Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2018 m. kovo 1 d. įsakymu

Nr. ĮV-245

 

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR AUTORIŲ TEISIŲ POLITIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 13.

 

II.  PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir užtikrinti valstybės politikos visuomenės informavimo, informacinio saugumo, medijų ir informacinio raštingumo, nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio srityse įgyvendinimą.

 

III.  VEIKLOS SRITIS

 

5. Skyriaus vyriausiojo specialisto bendrosios veiklos srities funkcijos – teisė ir specialiosios veiklos srities funkcijos – visuomenės informavimo, informacinio saugumo, medijų ir informacinio raštingumo, nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio politikos koordinavimas ir įgyvendinimas.

 

IV.  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities (teisės krypties) išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį visuomenės informavimo arba audiovizualinės politikos, ar šios politikos įgyvendinimo srityje;

6.2. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;

6.3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų bei tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių visuomenės informavimo ir audiovizualinių paslaugų teikimą, nuostatas;

6.4. būti susipažinusiam su visuomenės informavimo sritimi Lietuvoje ir pagrindinėmis šios srities politikos kryptimis ir dokumentais ES;

6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europass);

6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

6.7. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus;

6.8. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas savo veiklos srityse:

7.1. rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

7.2. Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia išvadas dėl ministerijai pateiktų vertinti teisės aktų projektų;

7.3. apibendrina įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus dėl naujų teisės aktų rengimo ir galiojančių teisės aktų pakeitimo ir (ar) papildymo;

7.4. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių politikos raidos tendencijas;

7.5. atlieka laikraščių ir žurnalų tiražų tikrinimą;

7.6. nustato metinę įmoką už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete arba užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą;

7.7. vykdo ES direktyvų perkėlimo planus ir ES teisės įgyvendinimo planus;

7.8. analizuoja ES institucijų rengiamų teisės aktų projektus bei priimtus teisės aktus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

7.9. dalyvauja rengiant, derinant ir (ar) įgyvendinant Lietuvos pozicijas ir siūlymus ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių, tarpžinybinių susitarimų projektams;

7.10. rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamose bylose;

7.11. tvarko informaciją, gaunamą iš Lietuvos narystės Europos Sąjungos informacinės sistemos (LINESIS), rengia ir skelbia šiai sistemai skirtą atitinkamą informaciją;

7.12. atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių, tarptautinėse bei Europos Sąjungos institucijose, įstaigose, organizacijose ir susitikimuose su visuomene;

7.13. bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių, tarptautinėmis bei ES institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;

7.14. teikia pasiūlymus dėl ministerijos strateginių dokumentų, skirtų valstybės ir regionų politikai formuoti, sudarymo, teikia informaciją ataskaitoms apie šių dokumentų įgyvendinimą;

7.15. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais teikia pasiūlymus ministrui, ministerijos kancleriui ir viceministrams dėl nacionalinių ir regioninių programų ir priemonių, darbų ir veiksmų, patvirtinimo ir įgyvendinimo, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šių programų ir priemonių, darbų ir veiksmų rengimą ir vykdymą, dalyvauja projektų priežiūros komitetų ar susijusių darbo grupių veikloje;

7.16. koordinuoja ir dalyvauja ministerijos tarybų, ekspertų, komisijų, darbo (veiklos) grupių veikloje, techniškai aptarnauja jų darbą;

7.17. nagrinėja tarnybinės pagalbos prašymus, piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus, skundus ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos;

7.18. organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius;

7.19. vertina ir nustato mokslinių ir kitų tyrimų atlikimo poreikį, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja jų atlikimą bei vertina šių tyrimų rezultatus;

7.20. atlieka kitas skyriaus vedėjo pavestas užduotis.

 

VI.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

Susipažinau

 

__________________________

(parašas)

 

__________________________

(vardas, pavardė)

 

__________________________

(data)

 

_____________________