Kultūros ministerijos 2017–2020 m. tyrimų planas

Tyrimo pavadinimas

Tikslas

Siekiami rezultatai

Tyrimo vykdytojas

Atlikimo terminas

Sąsaja su planavimo dokumentais

1. Naudojimosi elektroninėmis kultūros paveldo paslaugomis tyrimas

Pateikti apibendrintas išvadas apie naudotojų patirtį naudojantis konkrečia kultūros paveldo el. paslauga, apimant paslaugos tinkamumo, suvokimo, supratimo bei naudotojo elgesio tyrimo sritis.

Sukurta tyrimo atlikimo metodika bei parengta ataskaita apie naudojimosi skaitmeninto kultūros paveldo e-paslaugomis apimtis, vartotojų grupes, e-paslaugų atitikimą vartotojų poreikiams; pateiktos rekomendacijos, kaip vystyti šias paslaugas ateityje.

Kultūros ministerija

2017 m. I–III ketv.

Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos, patvirtintos kultūros ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. ĮV-153 „Dėl skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos patvirtinimo“, įgyvendinimo priemonių 2016–2018 metų plano, patvirtinto kultūros ministro 2015 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-758 „Dėl Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016–2018 metų plano patvirtinimo“, 3.3.2 priemonė „Atlikti naudojimosi elektroninėmis kultūros paveldo paslaugomis tyrimą.“
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2017–2019 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto kultūros ministro 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. ĮV-643 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. ĮV-888 „Dėl Kultūros ministerijos 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Kultūros ministerijos 2017–2019 m. SVP) 03-03 programos priemonė: 03-03-01-02-01 „Įgyvendinti Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016–2018 metų planą, vykdyti YIVO archyvo skaitmeninimo veiklas.“

2. Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimas pagal ESS-net Culture

Nustatyti:
1) gyventojų nuomonę apie kultūros produktų/paslaugų prieinamumą ir kokybę;
2) gyventojų kultūros produktų/paslaugų vartojimo lygį, dalyvavimą kultūrinėje, meninėje veikloje.
Nustatyti ir įvertinti gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis srityje pokytį per 2014–2016 metų laikotarpį.

Parengta ataskaita apie gyventojų dalyvavimą kultūroje bei pasitenkinimą kultūros paslaugomis per pastaruosius 12 mėn.; atlikta analizė bei vertinimas apie šių vertinamųjų aspektų pokyčius per 2014–2016 metų laikotarpį.

Kultūros ministerija

2017 m. II ketv.

Vertinimo kriterijai nustatyti Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, 2014–2020 m. Nacionalinėje pažangos programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“ (toliau – 2014–2020 m. Nacionalinė pažangos programa), 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 269 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – TVP „Kultūra“).
Kultūros ministerijos 2017–2019 m. SVP) 05-01 programos priemonė: 05-01-01-01-02 „Atlikti kultūros srities tyrimus ir vertinimus.“

3. Kompensacinio atlyginimo už asmeninį atgaminimą reprografijos būdu mokėjimo tvarkos teisinė ir ekonominė analizė

Pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 211 straipsnį kompensacinio atlyginimo už reprografijos įrenginius ir už atgaminimo reprografijos būdu paslaugas tarifai, nustatyti Įstatymo 2 priede, turi būti peržiūrimi ne rečiau kaip kas dveji metai. Ministerija, siekdama tobulinti Įstatymo įgyvendinimo mechanizmą, numato atlikti/įvertinti:
1) galiojančių tarifų ekonominę analizę;
2) užsienio valstybių gerąją praktiką: teisinį reguliavimą, apmokestinamą įrangą, galiojančius tarifus;
3) reprografinio atgaminimo apimtis ir būdus.

Parengta teisinė bei ekonominė analizė dabar veikiančiai kompensacinio atlyginimo už asmeninį atgaminimą reprografijos būdu mokėjimo tvarkai, su galimomis rekomendacijomis šiai tvarkai tobulinti.

