Kultūros ministerijos ekspertų komisijos.

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ekspertų grupė:

Ana Ablamonova – Valstybės teatrų asociacijos atstovė;
prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė – Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno įstaigų asociacijos atstovė;
Vesta Rasa Grabštaitė – Valstybės teatrų asociacijos atstovė;
prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė – Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno įstaigų asociacijos atstovė;
prof. dr. Jurgita Staniškytė – kultūros ministro atstovas.

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ekspertų grupė patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-38 „Dėl Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ekspertų grupės patvirtinimo

ETNINĖS KULTŪROS EKSPERTŲ KOMISIJA

Lapėnaitė Laima – Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyriaus vyresnioji muziejininkė;
Dr. Saulė Matulevičienė – Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros lektorė;
Irena Seliukaitė – kultūrologė, Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė;
Dr. Bronė Stundžienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja;
Dr. Žilvytis Šaknys – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas;
Jūratė Šemetaitė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus Folkloro poskyrio vedėja;
Asta Vandytė – Kauno kultūros centro „Tautos namai“ Mėgėjų meno skyriaus vadovė, etninės veiklos kuratorė.

VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINĖS EDUKACIJOS EKSPERTŲ KOMISIJA

Violeta Jasevičiūtė – Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Švietimo skyriaus vedėja;
Nideta Jarockienė – Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro vedėja;
Dalia Šiaulytienė –  Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų ir jaunimo socializacijos skyriaus vyriausioji specialistė;
Alma Jasiulionienė – „Lėlės“ ir Oskaro Koršunovo teatrų literatūros skyrių vedėja;
Jolanta Germanavičiūtė – „Forum Cinemas“ rinkodaros vadybininkė;
Kazys Rimtas Tarabilda – Dizaino mokymo centro piešimo dėstytojas.

KNYGOS MENO EKSPERTŲ KOMISIJA

Knygos meno konkurso ekspertų praktikų grupė

Jokūbas Jacovskis – grafikas, knygų dailininkas, UAB ,,Interse“ meno direktorius;
Kamilė Kalibataitė – poligrafininkė, UAB ,,Petro ofsetas“ verslo plėtros direktorė;
Vida Kuraitė – knygų dailininkė, Lietuvos nacionalinio muziejaus Leidybos skyriaus dailininkė;
Gediminas lašas – Lietuvos grafinio dizaino asociacijos pirmininkas;
dr. Ieva Pleikienė – menotyrininkė, Vilniaus dailės akademijos Doktorantūros skyriaus vedėja.

Knygos meno ekspertų komisija

Robertas Jucaitis – Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino docentas, VDA atstovas;
dr. Ieva Pleikienė – menotyrininkė, Vilniaus dailės akademijos Doktorantūros skyriaus vedėja;
Rimantas Rolia – grafikas, Lietuvos dailininkų sąjungos atstovas;
Rūta taukinaityte-Narbutienė – Vilniaus knygrišių gildijos atstovė;
Dr. Danutė Zovienė – menotyrininkė, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos skyriaus narė.

Knygos meno ekspertų komisijos posėdžių 2017 metais ataskaita

MUZIEJŲ VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJA

Marius Jurgutis – informacinių technologijų ekspertas;
Dr. Nelija Kostinienė – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų edukatore – metodininkė;
Irena Senulienė – Trakų istorijos muziejaus Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėja;
Dr. Jūratė Senvaitienė – P.Gudyno restauravimo centro vadovė, restauravimo technologė chemikė – ekspertė;
Eugenijus Stratilatovas – Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginės plėtros departamento direktorius;
Ėrika Striškienė – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriaus pavaduotoja – vyriausioji fondų saugotoja;
Olga Žalienė – Lietuvos jūrų muziejaus direktorė;

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSIPAREIGOJIMO DĖL LAIKINAI ĮVEŽAMŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ UŽSIENIO VALSTYBIŲ KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ TAIKYMO EKSPERTŲ KOMISIJA

Audronė Arulienė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kontrolės skyriaus Išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyrio vedėja;
Ūllė Damasickienė – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Informacijos ir dokumentų naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Vidmantas Laurinavičius – Lietuvos banko Pinigų muziejaus vedėjas;
Sandra Leknickienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo  bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai;
Sigutė Pučienė – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento vyresnioji patarėja;
Romanas Senapėdis – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;
Kęstutis Skrickis – Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas;
Dalia Valujevičienė – restauratorė ekspertė.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. ĮV-704 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos rašytinio įsipareigojimo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl laikinai parodoms įvežtų užsienio valstybių kilnojamųjų kultūros vertybių sužalojimo arba netekimo, taikymo ekspertų komisijos sudarymo“

PROFESIONALAUS TEATRO MENO KŪRĖJŲ DARBŲ VERTINIMO KOMISIJA

Ramunė Balevičiūtė – teatrologė;
Goda Dapšytė – šokio kritikė;
Rasa Murauskaitė – muzikos kritikė;
Martynas Petrikas – teatrologas;
Jūratė Račinskatė – scenografė;
Ingrida Ragelskienė – teatro kritikė;
Lina Klusaitė – teatrologė;
Helmutas Šabasevičius– šokio kritikas, menotyrininkas;
Remigijus Vilkaitis – aktorius.

