• Strateginio ir finansų valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Sabina Polinska

                                                                                                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                   Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                                                                                                   2018 m. sausio 10 d.  įsakymu

                                                                                                                                                                   Nr. ĮV-73

                                                                                       

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS

  STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

   

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Strateginio ir finansų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra ministerijos padalinys, veikiantis strateginio ir finansų valdymo ir kontrolės srityse.
  3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui, atskaitingas Lietuvos Respublikos kultūros ministrui (toliau – ministras).
  4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu ir šiais nuostatais.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. dalyvauti ministerijai formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse strateginio planavimo ir finansų valdymo klausimais;

  5.2. pagal kompetenciją rengti ir teikti analitinę informaciją ir ja grįstus pasiūlymus dėl ministrui pavestų valdymo sričių tobulinimo, reikiamų strateginio ir finansų valdymo priemonių taikymo ministrui, ministerijos kancleriui ir viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė);

  5.3. vykdyti Lietuvos kultūros politikos įgyvendinimo poveikio analizę, pagal poreikį jos duomenis lyginti su užsienio šalių patirtimi, atlikti ministerijos valdymo sričių bendrąją stebėseną;

  5.4. koordinuoti strateginio valdymo procesą ministerijoje;

  5.5. bendradarbiaujant su kitais ministerijos administracijos padaliniais koordinuoti strateginio valdymo procesą ministerijai pavaldžiose įstaigose, kurios dalyvauja įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą;

  5.6. koordinuoti ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų funkcijų įgyvendinimui reikalingų valstybės biudžeto asignavimų poreikio planavimą;

  5.7. koordinuoti valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą ministerijos strateginio veiklos plano programoms ir priemonėms bei ministerijos pavaldžioms įstaigoms bei su tuo susijusių dokumentų parengimą;

  5.8. teikti tvirtinti valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą nustatančius dokumentus vadovaujantis nustatytomis valstybės iždo valdymo bei stebėsenos procedūromis;

  5.9. užtikrinti veiksmingą ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų finansų planavimo ir naudojimo kontrolę.

  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano projektų rengimą, užtikrina jų suderinamumą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir ją įgyvendinančiais dokumentais bei teikia išvadas ir siūlymus dėl jų tobulinimo;

  6.2. bendradarbiaujant su kitais ministerijos administracijos padaliniais organizuoja ir koordinuoja ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų projektų rengimą, užtikrina jų suderinamumą su ministerijos strateginiu veiklos planu, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų tobulinimo;

  6.3. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams, ministro valdymo srityje veikiantiems asignavimų valdytojams ir pavaldžioms įstaigoms strateginių ir metinių veiklos planų rengimo klausimais;

  6.4. organizuoja ir koordinuoja ministerijos metinės veiklos ataskaitos rengimą, teikia išvadas ir siūlymus dėl jos tobulinimo;

  6.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant su kultūros sritimi susijusių strateginio planavimo dokumentų projektus;

  6.6. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių pagal ministerijos kompetenciją rengimą, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną ir teikia reikiamą informaciją apie jų įgyvendinimą ministerijos vadovybei, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai bei pagal poreikį kitoms institucijoms;

  6.7. organizuoja su kultūros sritimi susijusių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną;

  6.8. atlieka nuoseklią šalies kultūros srities ir jos raidos stebėseną, vertina ir analizuoja kultūros politikos strateginio ir finansų valdymo priemonių poveikį ir tuo pasiektus rezultatus;

  6.9. pagal poreikį, bendradarbiaujant su užsienio valstybių institucijomis, analizuoja užsienio valstybėse taikomas strateginio ir finansų valdymo priemones kultūros srityje, atlieka jų lyginamąją analizę bei teikia išvadas ir pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl jų taikymo;

  6.10. vertina bei pagal poreikį naudoja Lietuvos kultūros tarybos teikiamus statistinius duomenis strateginio planavimo procesuose, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kultūros srities statistinių duomenų poreikio;

  6.11. konsultuoja ministerijos administracijos padalinius ar jų kuruojamas įstaigas dėl kultūros srities strateginio ir finansų valdymo rodiklių nustatymo ir tobulinimo, užtikrina veiksmingos strateginio ir finansų valdymo rodiklių kultūros srityje sistemos sukūrimą ir taikymą;

  6.12. administruoja Stebėsenos informacinę sistemą (SIS) ministerijos kompetencijos klausimais, dalyvauja jos tobulinimo procesuose;

  6.13. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje, organizuoja konsultacinius ir informacinius renginius, konsultuoja ir teikia informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;

  6.14. rengia ministerijos vykdomų programų ir ministerijai pavaldžių įstaigų išlaidų sąmatos projektą ir teikia jį Finansų ministerijai valstybės biudžeto projekto rengimo procese, pagal poreikį jį tikslina;