Kultūros ministerija

2017 m. II–IV ketv.

4. Duomenų bazės, skirtos kolektyvinio administravimo asociacijų veiklos priežiūrai reikalingų duomenų surinkimui, sukūrimas

Turėti vieningą duomenų bazę, talpinančią svarbią kolektyvinio administravimo organizacijų priežiūrai užtikrinti informaciją –atstovaujamų teisių turėtojų skaičius, surenkamas atlyginimas, paskirstomos sumos ir kt. aktuali informacija, susijusi su organizacijų veikla.

Sukurta duomenų bazė kolektyvinio administravimo asociacijų veiklos priežiūrai reikalingų duomenų surinkimui, apdorojimui, statistinių rodiklių apskaičiavimui, surinktų duomenų lyginamajai analizei atlikti.

Kultūros ministerija

2017 m. II–IV ketv.

Kultūros ministerijos 2017–2019 m. SVP 01-02 programos priemonė: 01-02-04-01-03 „Vykdyti autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo sistemos valstybinę priežiūrą.“

5. Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygio nustatymo tyrimas

Įvertinti, kaip Lietuvos gyventojai geba naudotis bei kritiškai vertinti visuomenės informavimo priemones bei jose pateiktą informaciją; atskleisti gyventojų komunikacinius gebėjimus; nustatyti, kaip Lietuvos gyventojai vertina lietuviškas visuomenės informavimo priemones bei jose pateikiamą informaciją.

Parengta periodinio tyrimo atlikimo metodika; nustatytas žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygis; atlikta analizė bei parengta ataskaita.

Kultūros ministerija

2017 m. III–IV ketv.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ (toliau – Vyriausybės programos įgyvendinimo planas), V prioriteto 5.3.2 darbo 4 veiksmas „Visuomenės švietimas ir konsultavimas informacinių grėsmių klausimais, mažinant informacinę atskirtį tarp visuomenės narių ir didinant prieinamumą tarp pažeidžiamų visuomenės grupių.“
Kultūros ministerijos 2017–2019 m. SVP 03-03 programos priemonė: 03-03-03-01-01 „Tobulinti visuomenės informavimo srities teisinį reglamentavimą, įgyvendinti pilietiškai atsakingos žiniasklaidos skatinimo bei visuomenės medijų ir informacinio raštingumo ugdymo skatinimo iniciatyvas.“

6. Kultūros paveldo objektų valdytojų ir tvarkybos darbų projektuotojų (tikslinė grupė) nuomonės apie kultūros paveldo apsaugos paslaugų kokybės pokyčius tyrimas

Ištirti:
1) kultūros paveldo objektų valdytojų nuomonę apie kultūros paveldo apsaugos paslaugų kokybės pokyčius;
2) kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų projektų rengėjų nuomonę apie kultūros paveldo apsaugos paslaugų kokybės pokyčius.

Parengta ataskaita apie kultūros paveldo objektų valdytojų ir
kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų projektų rengėjų pasitenkinimą teikiamomis kultūros paveldo apsaugos administravimo paslaugomis.

Kultūros ministerija

2017 m. III–IV ketv.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016–2020 m. programa, patvirtinta kultūros ministro 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. ĮV-750 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016–2020 metų programos patvirtinimo“ (tyrimas numatytas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016–2020 m. programos 2016–2018 m. veiksmų plane jo strateginio tikslo pasiekimo įvertinimui nustatyti).
Kultūros ministerijos 2017–2019 m. SVP 02-04 programos priemonė: 02-04-01-01-01 „Įgyvendinti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016–2020 metų programos 2016–2018 metų veiksmų planą.“

7. 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (toliau –EEE) finansinio mechanizmo programos „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ vertinimas

Išsiaiškinti investicijų poveikį ir gauti nepriklausomų vertintojų rekomendacijas, skirtas Kultūros ministerijai ir projektų vykdytojams (dėl tvaraus tolesnio objektų įveiklinimo ir kt.)

