Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                            Lietuvos Respublikos kultūros

ministro 2018 m. sausio 15 d.

įsakymu Nr. ĮV-115                                              

                     

KULTŪRINĖS EDUKACIJOS POLITIKOS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Kultūrinės edukacijos politikos  skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas;

2. Pareigybės lygis – A;

3. Pareigybės kategorija – 17.

II. PASKIRTIS

 

 4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti, kad ministerijos formuojama ugdymo kultūra ir menu politika sudarytų sąlygas visoms visuomenės grupėms dalyvauti kultūroje, kad būtų nuosekliai formuojama ir įgyvendinama regionų kultūros politika, o rengiami teisės aktai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius ir kitus teisės aktus.    

III. VEIKLOS SRITIS

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, organizuoja skyriaus darbą, pagal kompetenciją padeda kultūros ministrui formuoti valstybės politiką kultūrinės edukacijos srityje: formaliajame, neformaliajame ir socialinės atskirties grupių ugdyme, Lietuvos istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo, valstybinės kalbos, tautinių mažumų ir kultūros centrų srityse, taip pat pagal kompetenciją prisidėti formuojant regionų kultūros politiką.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

      

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį profesionalaus meno, kūrybinių industrijų ar kultūros edukacijos srityse ar turėti vadovavimo kultūros ar edukacijos įstaigai patirties;

6.2. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;

6.3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius kultūrinės edukacijos, istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo, valstybinės kalbos, tautinių mažumų ar kultūros centrų veiklą.

6.4. žinoti Lietuvoje ratifikuotas konvencijas ir Europos Sąjungos deklaruojamas nuostatas susijusias su kultūros edukacija, tautinių mažumų klausimais; 

6.5. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus;

6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus;

6.7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.8. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina efektyvų skyriaus darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai šiose srityse:

7.1.1. kultūrinės edukacijos politikos formaliajame ugdyme;

7.1.2. kultūrinės edukacijos politikos neformaliame ugdyme;

7.1.3. kultūrinės edukacijos politikos socialinės atskirties grupių ugdyme;

7.1.4. regionų kultūrinės edukacijos politikos skyriaus kompetencijos srityse;

7.1.5. Lietuvos istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo politikos;

7.1.6. valstybinės kalbos politikos;

7.1.7. valstybės tautinių mažumų politikos;

7.1.8. kultūros centrų politikos;

7.1.9. regionų kultūros politikos;

7.2. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, viceministrams ar ministerijos kancleriui (toliau - ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo;

7.3. kultūros viceministro pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

7.4. rengia ir (ar) organizuoja teisės aktų projektų, raštų bei kitų dokumentų rengimą, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus;

7.5. teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia klausimus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, valstybės tarnybos ar darbo santykiais;

7.6. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų veikloje darbe;

7.7. užtikrina skyriaus bendradarbiavimą su kitais ministerijos administracijos padaliniais;

7.8. dalyvauja rengiant savo kompetencijos srityje susijusius strateginio planavimo dokumentus;

7.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus;

7.10. apibendrina skyriaus kompetencijos sritį reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl įstatymų, kitų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ir papildymo;

7.11. Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia išvadas dėl skyriaus kompetencijai priskirtų išvadoms gauti pateiktų teisės aktų projektų;

7.12. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų projektus;

         7.13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus.

              7.14. skyriaus kompetencijos srityse koordinuoja ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl jų veiklos;

              7.15. skyriaus kompetencijos srityse analizuoja savivaldybių kultūros įstaigų veiklą;

              7.16. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijos strateginiam veiklos planui;

              7.17. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais teikia pasiūlymus ministrui, ministerijos kancleriui, viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė) dėl valstybės biudžeto asignavimų skyriaus kompetencijai priskirtoms sritims sričiai paskirstymo;

              7.18. dalyvauja tarptautinių kultūrinės edukacijos tinklų veikloje, bendradarbiauja su skyriaus kompetencijos srityse veikiančiais Lietuvos ir užsienio juridiniais asmenimis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus kultūros viceministrui.

                     

 Susipažinau

_______________________________  

(parašas)                               

_______________________________

(vardas ir pavardė)

_______________________________

(data)