  6.15. rengia patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo projektą, derina jį su ministerijos administracijos padaliniais ir teikia tvirtinti programų išlaidų sąmatas ministerijos vadovybei;

  6.16. vykdo pagal ministerijos strateginio veiklos plano programas finansuojamų renginių, projektų sąmatų išlaidų tinkamumo einamąją kontrolę;

  6.17. nagrinėja ir teikia ministerijos vadovybei tvirtinti ministerijai pavaldžių įstaigų išlaidų sąmatas;

  6.18. vykdo einamąją finansų kontrolę - nagrinėja ministerijai pavaldžių įstaigų ketvirtines finansinės atskaitomybės ir statistines ataskaitas;

  6.19. tikslina ministerijai pavaldžių įstaigų finansavimo apimtis teisės aktų nustatyta tvarka;

  6.20. vykdo išankstinę paraiškų teikimo valstybės iždui kontrolę;

  6.21. teikia siūlymus dėl kultūros įstaigų, projektų ir programų finansavimo tvarkos tobulinimo, biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio, motyvavimo, vertinimo ir atskaitomybės sistemos pokyčių;

  6.22. teikia ministerijai pavaldžių įstaigų ataskaitas Statistikos departamentui;

  6.23. konsultuoja ministerijos administracijos padalinius, ministerijai pavaldžias kultūros įstaigas viešųjų finansų planavimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą klausimais;

  6.24. savarankiškai arba bendradarbiaudamas su kitais ministerijos administraciniais padaliniais rengia teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

  6.25. pagal skyriaus kompetenciją atlieka pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų analizę;

  6.26. skyriaus kompetencijos srityje dalyvauja kitų valstybės įstaigų ir institucijų ar ministerijos sudaromų darbo (veiklos) grupių, komisijų darbe;

  6.27. koordinuoja ministerijos tarpinstitucinių veiklos planų (toliau – TVP) rengimą bei ministerijos priemonių, prisidedančių prie kitų institucijų TVP, valdymą;

  6.28. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus  ir teisės aktų projektus;

  6.29. atlieka kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis skyriaus kompetencijos srityje.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

   

  7. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) be teisių, nustatytų ministerijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose, atlikdami jiems priskirtas funkcijas ir pavestus uždavinius, turi teisę:

  7.1. laiku gauti iš ministerijos padalinių, kitų institucijų bei organizacijų kokybišką informaciją ir dokumentus, reikalingus skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;

  7.2. pagal kompetenciją dalyvauti ministerijos administracijos padalinių ir kultūros srities įstaigų ir organizacijų ar jų atstovų pasitarimuose ar posėdžiuose;

  7.3. kelti kvalifikaciją ir, suderinus su tiesioginiu vadovu bei ministerijos vadovybei priėmus atitinkamą sprendimą, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;

  7.4. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

  7.5. reikalauti, kad darbo vieta atitiktų higienos ir darbų saugos reikalavimus.

  8. Skyriaus darbuotojai turi kokybiškai ir laiku atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išdėstytas funkcijas bei laikytis pareigų, nustatytų kituose teisės aktuose.

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Konkrečias skyriui numatytas funkcijas padeda įgyvendinti skyriaus patarėjas (-ai) ar vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus.

  10. Vedėjas:

  10.1. atsako už skyriui pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;

  10.2. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą: paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kontroliuoja jų vykdymą;

  10.3. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus ir ministerijos veiklos tobulinimo;

  10.4. atsiskaito už skyriaus veiklą ministerijos vadovybei.

  11. Skyriaus vyresnysis patarėjas ir (arba) skyriaus patarėjas:

  11.1. užtikrina jam pavestoje srityje funkcijų ir pavedimų vykdymą;

  11.2. turi teisę skirstyti užduotis pavaldiems skyriaus darbuotojams.

  12. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui arba vyresniajam patarėjui ar skyriaus patarėjui ir atskaitingi skyriaus vedėjui.

  13. Skyriaus vedėjo nesant, jį pavaduoja skyriaus vyresnysis patarėjas arba skyriaus patarėjas ar kitas ministro, ministerijos kanclerio, paskirtas skyriaus valstybės tarnautojas.

  14. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius skyrius bendradarbiauja su kitais ministerijos padaliniais, kitomis valstybės ir Europos Sąjungos institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.

  15. Skyrius turi savo dokumento blanką ir antspaudą. Skyriaus parengtus techninio ar informacinio pobūdžio raštus turi teisę pasirašyti skyriaus vedėjas ir skyriaus vyresnysis (-ieji) patarėjas (-ai) arba skyriaus patarėjas (-ai), turintis (-ys) administravimo įgaliojimus, kai jiems tokius įgalinimus nustato jų pareigybės aprašymas.

   

  ____________________________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-16