• Teisės skyrius
  Adresas: J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

                                                                       

                                                                                                                                                         PATVIRTINTA

                                                                                                                                                         Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                                                                                         2016 m. kovo  7 d. įsakymu Nr. ĮV-182

  TEISĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Kultūros ministerijos Teisės skyrius (toliau vadinama - Skyrius) yra Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1469 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. ĮV-487 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, Dokumentų valdymo ir vizavimo Kultūros ministerijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. ĮV-502 „Dėl dokumentų valdymo ir vizavimo Kultūros ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais kultūros ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  3. Skyrius gali turėti savo blanką su įrašu ,,Teisės skyrius”.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyrius kuruoja (vertina parengtus teisės aktų projektus, konsultuoja, atstovauja teismuose ir pan.) ministerijos Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, Bendrųjų reikalų, Viešųjų ryšių skyriaus, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Europos Sąjungos paramos, Strateginio planavimo, Finansų, Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyrius, Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Regionų kultūros skyrių.

  5. Skyrius vertina visų ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus, kurie turi būti teikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, įstatymų projektai ir kt.) taip pat Personalo skyriaus parengtus norminio pobūdžio kultūros ministro įsakymų projektus.

  6. Skyrius bendradarbiauja su kitais ministerijos valstybės tarnautojais, kurie teisės požiūriu kuruoja Skyriui nepriskirtus kuruoti ministerijos administracijos padalinius (toliau vadinami – Administracijos padalinių teisininkai).

  7. Skyriaus uždaviniai:

  7.1. padėti įgyvendinti ministerijos nuostatuose numatytus uždavinius, siekiant užtikrinti, kad ministerijos vykdoma kultūros politika atitiktų Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

  7.2. siekti užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei juridinės technikos reikalavimus.

  8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  8.1. analizuoja ir teikia išvadas dėl kuruojamų ministerijos administracijos padalinių parengtų kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektų atitikimo galiojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams, juos vizuoja, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo ir tobulinimo;

  8.2. rengia ar kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

  8.3. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja ministerijoje rengiamų įstatymų, Vyriausybės nutarimų projektus, teikiamus derinti kitoms institucijoms ir Vyriausybei;

  8.4. pagal kompetenciją rengia išvadas dėl pateiktų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, jeigu pateikti teisės aktų projektai nėra susiję su kitų ministerijos administracijos padalinių kompetencija;

  8.5. konsultuoja kuruojamų ministerijos administracijos padalinių specialistus, ar jų rengiami dokumentai neprieštarauja teisės aktams ir atitinka juridinės technikos reikalavimus;

  8.6. pagal veiklos sritį dalyvauja derinant Lietuvos Respublikos teisę kultūros srityje su tarptautine ir Europos Sąjungos teise;

  8.7. pagal poreikį rengia kultūros ministrui, kultūros viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau - ministerijos vadovybė) teisinę informacinę medžiagą;

  8.8. pagal veiklos sritį nustatyta tvarka atstovauja ministerijai teismuose, kitose valstybės institucijose, rengia dokumentus šioms institucijoms;

  8.9. teikia išvadas dėl atitikimo teisės aktų reikalavimams kuruojamų ministerijos administracijos padalinių rengiamų pavyzdinių sutarčių projektų, vizuoja ministerijos sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis (jeigu šios sutartys nėra susijusios su Administracijos padalinių teisininkų kuruojamų padalinių veikla), išskyrus sutartis, kurių forma patvirtinta kultūros ministro įsakymu;

  8.10. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, juridinių asmenų paklausimus bei rengia atsakymus;

  8.11. prireikus organizuoja viešuosius pirkimus Skyriaus funkcijoms vykdyti;

  8.12. tvarko Skyriaus bylas ir pateikia jas archyvui pagal ministerijos bylų nomenklatūrą;

  8.13. Ministerijoje koordinuoja sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą, kovos su korupcija programos rengimą, teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

  8.14. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus  ir teisės aktų projektus;

  8.15. atskiru ministerijos vadovybės nurodymu, padeda Personalo skyriui spręsti konkrečius klausimus;

  8.16. atlieka kitas ministerijos vadovybės pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus kompetencija.

  III SKYRIUS

  TEISĖS IR PAREIGOS

  9. Skyriaus valstybės tarnautojai turi teisę:

  9.1. gauti iš Lietuvos ir užsienio įstaigų ir organizacijų, ministerijos administracijos padalinių bei ministerijos reguliavimo srityje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentus ir informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti;

  9.2. bendradarbiauti su ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojais ir darbuotojais teisės aktų projektų rengimo klausimais, taip pat rengti ir įgyvendinti priemones, susijusias su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu;

  9.3. vykdant pavedimus naudotis ministerijos transporto priemonėmis;

  9.4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus organizaciniais ir veiklos klausimais;

  9.5. į teises, numatytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

  10. Skyriaus valstybės tarnautojai privalo:

  10.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, valstybės tarnautojų veiklos etikos principų, teisės aktų, reglamentuojančių ministerijos darbo organizavimą;

  10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestas užduotis;

  10.3. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu teisės aktų nustatyta tvarka;

  10.4. nesinaudoti ir neleisti naudotis valstybės nuosavybe ne tarnybinei veiklai;

  10.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka tobulinti profesinę kvalifikaciją.

                       

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka kultūros ministras arba jo įgaliotas asmuo. Skyriaus vedėjui nesant, jį nustatyta tvarka pavaduoja kitas skyriaus valstybės tarnautojas.

  12. Skyriaus vedėjas organizuoja skyriaus darbą, atsako už skyriui pavestų uždavinių vykdymą ir nustatyta tvarka atsiskaito ministerijos vadovybei.

  13. Skyriaus valstybės tarnautojai vykdo ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus ir įpareigojimus bei nustatyta tvarka atsiskaito skyriaus vedėjui ir ministerijos vadovybei.

  14. Skyriaus valstybės tarnautojų veiklos sritis, funkcijas nustato pareigybių aprašymai.

  15. Skyriaus valstybės tarnautojai turi laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba.

  _______________________

   

   

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-12