Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV- 249 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪRINĖS ATMINTIES IR PAVELDO POLITIKOS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A; 3. Pareigybės kategorija – 15. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti formuoti ir įgyvendinti valstybės kultūros politiką nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir saugomų teritorijų srityje. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities − valstybės politikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir saugomų teritorijų srityje įgyvendinimo, valstybės programų ir priemonių, susijusių nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga ir saugomomis teritorijomis, vykdymo bei koordinavimo – funkcijas. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities istorijos ar archeologijos krypties arba meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį saugomų teritorijų ir kultūros paveldo apsaugos srityje; 6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles; 6.3. gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos žemės įstatymą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą ir kitus teisės aktus reglamentuojančius saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugą, teritorijų planavimą, planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą; 6.4. būti susipažinęs su tarptautinėmis konvencijomis, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros paveldo, gamtos ir kraštovaizdžio apsaugą; 6.5. gebėti atlikti teisės aktų ir teritorijų planavimo dokumentų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, kitus dokumentus, rengti teisės aktų projektus; 6.6. mokėti rengti planavimo sąlygas nacionalinio ir regioninio lygmens teritorijų planavimo dokumentams ir juos derinti; 6.7. mokėti pagal kompetenciją atlikti planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą; 6.8. išmanyti muziejinę veiklą; 6.9. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 6.10. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.11. mokėti bent vieną iš užsienio kalbų ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 6.12. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 7.1. sprendžia jo kompetencijai priklausančius saugomų teritorijų, (valstybinių kultūrinių rezervatų (rezervatų-muziejų), istorinių nacionalinių parkų, valstybinių kultūrinių draustinių ir kitų kultūros paveldo vietovių klausimus; 7.2. pagal kompetenciją koordinuoja Kultūros ministerijos kompetencijai priskirtų saugomų teritorijų: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Kernavės valstybinio kultūrinio rezervato veiklą; 7.3. pagal kompetenciją padeda koordinuoti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos veiklą; 7.4. pagal kompetenciją padeda koordinuoti saugomose teritorijose esančių nacionalinių ir respublikinių muziejų, veiklą; 7.5. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų bei ilgalaikių programų saugomų teritorijų klausimais projektus, derina kitų institucijų parengtus teisės aktus, susijusius su saugomų teritorijų ir kultūros paveldo apsauga; 7.6. pagal kompetenciją dalyvauja ekspertų, darbo grupių ir komisijų veikloje; 7.7. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų projektus ir kitus teisės aktus; 7.8. pagal kompetenciją rengia planavimo sąlygas valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentams, juos analizuoja ir derina; 7.9. pagal kompetenciją rengia sąlygas energetikos ir kitų valstybinės reikšmės infrastruktūros objektų plėtros planams rengti, analizuoja ir derina šių planų projektus; 7.10. vertina planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitas ir teikia išvadas; 7.11. atlieka administracinių užduočių paskirstymą kitiems Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus specialistams paveldo politikos srityje, koordinuoja jų vykdymą bei atlieka įgyvendinimo kontrolę; 7.12. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų veikloje; 7.13. rengia raštus ir kitus dokumentus, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus; 7.14. vykdo kitas skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas; 7.15. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. Susipažinau: ___________________________ (valstybės tarnautojo pareigos) _______________________________ (parašas) _______________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________ (data)