2020-2022 metų Valstybės investicijų programa

 1. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2020 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANO
 2. KULTŪROS MINISTERIJOS 2019-04-12 RAŠTAS NR. S2-1050 „DĖL VALSTYBĖS LĖŠŲ KULTŪROS INFRASTRUKTŪRAI 2020-2022 M. POREIKIŲ PATEIKIMO"
 3. KULTŪROS MINISTERIJOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SIŪLYMAI DĖL 2020–2022 M. VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PASKIRSTYMO
 4. KULTŪROS MINISTERIJOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SIŪLYMAIS PATIKSLINTAS 2020–2022 M. VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIES ĮSTAIGOMS
 5. VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAM IR NEMATERIALIAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI ARBA JO VERTEI PADIDINTI 2020 METAIS PASKIRSTYMAS KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIES INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ PROJEKTAMS
  5.1 VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAM IR NEMATERIALIAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI ARBA JO VERTEI PADIDINTI 2020 METAIS PASKIRSTYMO PAKEITIMAS
 6. VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2020–2022 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR INVESTICIJŲ PROJEKTUS
 7. SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAM IR NEMATERIALIAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI ARBA JO VERTEI PADIDINTI 2020 M. PASKIRSTYMAS SAVIVALDYBIŲ PROJEKTAMS
 8. KULTŪROS MINISTERIJOS PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS 2020 M. SKIRTOS EINAMOJO REMONTO IR INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMO DARBAMS LĖŠOS
 9. VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS SAVIVALDYBIŲ PROJEKTAMS (1 Priedas) (2 Priedas)
 10. DĖL VALSTYBĖS VARDU PASKOLINTŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ KULTŪROS MINISTERIJAI MUZIKOS INSTRUMENTAMS ĮSIGYTI, PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-15