• Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Roberta Emilija Miliutienė

                                                                                                                                                                 PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                 Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                                                                                                 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu

                                                                                                                                                                 Nr. ĮV-1131

                                                                                                                            

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS

  TEISĖS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.  Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.

  2.  Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, veikiantis teisėkūros procesų koordinavimo ir įgyvendinimo, teisės taikymo ir atstovavimo, žmogiškųjų išteklių bei kultūros ir meno srities specialistų kvalifikacijos kėlimo srityse.

  3.  Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui, atskaitingas Lietuvos Respublikos kultūros ministrui (toliau – ministras).  

  4.  Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimais, ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu ir šiais nuostatais.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5.  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. padėti ministrui, ministerijos kancleriui, viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė) priimti sprendimus;

  5.2. atlikti teisės aktuose nustatytas teisės aktų projektų rengimo ir vertinimo funkcijas;

  5.3. atlikti teisės aktuose nustatytas funkcijas teisės taikymo, ministerijos teisinio atstovavimo srityse;

  5.4. padėti ministrui formuoti ir įgyvendinti ministerijos žmogiškųjų išteklių valdymo politiką ir dalyvauti formuojant ministerijos organizacinę kultūrą;

  5.5. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą, koordinuoti kultūros ir meno srities specialistų kvalifikacijos kėlimą ir teikti metodines rekomendacijas ministerijai atskaitingose ir pavaldžiose įstaigose.

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. vertina, ar ministerijos parengti ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikiami Vyriausybei ir suinteresuotoms institucijoms išvadoms gauti teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisėkūros reikalavimus;

  6.2. Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia išvadas dėl ministerijai pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų;

  6.3. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, konsultuoja kitus ministerijos skyrius rengiant teisės aktų projektus;

  6.4. koordinuoja per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą ministerijos gaunamų teismo procesinių dokumentų registraciją ir pateikimą kokybiškai ir laiku, organizuoja ir koordinuoja atstovavimą ministerijai bylose, Ministrui Pirmininkui ar ministrui pavedus atitinkamai atstovauja Vyriausybei (valstybei) ar ministerijai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;

  6.5. teikia teisines konsultacijas ministrui, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo, ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), teisės taikymo klausimais;

  6.6. kartu su kitais ministerijos skyriais dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su kultūros ministrui pavestomis valdymo sritimis;

  6.7. organizuoja teisinių išvadų (pažymų) pateikimą ministerijos vadovybei, prireikus dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, posėdžiuose, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiuose, klausymuose ar konsultacijose;

  6.8. vykdo ministerijos teisėkūros kontrolę;

  6.9. teikia pasiūlymus dėl vienodos ministerijos teisėkūros praktikos formavimo;

  6.10. vertina, ar ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisėkūros reikalavimus;

  6.11. vertina, ar ministerijos sandorių projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sutarčių sudarymą;

  6.12. koordinuoja sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą, kovos su korupcija programos rengimą, teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

  6.13. organizuoja teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimą, vertina teisinio reguliavimo stebėsenos pažymų projektus, įvertinęs reikalingumą keisti galiojantį teisinį reguliavimą, teikia siūlymus ministerijos vadovybei;

  6.14. atsižvelgdamas į ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius, atlieka ministerijos darbuotojų sudėties analizę ir teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir tinkamo panaudojimo;

  6.15. formuoja ir diegia kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo modelį;

  6.16. atlieka žmogiškųjų išteklių formavimo ir valdymo procesų efektyvumo vertinimą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl šių procesų gerinimo;

  6.17. koordinuoja ir įgyvendina karjeros planavimo procesą;

  6.18. organizuoja ministerijos darbuotojų, ministro į pareigas skiriamų ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

  6.19. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos aukštosiomis mokyklomis, organizuoja ir koordinuoja studentų praktikos ir savanoriškos praktikos atlikimą ministerijoje;

  6.20. organizuoja ir koordinuoja naujai priimamų arba po pertraukos į ministeriją grįžusių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, adaptaciją ir integraciją ministerijoje;

  6.21. padeda ministerijos kancleriui kurti ir įgyvendinti ministerijos darbuotojų motyvacijos sistemą;

  6.22. padeda ministerijos kancleriui formuoti ministerijos darbuotojų mokymo prioritetus, sudaro ministerijos darbuotojų metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas personalo mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo organizavimo funkcijas bei atlieka mokymo kokybės ir efektyvumo grįžtamojo ryšio analizę;

  6.23. numato ir taiko priemones, skatinančias ministerijos darbuotojų saviugdą, žinių bei patirties dalijimąsi;

  6.24. teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl ministerijos darbuotojų skatinimo ir darbo užmokesčio nustatymo;

  6.25. padeda įgyvendinti ministerijos darbuotojų socialines ir kitas garantijas, organizuoja atostogų ir poilsio dienų suteikimą, komandiruotes ministerijos darbuotojams ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovams, taip pat koordinuoja ministerijos personalo darbo ir poilsio laiko apskaitą;

  6.26. rūpinasi teigiamo mikroklimato palaikymu ministerijoje, taiko priemones siekiant didinti ministerijos darbuotojų įsitraukimo lygį bei prisideda prie teigiamo ministerijos įvaizdžio formavimo;

  6.27. numato ir taiko priemones, skatinančias komandinį darbą;