Parengta 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo programos „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ investicijų poveikio vertinimo ataskaita, kurios duomenys bus naudojami baigiamajai ataskaitai dėl Lietuvai skirtos EEE programos paramos parengti; pateiktos rekomendacijos dėl tvaraus tolesnio objektų įveiklinimo ir kt.

Kultūros ministerija

2017 m. III–IV ketv.

Kultūros ministerijos 2017–2019 m. SVP 02-04 programos priemonė: 02-04-01-02-02 „Įgyvendinti Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programas kultūros srityje.“

8. Visuomenės nuomonės apie Kultūros ministerijos ir jos vadovybės veiklą tyrimas

Reguliariai stebėti, analizuoti visuomenės nuomonę apie ministerijos įgyvendinamus pokyčius, atliekamus darbus, jų kokybę, žinomumą.

Reguliariai, kiekvieną mėnesį gaunami duomenys apie ministerijos atliekamų darbų poveikį visuomenės nuomonei.

Kultūros ministerija

2017 m. III ketv.– 2018 m. II ketv.

Vyriausybės programos įgyvendinimo planas.

9. Lietuvos bibliotekų fondo valdymo efektyvumo tyrimas

Atlikti sisteminę Lietuvos bibliotekų fondo valdymo efektyvumo teisinio reglamentavimo situacijos Lietuvoje ir užsienio patirties analizę; identifikuoti esmines problemas; numatyti tendencijas ir sukurti integralią visų tipų bibliotekų informacijos išteklių (spausdintų, garsinių, regimųjų, Brailio raštu, elektroninių) fondo valdymo sistemą.

Sukurta bibliotekų informacijos išteklių fondo valdymo koncepcija, parengtos rekomendacijos dėl jos praktinio įgyvendinimo, siekiant efektyvinti Lietuvos bibliotekų fondo valdymą, optimaliai paskirstant bibliotekų fizinę ir informacinę infrastruktūrą.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2017 m. IV ketv.‒ 2018 m. II ketv.

Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016–2022 metams, patvirtintos kultūros ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-344 „Dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016−2022 metams patvirtinimo.“
Kultūros ministerijos 2017–2019 m. SVP 03-03 programos 03-03-01-01-01 priemonė: „Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais, įgyvendinti skaitymo skatinimo iniciatyvas.“

10. Kultūros srities Lietuvos valstybės politikoje įtvirtinimo analizė bei strateginio vaidmens valstybės raidoje plėtros gairės

Atlikti Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių, 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano, aktualių kultūros srities bei susijusių nacionalinių ir kitų valstybės politikos sektorinių strateginių dokumentų (ypatingai Švietimo ir mokslo ministerijos), vertinimą; atlikti kultūros ministro valdymo srities įstaigų regioninio tinklo bei jo valdymo efektyvumo vertinimą; parengti strategines kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo kryptis.

Apibrėžti kultūros kaip strateginės valstybės politikos srities požymiai Lietuvos kontekste;
pateiktos išvados dėl būtinų kultūros sektoriaus intervencijų kitose valstybės politikos srityse;
išanalizuoti bei pateikti kultūros politikos vaidmens įtvirtinimo kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių valstybės politikoje gerosios praktikos pavyzdžiai.
Atliktas kultūros ministro valdymo srities įstaigų tinklo bei jo valdymo efektyvumo vertinimas.
Parengtos kultūros srities strateginio vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimo gairės.

Kultūros ministerija

2017 m. IV ketv.–2018 m. II ketv.