2016-11-14 ĮV-867 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2014 M. SPALIO 3 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-684 „DĖL PROFESIONALAUS TEATRO MENO KŪRĖJŲ DARBŲ VERTINIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 veiklos ataskaita

DALIOS TAMULEVIČIŪTĖS LIETUVIŲ AUTORIŲ SCENOS MENO KŪRINIŲ KONKURSO KOMISIJA

Gintaras Grajauskas – Klaipėdos dramos teatro Literatūrinės dalies vedėjas;
Viktorija Ivanova – Lietuvos nacionalinio dramos teatro kultūros projektų vadybininkė;
Vita Šiaučiūnaitė – Juozo Miltinio dramos teatro aktorė;
Julijus Lozoraitis – Lietuvos rusų dramos teatro Literatūrinės dalies vedėjas;
Juozas Marcinkevičius – Vilniaus teatro „Lėlė“ vadovas;
Algimantas Pociūnas – režisierius, teatro aktorius;
Regina Svirskienė – Varėnos rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja;
Remigijus Vilkaitis – teatro aktorius;
Andrius Žiurauskas – Kauno valstybinio lėlių teatro režisierius ir aktorius.

Sudarymo įsakymas 2016-07-14 ĮV-617 DĖL KOMISIJOS IŠRINKTI DALIOS TAMULEVIČIŪTĖS LIETUVIŲ AUTORIŲ SCENOS MENO KŪRINIŲ KONKURSO LAIMĖTOJĄ PATVIRTINIMO

Veiklos ataskaita už 2017 metus

BRONIO SAVUKYNO PREMIJOS SKYRIMO KOMISIJA

Donata Mitaitė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus vadovė;
Jurgita Mikutytė – Lietuvių PEN centro narė;
Marius Burokas – Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys;
Kornelijus Platelis – Lietuvos rašytojų sąjungos narys;
Leonidas Melnikas – Lietuvos muzikų sąjungos narys.

 

LIETUVOS KULTŪRAI IR ISTORIJAI NUSIPELNIUSIŲ ASMENYBIŲ ATMINIMO ĮPRASMINIMO KOMISIJA

Gintautė Žemaitytė – kultūros viceministrė (komisijos pirmininkė);

Ona Šaltytė – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Istorinės - kultūrinės atminties įprasminimo skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Lolita Bytautaitė – Viešosios įstaigos ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija” prodiuserė;

Jonas Vytautas Bruveris – muzikologas;

Aušra Martišiūtė – Linartienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams;

Jolanta Meiduvienė – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Finansų skyriaus vyriausioji specialistė;

Kornelijus Platelis – Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas;

Aivas Ragauskas – Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo ir plėtros prorektorius;

Lolita Valužienė – Lietuvos muziejų asociacijos atsakingoji sekretorė;

Danutė Zovienė – dailėtyrininkė

 

VILNIAUS ISTORINIO CENTRO, ĮRAŠYTO Į UNESCO PASAULIO PAVELDO SĄRAŠĄ, IŠSKIRTINĖS VISUOTINĖS VERTĖS IŠSAUGOJIMO IR TAUSOJAMOJO NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA


Asta Baškauskaitė – Senamiesčio bendruomenės asociacijos pirmininkė;
Vidmantas Bezaras – Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius;
Rėda Brandišauskienė – Užupio bendruomenės administratorė (pirmininkė);
Emilija Bugailiškienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriaus vyresnioji specialistė;
Darius Daunoras – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėjas;
Algimantas Degutis – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
Gražvydas Jakubauskas – Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius;
Asta Junevičienė – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato generalinė sekretorė;
Vitas Karčiauskas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus vedėjas;
Romas Pakalnis – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
Arūnas Paslaitis – architektas, nepriklausomas ekspertas;
Juozas Raguckas – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjas;
Gediminas Rutkauskas – viešosios įstaigos ,,Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“ direktorius;
Egidijus Skrodenis – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas.

PRIEŽIŪROS KOMISIJA VILNIAUS KALNŲ PARKO TERITORIJOS TVARKYBOS IR JOS PRITAIKYMO LANKYMUI ATLIEKAMIEMS VEIKSMAMS KOORDINUOTI


Laimonas Ubavičius – Kultūros ministerijos kancleris, komisijos pirmininko pavaduotojas;
Rūta Baškytė – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotoja;
Kristina Bavėjan – Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Turizmo politikos skyriaus vyriausioji specialistė;
Vidmantas Bezaras – Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius;
Arvydas Darulis – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
Algimantas Degutis – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
Vaiva Deveikienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyriaus vedėja;
Irma Grigaitienė – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja;
Antanina Jarukaitienė – Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos Rezervato priežiūros skyriaus vedėja;
Audronė Kasperavičienė – Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė;
Vitas Karčiauskas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus vedėjas;
Antanas Mikalauskas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus pavaduotojas.