  6.28. kuria ir palaiko organizacinę kultūrą, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais pagal jų kompetenciją užtikrina vidinę komunikaciją;

  6.29. organizuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų apklausas, vykdo tyrimus ar koordinuoja jų atlikimą žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;

  6.30. informuoja, analizuoja ir teikia konsultacijas žmogiškųjų išteklių formavimo ir valdymo klausimais (darbuotojų karjeros planavimas, ugdymas, mokymai, veiklos vertinimas, motyvavimas, adaptavimas ir integravimas, skatinimas) ministerijai atskaitingoms ir pavaldžioms įstaigoms;

  6.31. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais atlieka ministerijos administracijos padalinių funkcijų ir pareigybių analizę ir pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į teisės aktuose ministerijai nustatytus uždavinius;

  6.32. rengia darbuotojų pareigybių sąrašus, konsultuoja ministerijos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

  6.33. rengia dokumentus darbuotojų valdymo klausimais, koordinuoja ministerijos administracijos padalinių nuostatų bei ministerijos darbuotojų pareigybių aprašymų parengimą ir suderinimą;

  6.34. organizuoja ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinimą, užtikrina vertinimo komisijų veiklą ir vertinimo išvadų pateikimą teisės aktuose nustatytais terminais ministerijos vadovybei;

  6.35. koordinuoja komisijų ir/arba veiklos (darbo) grupių, susijusių su ministerijos, jai atskaitingų ir pavaldžių įstaigų žmogiškųjų išteklių valdymu, darbą;

  6.36. tvarko valstybės tarnautojų registro duomenis;

  6.37. prisideda prie ministerijos strateginio  veiklos plano rengimo;

  6.38. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais užtikrina vidaus tvarkos taisyklių, elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi, teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų ministerijoje gerinimo;

  6.39. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui ministerijos personalo ir pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylas;

  6.40. kontroliuoja, kaip asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas ir teikia išvadas dėl galimų pažeidimų ministerijos vadovybei;

  6.41. koordinuoja leidimo dirbti kitą darbą išdavimą teisės aktų nustatyta tvarka ;

  6.42. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;

  6.43. koordinuoja valstybės tarnautojų tarnybinių pažymėjimų išdavimą ministerijos darbuotojams ir tvarko jų apskaitą;

    6.44. pagal kompetenciją palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kitais ministerijos pavaldžių įstaigų personalo padaliniais ir teikia jiems reikalingą informaciją bei konsultuoja žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;

    6.45. pagal kompetenciją nagrinėja tarnybinės pagalbos prašymus, piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus, skundus ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos.

  6.46. atlieka kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis, susijusias su skyriaus kompetencija.

   

  III SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

   

  7. Skyriaus darbuotojai, be teisių, nustatytų ministerijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose teisės klausimus ir žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijas, atlikdami jiems priskirtas funkcijas ir pavestus uždavinius, turi teisę:

  7.1. teikti pasiūlymus dėl komisijų, veiklos (darbo) grupių sudarymo;

  7.2. laiku gauti iš ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų bei organizacijų kokybišką informaciją ir dokumentus, reikalingus skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;

  7.3. pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos administracijos padalinių ir kultūros srities įstaigų ir organizacijų ar jų atstovų pasitarimuose ar posėdžiuose;

  7.4. kelti kvalifikaciją ir, suderinus su tiesioginiu vadovu bei ministerijos vadovybei priėmus atitinkamą sprendimą, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;

  7.5. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

  7.6. reikalauti, kad darbo vieta atitiktų higienos ir darbų saugos reikalavimus.

  8. Skyriaus darbuotojai turi kokybiškai ir laiku atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išdėstytas funkcijas bei laikytis pareigų, nustatytų kituose teisės aktuose.

  IV SKYRIUS

  darbo organizavimas

   

           9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Konkrečias skyriui nustatytas funkcijas padeda įgyvendinti skyriaus vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba skyriaus patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus.

  10. Vedėjas:

           10.1. atsako už skyriui pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;

  10.2. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą: paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;

           10.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos teisėkūros tobulinimo, skyriaus ir ministerijos veiklos tobulinimo;

           10.4. atsiskaito už skyriaus veiklą ministerijos vadovybei.

           11. Skyriaus vyresnysis patarėjas arba skyriaus patarėjas:

  11.1. užtikrina jam pavestoje srityje funkcijų ir pavedimų vykdymą;

  11.2. turi teisę skirstyti užduotis pavaldiems skyriaus darbuotojams.

  12. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui arba patarėjui ir atskaitingi skyriaus vedėjui.

  13. Skyriaus vedėjo nesant, jį pavaduoja skyriaus vyresnysis patarėjas arba skyriaus patarėjas ar kitas ministro, ministerijos kanclerio, paskirtas skyriaus darbuotojas.

  14. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius skyrius bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir Europos Sąjungos institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.

  15. Skyrius turi savo dokumento blanką ir antspaudą. Skyriaus parengtus techninio ar informacinio pobūdžio raštus turi teisę pasirašyti skyriaus vedėjas ir skyriaus vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba skyriaus patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus, kai jiems tokius įgalinimus nustato jų pareigybės aprašymas.

  ______________________

     

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-04