Vyriausybės programos įgyvendinimo plano II prioriteto 2.3.6 darbo 2 veiksmas „Palankios tvariam ir efektyviam kultūros finansavimo modeliui strateginės aplinkos sukūrimas (2018–2030 metų Lietuvos kultūros strategijos projekto parengimas).“
Kultūros ministerijos 2017–2019 m. SVP 05-01 programos priemonė: 05-01-01-01-02 „Atlikti kultūros srities tyrimus ir vertinimus.“

11. Lietuvos regioninės kultūros ekonomikos koncepcijos ir regionų sumanios specializacijos žemėlapio parengimas

Sukurti europeizacijos ir globalizacijos tendencijas atitinkantį Lietuvos regioninės kultūros ekonomikos modelį ir regionų sumanios specializacijos žemėlapį kultūros srityje; nustatyti kultūros, meno, humanitarinių ir socialinių mokslinių tyrimų integracijai valstybės ir visuomenės reikmėms reikalingus tyrimų prioritetus inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ vertinimui regionuose.

Parengta regionų kultūros indėlio į ekonomiką perspektyvų analizė.  Pateiktos regionų darnios plėtros, panaudojant kultūros potencialą, kryptys. Parengtas žemėlapis identifikuojantis kultūros objektus, iniciatyvas, įstaigas ir pan., galinčias reikšmingai prisidėti prie regionų darnios plėtros (ekonominiu aspektu), pateiktas jų panaudojimo modelis. Pateikta analizė ir išvados dėl regioninių sumaniosios specializacijos strategijų formavimo bei vystymo perspektyvų.

Kultūros ministerija

2017 m. IV ketv.– 2018 m. II ketv.

Vyriausybės programos įgyvendinimo plano II prioriteto 2.5.1. darbo 1 veiksmas „Kultūros, meno, kūrybinių industrijų, socialinių inovacijų stebėsenos ir analizės sistemos, reikalingos Lietuvos kultūros ir inovacijų politikai koordinuoti, sukūrimas ir įdiegimas“, III prioriteto 3.5.1. darbo 1 veiksmas „Regionų plėtros krypčių (specializacijos), jų potencialo bei paslaugų ir infrastruktūros plėtros gairių nustatymas“, IV prioriteto 4.1.1. darbo 3 veiksmas „Sumanios specializacijos krypčių pagal tarpinį vertinimą ir pažangos rezultatus atnaujinimas.“

12. Kultūrinės edukacijos ir ugdymo kultūra ir menu poreikių ir paslaugų vertinimas: suinteresuotųjų šalių požiūris ir siūlymai dėl įgyvendinimo

Įvertinti suinteresuotųjų šalių požiūrį į kultūrinės edukacijos ir ugdymo kultūra ir menu teikiamų paslaugų įvairovę, kokybę ir poreikius nacionalinėse ir Kultūros ministerijai pavaldžiose kultūros įstaigose ir savivaldybių kultūros ir meno bei švietimo įstaigose. 

Parengti klausimynai tikslinėms grupėms, atliktos apklausos, parengta vertinimo ataskaita, kurios duomenimis remiantis bus galima pasirengti suinteresuotųjų šalių (kultūrinės edukacijos projektų vykdytojų, pedagogų, bendrojo lavinimo mokyklų administracijų darbuotojų, tėvų, kultūros ir meno įstaigų darbuotojų, NVO atstovų) poreikių ir lūkesčių tenkinimui inicijuojant partnerystes su Švietimo ir mokslo ministerija dėl formaliojo ir neformaliojo švietimo ugdymo turinio, kokybės formų, metodų planavimo ir kultūros ir meno įstaigų paslaugų švietimo sistemos ar visuomenės poreikiams atskiruose Lietuvos regionuose ir savivaldybėse.

Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba

2017 m. IV ketv.– 2018 m. II ketv.