LIETUVOS AUTORIŲ TEISIŲ IR GREUTINIŲ TEISIŲ KOMISIJA:

Ramūnas Birštonas – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės instituto profesorius, advokatas (Komisijos pirmininkas);
Natalija Kaminskienė - Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto docentė, Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos vadovė (Komisijos pirmininko pavaduotoja);
Edita Ivanauskienė – Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto ekspertė, patentinė patikėtinė, advokatė;
Vytautas Mizaras – Vilniaus universiteto profesorius, Teisės fakulteto Europos privatinės teisės ir intelektinės nuosavybės mokslo centro vadovas, advokatas;
Jūratė Usonienė - Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės instituto profesorė, advokatė;
Andrius Vaišnys – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto profesorius;
Edmundas Vaitekūnas – Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas.

Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos ekspertų komisija

Mantas Janavičius – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginių projektų plėtros skyriaus projektų vadovas (Komisijos pirmininkas);
Renata Beržanskienė – advokatė, Komercinių sutarčių praktikos grupės vadovė Lietuvoje;
Ramūnas Birštonas – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto profesorius;
Nijolė Janina Matulevičienė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Autorių teisių skyriaus vedėja;
Andrius Iškauskas – advokatas;
Jūratė Usonienė – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto profesorė;
Vilija Viešūnaitė – advokatė, Europos patentinė patikėtinė.
 

Kūrybinės veiklos programos ekspertų komisija

Jonas Staselis – Lietuvos spaudos fotografų klubo prezidentas (Ekspertų komisijos pirmininkas);
Daiva Daugirdienė – vertėja, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narė;
Vytautas Lebednykas – leidybinės ir atlikėjų prodiusavimo kompanijos UAB „Promostar“ atstovas, teisininkas;
Gytis Lukšas – kino režisierius, Lietuvos kinematografininkų sąjungos pirmininkas;
Vytautas Tumėnas – humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos narys;
Birutė Kazlauskienė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Istorinės-kultūrinės atminties skyriaus vyriausioji specialistė;
Arūnas Malinovskis – Kultūros ministerijos viešųjų ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai atliekantis vedėjo funkcijas.

ŠV. JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO KŪRIMO IR JO OBJEKTŲ IŠSAUGOJIMO IR PRITAIKYMO PILIGRIMŲ IR TURIZMO REIKMĖMS 2014-2022 METAIS PRIEŽIŪROS KOMISIJA


Gintaras Grušas – Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, komisijos pirmininkas, nagrinėjant klausimus, susijusius su Katalikų Bažnyčios veikla;
Gediminas Miškinis – Ūkio ministerijos kancleris, komisijos pirmininko pavaduotojas, nagrinėjant klausimus, susijusius su valstybės institucijų veikla;
Jonas Ačas – Žemaičių Kalvarijos šventovės ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos rektorius;
Evaldas Alūza – Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris;
Rasuolė Andrulienė – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Turizmo plėtros skyriaus vedėja;
Linas Baltrušaitis – Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris;
Vincas Baublys – Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas;
Juozas Gedvilas – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
Elvinas Jankevičius – vidaus reikalų viceministras;
Gediminas Jankūnas – Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas;
Linas Jonauskas – aplinkos viceministras;
Mykolas Juozapavičius – Vilniaus arkivyskupijos ekonomas;
Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;
Julius Ratkus – Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento Švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus patarėjas religijų klausimais;
Diana Varnaitė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė;
Lionginas Virbalas – Kauno arkivyskupas metropolitas;
Edmundas Žilevičius – finansų viceministras;
Algis Žvaliauskas – susisiekimo viceministras.

ATMINTINŲ DIENŲ IR ISTORINIŲ DATŲ MINĖJIMO EKSPERTŲ KOMISIJA

Gintautė Žemaitytė – kultūros viceministrė (komisijos pirmininkė);
Ona Šaltytė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Istorinės - kultūrinės atminties įprasminimo skyriaus vedėja, komisijos pirmininkės pavaduotoja);
Gintarė Jakubonienė – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento direktorė;
Jolanta Meiduvienė – Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Finansų skyriaus vyriausioji specialistė;
Irena Seliukaitė - Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Regionų kultūros skyriaus vedėja;
Jolita Steponaitienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė; Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė;
Gintautas Surgailis – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Prorektorius mokslui ir studijoms;
Patricija Survilo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
Salvina Taukinaitienė – Krašto apsaugos ministerijos protokolo skyriaus vedėja;
Ingrida Vilkienė – Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Švietimo programų koordinatorė.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-20