Bibliotekos

Lietuvos Respublikos Seimas 2014 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. XII-1461 „Dėl 2016 metų paskelbimo Bibliotekų metais“ 2016-uosius metus paskelbė bibliotekų metais. Bibliotekų metų minėjimo priemonių planą parengė kultūros ministro 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-238 sudaryta komisija Bibliotekų metų programai parengti. 

Bibliotekų veikla – dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas, saugojimas, skaitmeninimas, panauda ir viešinimas, bibliografavimas, kultūrinių ir edukacinių programų organizavimas ir kultūros plėtra, galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, nepaisant informacijos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, neatsižvelgiant į autorių ar užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, užtikrinimas; fizinių ir juridinių asmenų lygių teisių naudotis teisės aktų nustatyta tvarka teikiamomis nemokamomis visuomenės švietimui, sociokultūrinei edukacijai, moksliniams tyrimams bei asmenybės ugdymui reikalingomis paslaugomis ir informacija užtikrinimas.

2015 m. sausio 1 d. duomenimis iš viso Lietuvoje veikia 2 563 bibliotekos.

Lietuvos bibliotekų tinklą sudaro:

  • Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka;
  • Lietuvos aklųjų biblioteka;
  • 5 apskričių viešosios bibliotekos (Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka;
  • 1 275 savivaldybių viešosios bibliotekos;
  • 6 mokslo įstaigų bibliotekos, iš jų 1 Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 5 mokslo institutų bibliotekos;
  • 35 specialiosios bibliotekos;
  • 41 aukštųjų mokyklų biblioteka;
  • 1 110 švietimo įstaigų bibliotekų.

Kultūros ministerijos valdymo sričiai priskirtos 7 bibliotekos, iš jų 1 nacionalinė, 5 apskričių ir Lietuvos aklųjų biblioteka.

Bibliotekų veiklos teisinis reglamentavimas

Lietuvos bibliotekų valstybinio valdymo institucijos funkcijas atlieka Kultūros ministerija. Sprendžiant bibliotekų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus, eksperto ir konsultanto funkcijas atlieka Lietuvos bibliotekų taryba.

Pagrindinis bibliotekų veiklą reglamentuojantis dokumentas – Lietuvos bibliotekų įstatymas, priimtas 1995 m. birželio 6 d. (nauja redakcija įsigaliojo 2013 m. gruodžio 23 d.).

Kiti aktualūs teisės aktai:

Bibliotekų statistika

Bibliotekų statistika 2015

Išsamius bibliotekų statistikos duomenis rasite čia http://www.lnb.lt/paslaugos/bibliotekoms/lietuvos-biblioteku-statistika

Bibliotekų veiklos finansavimas

Valstybinės reikšmės bibliotekos ir apskričių viešosios bibliotekos finansuojamos iš Lietuvos valstybės biudžeto. Savivaldybių bei bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekos finansuojamos iš savivaldybių biudžetų.

Apskričių ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms Kultūros ministerija kasmet centralizuotai skiria valstybės biudžeto lėšas dokumentams įsigyti, išskyrus periodinių leidinių prenumeratą savivaldybių viešosioms bibliotekoms, kurią finansuoja pačios savivaldybės. Apskričių viešosios bibliotekos periodinių leidinių prenumeratai lėšas gauna iš Kultūros ministerijos.

Dokumentų įsigijimo viešosiose bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarką reglamentuoja 2011 m. vasario 28 d. kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-147 „Dėl dokumentų įsigijimo viešosiose bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, sutarčių, ataskaitos ir projekto įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo formų patvirtinimo

Projektas „Bibliotekos pažangai 2“

2013−2015 m. vykdomo projekto tikslas − sustiprinti Lietuvos bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios bendruomenės poreikius ir įtvirtinti bibliotekas kaip tvarias bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę. Projekto metu skatinamas ir plečiamas viešųjų bibliotekų bendradarbiavimas su verslu, vietos valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, taip stiprinamas bibliotekų tinklas Lietuvoje.

Projektas finansuojamas Bilo ir Melindos Geitsų fondo (angl. Bill & Melinda Gates Foundation) ir iš dalies Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos. Jo įgyvendinimą ir priežiūrą reglamentuoja 2014 m. spalio 22 d. Nr. ĮV-732 kultūros ministro įsakymas „Dėl projekto „Bibliotekos pažangai 2“ įgyvendinimo ir priežiūros“. Plačiau apie projektą: http://3erdve.lt

Visuomeninės organizacijos

Informaciją parengė:

Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyrius
Tel. 2193477

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-05-18