Vyriausybės programos įgyvendinimo plano II prioriteto 2.1.1. darbo 1 veiksmas „Kūrybingumo ir kritinio mąstymo ugdymo modelių atranka ir įdiegimas“, 2.1.4. darbo „Kultūros ir meno paslaugų įvairovei skirtos aplinkos ir būtinų sąlygų užtikrinimas, siekiant įdiegti sociokultūrines naujoves, įsitraukti į tautinės tapatybės formavimą bei tarpkultūrinio dialogo plėtojimą“ 1–4 veiksmai, 2.2.7. darbo 2 veiksmas „Viešųjų erdvių, muziejų, bibliotekų, teatrų ir kitų kultūros įstaigų infrastruktūros atvėrimas, sukuriant kūrybingumo, meninių gebėjimų ugdymo programas, į mokymosi visą gyvenimą naujovių projektus įtraukiant kultūros įstaigas ir jų darbuotojus“, 2.3.9. darbo 2 veiksmas „Tvaraus nevyriausybinių kultūros ir kūrybinių organizacijų finansavimo modelio, skirto inovatyvioms kultūros paslaugoms, sukūrimas ir įgyvendinimas.“

13. Kultūros paveldo apsaugos teisinio reguliavimo analizė darnios plėtros principais grįsto kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo teisinio reguliavimo modelio sukūrimui

Atlikti esamo kultūros paveldo apsaugos teisinio reguliavimo analizę ir pateikti pasiūlymus darnios plėtros principais grįsto kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo teisinio reguliavimo modelio sukūrimui, suformuluoti pasiūlymus naujos redakcijos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatų parengimui.

Parengta ir pateikta kultūros paveldo apsaugos teisinio reguliavimo analizės ataskaita ir pateikti pasiūlymai darnios plėtros principais grįsto kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo teisinio reguliavimo modelio sukūrimui; pateikti pasiūlymai naujos redakcijos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatų parengimui.

Kultūros ministerija

2017 m. IV ketv.– 2018 m. IV ketv.

Vyriausybės programos įgyvendinimo plano II prioriteto 2.4.2 darbo 1 veiksmas „Sisteminio integruoto, darnios plėtros principais grįsto kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos parengimas ir adaptavimas“, 2 veiksmas „Komunikacinių ir ugdymo priemonių, susijusių su Lietuvos paveldo išsaugojimu ir darnia plėtra, inicijavimas ir įgyvendinimas.“
Kultūros ministerijos 2017–2019 m. SVP 02-04 programos priemonė: 02-04-01-01-01 „Įgyvendinti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016–2020 metų programos 2016–2018 metų veiksmų planą.“

14. Kultūros ministerijos ir kultūros srities viešojo administravimo ar kitas funkcijas vykdančių įstaigų darbuotojų kompetencijų ir organizacinio klimato bei darbuotojų įsitraukimo tyrimas

Nustatyti Kultūros ministerijos ir kultūros srities viešojo administravimo ar kitas funkcijas vykdančių įstaigų trūkstamas darbuotojų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas bei stipriausias ir tobulintinas sritis, siekiant darbuotojų įsitraukimo ir veiklos rezultatų.

Parengtos vertinimo ataskaitos-apklausos Kultūros ministerijos ir kultūros srities viešojo administravimo ar kitas funkcijas vykdančių įstaigų darbuotojams bei pasiūlymai dėl motyvacinės sistemos sukūrimo.

Kultūros ministerija

2018 m. I–II ketv.

Vyriausybės programos įgyvendinimo plano II prioriteto 2.3.7 darbo 3 veiksmas „Kultūros darbuotojų motyvacinės sistemos atnaujinimas pertvarkytose / modernizuotose kultūros įstaigose“, 5 veiksmas „Kultūros ministerijos struktūros ir darbuotojų kompetencijų bei funkcijų peržiūra pagal procesinio valdymo principus.“

15. Menininkų ir jų bei juos aptarnaujančių organizacijų veiklos mokestinės aplinkos vertinimas

Ištirti mokestinės aplinkos poveikį kūrybinėms profesijoms ir kūrėjų bei jų bendruomenę aptarnaujančių organizacijų veiklai, jos konkurencingu-mui bei efektyvu-mui.

