Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ĮV-446 EUROPOS EKONOMININĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO KULTŪROS PROGRAMOS KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖ 1. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) finansinio mechanizmo kultūros programos (toliau – Programa) koordinatorius (vyriausiasis specialistas) (toliau – Koordinatorius) yra darbuotojas dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį. 2. Pareigybės lygis – A1; 3. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus viceministrui ir atskaitingas ministerijos kancleriui. II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį); 4.2. būti susipažinusiu su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei Finansų ministro įsakymais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimą Lietuvoje; 4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu lietuvių ir anglų k.; 4.4. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu; 4.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, išmanyti raštvedybos taisykles; 4.6. pasižymėti gerais bendravimo, bendradarbiavimo ir organizaciniais įgūdžiais; 4.7. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros srityje (tarptautinių kultūros programų koordinavimas būtų privalumas); 4.8. mokėti anglų kalbą B2 lygiu (pagal Europass). III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias darbo funkcijas: 5.1. pagal kompetenciją rengia su Programos įgyvendinimu susijusius dokumentus ir raštus; 5.2. kartu su Programos operatoriumi (toliau - PO) derina programos paramos sutartį; 5.3. dalyvauja EEE finansinio mechanizmo komitetų ir darbo grupių posėdžiuose; 5.4. prireikus inicijuoja projekto įgyvendinimo sutarčių peržiūrą, atsižvelgiant į rizikos valdymo informaciją arba politikos pokyčius; 5.5. prireikus siūlo ekspertus projektų naudos ir kokybės vertinimui, pagal kompetenciją koordinuoja jų veiklą; 5.6. teikia siūlymus PO dėl programos prioritetų; 5.7. pagal kompetenciją rengia specialiuosius Programos kriterijus; 5.8. teikia informaciją, metodinę pagalbą ir konsultuoja PO Programos klausimais; 5.9. prireikus teikia pastabas PO dėl galimų projektų rizikų; 5.10. pagal kompetenciją inicijuoja reikalingus veiksmus bei imasi priemonių rizikų poveikiui sumažinti ar rizikoms pašalinti; 5.11. planuoja Programos asignavimus Ministerijos valdymo lėšų ir dvišalio bendradarbiavimo srityje; 5.12. prireikus teikia informaciją apie Programą ministerijos administraciniams padaliniams; 5.13. dalyvauja bendradarbiavimo veiklose su kitų šalių PO bei panašiomis tarptautinėmis organizacijomis šalyse donorėse; 5.14. prireikus inicijuoja ir įgyvendina susitikimus su donorų programos partneriais bei atitinkamas dvišales veiklas; 5.15. prisideda prie Programos viešinimo veiklų įgyvendinimo; 5.16. pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas, numatytas EEE finansinio mechanizmo 2014-2021 m. įgyvendinimo reglamente. Susipažinau _______________________ (pareigos) _______________________ (parašas) _______________________ (vardas, pavardė) _______________________ (data)