Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. ĮV- 503 STARTEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13. II. PASKIRTIS 4. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir užtikrinti valstybės politikos įgyvendinimą rengiant ministerijos veiklos strateginius planavimo dokumentus. III. VEIKLOS SRITIS 5. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas atlieka bendrosios veiklos srities – strateginio planavimo – funkcijas. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. turėti darbo patirties; 6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisyklėmis; 6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Strateginio planavimo metodika, Kultūros ministerijos nuostatais, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėmis, Nacionaline reformų darbotvarke, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. 6.5. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu (pagal Europass); 6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 6.8. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, išmanyti raštvedybos taisykles. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas: 7.1. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių politikos, susijusios su kultūros srities strateginiu planavimu, rodiklių sudarymu ir stebėsena, patirtį ir pateikia adaptuotus, neprieštaraujančius galiojantiems teisės aktams, jos taikymo pasiūlymus; 7.2. pagal kompetenciją rengia ir teikia ministerijos vadovams analitinę informaciją ir ja grįstus pasiūlymus dėl ministrui pavestų valdymo sričių tobulinimo, strateginių valdymo priemonių taikymo, dėl kultūros įstaigų, projektų ir programų finansavimo tvarkos tobulinimo; 7.3. dalyvauja rengiant ministerijos strateginį veiklos planą, kitus kultūros ir su kultūros sritimi susijusius strateginio planavimo dokumentus; 7.4. dalyvauja strateginio veiklos plano projekto aptarime Kultūros ministerijos Strateginio planavimo grupėje, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo; 7.5. vykdo ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną ir dalyvauja rengiant metinę veiklos ataskaitą; 7.6. koordinuoja ir rengia ministerijos metinį veiklos planą bei jo įgyvendinimo ataskaitas; 7.7. pagal kompetenciją teikia informaciją, metodinę pagalbą ir konsultuoja ministerijos administracijos padalinius bei kultūros ministro valdymo sričiai priskirtas įstaigas strateginio veiklos planavimo klausimais; 7.8. koordinuoja ir atlieka kultūros ministro valdymo srities nacionalinių įstaigų strateginių veiklos planų bei jų įgyvendinimo ataskaitų analizę, teikia pasiūlymus dėl šių įstaigų veiklos planavimo tobulinimo; 7.9. koordinuoja ministerijai pavaldžių teatrų ir koncertinių įstaigų metinių veiklos planų rengimą, teikia pasiūlymus dėl šių įstaigų veiklos planavimo tobulinimo; 7.10. koordinuoja ministerijai pavaldžių teatrų ir koncertinių įstaigų metinių veiklos ataskaitų rengimo procesą, teikia pasiūlymus dėl šių įstaigų veiklos ataskaitų tobulinimo; 7.11. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus; 7.12. rengia teisės aktų projektus ir ministerijos raštus strateginio planavimo klausimais; 7.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis kultūros srities strateginio planavimo srityje; 7.14. pagal kompetenciją koordinuoja ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą; 7.15. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja įvairių komisijų darbe, nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai; 7.15. pagal kompetenciją pavaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį specialistą jam nesant; 7.16. vykdo kitus Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjui. Susipažinau _______________________ _________________ _____________________ (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) _____________ (data)