Parengta vertinimo ataskaita, kurios duomenimis remiantis bus galima rengti argumentuotus teisės aktus dėl mokestinės sistemos keitimo ir efektyvinimo.

Kultūros ministerija,

Lietuvos kultūros taryba

2018 m. I–II ketv.

Vyriausybės programos įgyvendinimo plano IV prioriteto 4.3.2. darbas „Mokesčių sistemos struktūros tobulinimas ekonomikos augimui palankia kryptimi ir mokesčių bazės optimizavimas.“

16. Nacionalinės koncertų salės sukūrimo architektūrinė ir urbanistinė galimybių studija, įvertinant objekto teikiamų paslaugų potencialą bei poreikius

Įvertinti nacionalinės koncertų salės poreikį Lietuvoje, pagrindžiant vietos pasirinkimą, apibrėžiant optimaliausius erdvinius sprendimus bei teikiamų paslaugų potencialą.

Parengta galimybių studija, kurioje nustatyta geriausia vieta koncertų salei, pagal akustines charakteristikas bei pasiekiamumo galimybes, pateikti siūlymai dėl pastato erdvinės struktūros, valdymo modelio, teikiamų paslaugų poreikio ir išnagrinėta geroji užsienio praktika.

Kultūros ministerija

2018 m. I–IV ketv.

Vyriausybės programos įgyvendinimo plano II prioriteto 2.4.1. darbo 2 veiksmas „Nacionalinės koncertų salės (Nacionalinių koncertų rūmų), atitinkančios pasaulinius muzikos standartus, paslaugų infrastruktūros įsikūrimo inicijavimas.“

17. UNESCO pridėtinės vertės Lietuvai tyrimas darnios plėtros politikos kontekste

Įvertinti UNESCO atnešamą finansinę ir vertybinę naudą Lietuvai, jos piliečiams, bendruomenėms, viešojo sektoriaus institucijoms bei privataus sektoriaus organizacijoms;
išanalizuoti, kaip Lietuvos buvimas UNESCO organizacijos nare prisideda prie Lietuvos valstybinių strateginių tikslų įgyvendinimo tarptautinio bendradarbiavimo, darnios plėtros, užsienio politikos, kultūrų įvairovės ir kitose srityse;
pateikti rekomendacijas, kaip išplėsti UNESCO atnešamą pridėtinę vertę Lietuvai.

Parengta vertinimo ataskaita, kurios duomenimis remiantis bus galima pasirengti

UNESCO atnešamos vertės Lietuvai aktualizavimui per kultūrą, mokslą, švietimą, komunikaciją ir informaciją.

Vertinimas apimtų tiek ekonominį, tiek socialinį/kultūrinį pjūvius. Siekiama gauti rekomendacijas politikos formuotojams ir vykdytojams bei parengti tyrimo metodologiją.

 

Kultūros ministerija

2018 m. III–IV ketv.

Vyriausybės programos įgyvendinimo plano II prioriteto 2.4.2. darbo 1 veiksmas „Sisteminio integruoto, darnios plėtros principais grįsto kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos parengimas ir adaptavimas“, 2 veiksmas „Komunikacinių ir ugdymo priemonių, susijusių su Lietuvos paveldo išsaugojimu ir darnia plėtra, inicijavimas ir įgyvendinimas.“

18. ES fondų investicijų poveikio horizontalaus nacionalinio kultūros prioriteto įgyvendinimui vertinimas

Įvertinti 2014–2020 m. ES investicijų poveikį nacionalinio kultūros prioriteto įgyvendinimui.

Parengta vertinimo ataskaita, kurios duomenimis remiantis bus galima, esant poreikiui, koreguoti finansavimą ES investicijomis finansuojamoms kultūros priemonėms.

Kultūros ministerija

2020 m. I–IV ketv.

2014–2020 m. Nacionalinė pažangos programa.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10