Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2017 m. lapkričio 17 d.
įsakymu Nr. ĮV-1103


KULTŪROS MINISTRO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ministro patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.
2. Neteko galios nuo 2019-01-01.
3. Neteko galios nuo 2019-01-01.

II. PASKIRTIS

4. Ministro patarėjas padeda kultūros ministrui įgyvendinti Vyriausybės programą kultūros srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Ministro patarėjo pareigybė reikalinga padėti kultūros ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI MINISTRO PATARĖJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis ministro patarėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. išmanyti bendruosius kultūros procesus;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros įstaigų veiklą, visuomenės informavimą bei išmanyti kultūros finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Europos Sąjungos programų ir fondų principus;
6.5. gerai žinoti nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius menų sritį, institucijų veiklą ir tarptautinius reikalus;
6.6. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europass);
6.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti raštvedybos taisykles;
6.9. sugebėti planuoti ir organizuoti darbą, turėti organizacinių gebėjimų.


V. MINISTRO PATARĖJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Kaupia viešąją informaciją apie kultūrą ir kultūros politiką, analizuoja ją ir pateikia ministrui.
8. Padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus visuomenės informacinio raštingumo ir kritinio mąstymo stiprinimo užtikrinant visuomenės saugumą ir sąmoningumą veiklos srityse.
9. Teikia pastabas ir siūlymus strateginiams komunikacijos planams, ryšių su visuomene kampanijoms savo atsakomybės srityse.
10. Dalyvauja žinybinių, tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje, ministerijos rengiamuose pasitarimuose skirtuose visuomenės informacinio raštingumo ir kritinio mąstymo stiprinimo politikos formavimui ir įgyvendinimui.
11. Koordinuoja informacijos teikimą ministerijos vadovybei ir esant reikalui ministerijos struktūriniams padaliniams apie visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą informaciją visuomenės informacinio raštingumo ir kritinio mąstymo stiprinimo srityse.
12. Rengia visuomenės informavimo priemonėms pranešimus, publikacijas aktualiais klausimais savo atsakomybės srityse.
13. Dalyvauja ministerijos sudaromose darbo grupėse.
14. Teikia pasiūlymus kultūros ministrui dėl rengiamų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, skirtų kultūros politikos ir strategijos formavimui ir įgyvendinimui, projektus.
15. Ministro pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose ir posėdžiuose, Seimo komitetuose, kitose institucijose ir įstaigose.
16. Pagal kompetenciją vykdo kitus kultūros ministro pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

17. Ministro patarėjas tiesiogiai pavaldus kultūros ministrui.

Susipažinau
             
(valstybės tarnautojo pareigos)   (parašas)  (vardas ir pavardė)

   
 (data)