriaus atestavimo lapą, kurio forma patvirtinta kultūros ministro įsakymu;
 3. pažymą apie specialųjį darbo stažą pagal restauratoriaus profesiją;
 4. išsilavinimo dokumentų (diplomo, papildomų studijų diplomų, pažymėjimų, atestatų, sertifikatų) kopijas bei dokumento, įrodančio turimą (jeigu turi) restauratoriaus kvalifikacinę kategoriją, originalą (kvalifikacijos liudijimą);
 5. Lietuvos Respublikos valstybine kalba užpildytą konkrečios specialybės ar specializacijos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus atitinkančią kultūros vertybių restauravimo, konservavimo, tyrimų ar prevencinio konservavimo darbų dokumentaciją (kultūros vertybių restauravimo pasus, studentai – diplominį darbą, įvertintą restauravimo tarybos arba darbo vadovo);
 6. tyrimo, konservavimo, restauravimo ar prevencinio konservavimo teorinių darbų sąrašą bei publikuotų darbų kopijas.
 7. pasinę nuotrauką (tik tiems, kurie siekia pirmą kartą įgyti kvalifikacinę kategoriją);

KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ RESTAURATORIŲ ATESTAVIMO KOMISIJA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. ĮV-438 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos sudėties patvirtinimo“. (Žin., 2012, Nr. 68-3486; 2013, Nr. 47-2364)

DOKUMENTAI

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. ĮV-485 „Dėl Restauratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal restauratoriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti restauratoriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Asmenys, turintys teisę laikinai ir kartais teikti restauratoriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. ĮV-893 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. ĮV-266 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Prašymas

Kultūros vertybių restauratoriaus atestavimo lapas

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMAI DĖL KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ RESTAURATORIAMS SUTEIKIMO

2016m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. ĮV-1007 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. ĮV-538 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“

2015 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. ĮV-892 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. ĮV-452 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“

2014 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. ĮV-988 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“

2014 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. ĮV-477 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“.

2013 m.

2013 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV- 846 (Žin., 2013, Nr. 133-6801)

2013 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-465 (Žin., 2013, Nr. 65-3257; 2013, Nr. 67)

2012 m.

2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. ĮV-907 (Žin., 2012, Nr. 153-7865)

2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. ĮV-569 (Žin., 2012, Nr. 102-5210)

2011 m.

2011 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-735 (Žin., 2011, Nr. 151-7131)

2011 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. ĮV-454 (Žin., 2011, Nr. 78-3833)

2010 m.

2010 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ĮV-616 (Žin., 2010, Nr. 140-7206)

2010 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. ĮV-353 (Žin., 2010, Nr. 72-3675)

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-15