Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-624 KULTŪRINĖS EDUKACIJOS POLITIKOS GRUPĖS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖ 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Kultūrinės edukacijos politikos grupės (toliau – grupė) patarėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį; 2. Pareigybės lygis – A1; 3. Patarėjas yra tiesiogiai pavaldus Kultūrinės edukacijos politikos grupės vadovui. II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį regionų kultūros ar kultūros edukacijos srityse; 4.2. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje; 4.3. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius, regionų kultūros politiką bei kultūros edukaciją; 4.4. žinoti Lietuvoje ratifikuotas konvencijas ir Europos Sąjungos deklaruojamas nuostatas susijusias su regionų kultūros politika bei kultūros edukacija; 4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 4.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 4.7. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. rengia raštus bei kitus dokumentus įgyvendinant valstybės istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus; 5.2. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų darbe; 5.3. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais koordinuojant valstybės švenčių, atmintinų dienų istorinių įvykių paminėjimus; 5.4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl valstybės švenčių, atmintinų dienų bei istorinių datų paminėjimo; 5.5. pagal kompetenciją dalyvauja LR Seimo nutarimais patvirtintų metų minėjimo komisijų darbe; 5.6. pagal kompetenciją dalyvauja Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos darbe; 5.7. organizuoja Komisijų darbą, vertinant projektus, skirtus Valstybės atkūrimo dienos- Vasario – 16-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos Kovo 11 – osios 30-osioms metinėms, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ) dienos paminėjimams; 5.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir grupės vadovo pavedimus. Susipažinau _______________________ (parašas) _______________________ (vardas, pavardė) _______________________ (data) __________________