• Personalo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

   

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. ĮV-166

  PERSONALO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I

   BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Kultūros ministerijos Personalo skyrius (toliau vadinama - skyrius) yra Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) administracijos struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.         

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministerijos nuostatais, Kultūros ministerijos darbo reglamentu, kultūros ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  II

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai:

  3.1. padėti ministerijos kancleriui formuoti personalo valdymo politiką;

  3.2. padėti ministerijos kancleriui valdyti personalą;

  3.3. organizuoti ministerijoje žmoniškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant ministerijos organizacinę kultūrą.

  4. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  4.1. teikia duomenis valstybės tarnautojų registrui;

  4.2. rengia informaciją, analitinę medžiagą personalo klausimais ministerijos kolegijos posėdžiams, ministerijos vadovybei, ruošia pasitarimus, rengia ataskaitas ir teikia jas Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka kitoms valstybės institucijoms;

  4.3. organizuoja konkursus:

  4.3.1. priimant į ministerijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas;

  4.3.2. priimant į ministerijos įsteigtų kultūros įstaigų vadovo pareigas;

  4.3.3. priimant į viešosios įstaigos vadovo pareigas, jei viešosios įstaigos steigėja yra ministerija, arba jei viešosios įstaigos steigėjų sprendimu konkurso organizavimas yra pavestas ministerijai;             

   4.4. analizuoja ministerijos administracijos struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia juos tvirtinti;

  4.5. analizuoja personalo kaitą ir darbo drausmę ministerijoje, teikia pasiūlymus dėl darbo organizavimo, darbo sąlygų, kolektyvo mikroklimato gerinimo;

  4.6. rengia dokumentus;

   4.6.1. dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo bei apdovanojimo;

  4.6.2. dėl tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo;

  4.6.3. reikalingus valstybės tarnautojų ir darbuotojų valstybinio socialinio draudimo pensijoms įforminti ar perskaičiuoti, ir pateikia juos atitinkamoms institucijoms;

  4.7. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus bei rengia dokumentus dėl ministerijos valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi, valstybės tarnautojų karjeros planavimo;

  4.8. palaiko ryšius su mokslo ir studijų bei kvalifikacijos kėlimo įstaigomis;                   

  4.9. kartu su Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriumi rengia administracijos struktūrą, pareigybių (etatų) sąrašą, teikia pasiūlymus dėl administracijos struktūros, pareigybių (etatų) sąrašo pakeitimo ir papildymo, teikia pasiūlymus dėl atlyginimo priedų ir priemokų nustatymo, sumažinimo ar padidinimo;

  4.10. rengia įsakymus dėl valstybės tarnautojų ir darbo sutartis dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo;

  4.11. kartu su ministerijos administracijos struktūrinių padalinių vadovais rengia atostogų grafiką ir ministro įsakymus ar ministerijos kanclerio potvarkius dėl kasmetinių bei kitokių atostogų suteikimo;

  4.12. rengia ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, ministerijai pavaldžių kultūros įstaigų vadovų, viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra ministerija, vadovų tarnybinių komandiruočių įsakymus;

  4.13. tvarko tarnybinių pažymėjimų apskaitą ir organizuoja jų išdavimą;

  4.14. formuoja ir kaupia valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens bylas;

  4.15. tvirtina dokumentų kopijas, ministrui pavedus, įgaliojimus, numatytus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.139 straipsnyje, rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia ministerijos darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti.

  5. Skyrius:

  5.1. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, juridinių asmenų paklausimus bei rengia atsakymus;

  5.2. rengia ar kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus personalo valdymo klausimais;

  5.3. pagal kompetenciją rengia išvadas dėl pateiktų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

  5.4. tvarko skyriaus bylas ir pateikia jas archyvui pagal ministerijos bylų nomenklatūrą;

  5.5. organizuoja viešuosius pirkimus skyriaus funkcijoms vykdyti;

  5.6. nustatyta tvarka atstovauja ministerijai teismuose su darbo ir tarnybos santykiais susijusiuose ginčuose;

  5.7. dalyvauja su 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimu susijusioje veikloje;

  5.8. supažindina ministerijos darbuotojus su vidaus procedūromis, jų pakeitimais;

  5.9. atlieka kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis, susijusias su skyriaus kompetencija.

  III

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   6. Skyriaus valstybės tarnautojai turi teisę:

  6.1. gauti iš Lietuvos ir užsienio įstaigų ir organizacijų, ministerijos administracijos padalinių bei ministerijos reguliavimo srityje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus funkcijoms vykdyti;

  6.2. bendradarbiauti su ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojais ir darbuotojais teisės aktų projektų rengimo klausimais, taip pat rengti ir įgyvendinti priemones, susijusias su skyriaus uždavinių įgyvendinimu;

  6.3. vykdant pavedimus naudotis ministerijos transporto priemonėmis;

  6.4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus organizaciniais ir veiklos klausimais;

  6.5. į teises, numatytas Valstybės tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

  7. Skyriaus valstybės tarnautojai privalo:

  7.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, valstybės tarnautojų veiklos etikos principų, teisės aktų, reglamentuojančių ministerijos darbo organizavimą;

  7.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestas užduotis;

  7.3. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu teisės aktų nustatyta tvarka;

  7.4. nesinaudoti ir neleisti naudotis valstybės nuosavybe ne tarnybinei veiklai;

  7.5. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka tobulinti profesinę kvalifikaciją.

                       

  IV

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka kultūros ministras arba jo įgaliotas asmuo. Skyriaus vedėjui nesant, jį nustatyta tvarka pavaduoja kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

  9. Skyriaus vedėjas:

  9.1. atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriui nustatyti uždaviniai ir  vykdomos funkcijos bei pavedimai;                           

  9.2. organizuoja skyriaus darbą;

  9.3. atsiskaito ministerijos vadovybei už skyriaus veiklą;

  9.4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijų darbe, atrenkant asmenis į valstybės tarnautojų pareigas;

  9.5. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą;

  9.6. rengia išvadas skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų tarnybinei veiklai vertinti;

  9.7. rūpinasi skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimu;

  9.8. atstovauja skyriui ministerijos administracijos struktūriniuose padaliniuose, o suteikus atitinkamus įgaliojimus, atstovauja ministerijai kitose institucijose;

  9.9. gali turėti kitų ministerijos vadovybės jam suteiktų įgaliojimų.

  10. Skyriaus valstybės tarnautojai vykdo ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus ir įpareigojimus bei nustatyta tvarka atsiskaito skyriaus vedėjui ir ministerijos vadovybei.

  11. Skyriaus valstybės tarnautojų teises, pareigas ir veiklos sritis nustato pareigybių aprašymai, rengiami vadovaujantis šiais nuostatais.

  12. Skyriaus valstybės tarnautojai turi laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba.

   

                                                    ______________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-09