Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. kovo 1 d. įsakymu

Nr. ĮV-241

VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR AUTORIŲ TEISIŲ POLITIKOS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 15.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų darbą padedant formuoti ir koordinuoti valstybės politiką, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir tarptautinį bendradarbiavimą ir regionų politiką autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srities –autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos – funkcijas, organizuoja ir koordinuoja šioje srityje jam pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų darbą ir funkcijų atlikimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities (teisės krypties) išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį intelektinės nuosavybės teisių srityje;

6.2. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;

6.3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės sistemos ir teisėkūros principus, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų bei tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, nuostatas, žinoti šių nuostatų taikymo praktiką;

6.4. gebėti atlikti teisės aktų projektų, reglamentuojančių autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, analizę, ekspertizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti šių teisės aktų projektus;

6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus;

6.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europass);

6.8. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

V. VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR AUTORIŲ TEISIŲ POLITIKOS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas jam pavestoje veiklos srityje:

7.1. organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina efektyvų skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

7.2. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, viceministrams ar ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo;

7.3. ministro arba ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

7.4. rengia ir (ar) organizuoja teisės aktų projektų, raštų bei kitų dokumentų rengimą, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus;

7.5. teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia klausimus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, valstybės tarnybos ar darbo santykiais;

7.6. dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų veikloje;

7.7. užtikrina skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų bendradarbiavimą su kitais ministerijos administracijos padaliniais;

7.8. dalyvauja rengiant su skyriaus kompetencijos sritimis susijusius strateginio planavimo dokumentus;

7.9. Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia išvadas dėl ministerijai pateiktų vertinti teisės aktų projektų;

7.10. organizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą ir stebėseną;

7.11. apibendrina įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus dėl naujų teisės aktų rengimo ir galiojančių teisės aktų pakeitimo ir (ar) papildymo;

7.12. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių politikos raidos tendencijas, rengia plėtros koncepcijas ir programas, koordinuoja jų įgyvendinimą; rengia ir dalyvauja rengiant ilgalaikių programų projektus;

7.13. koordinuoja ir užtikrina Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo organizacijų priežiūrą;

7.14. įstatymų nustatytais atvejais vykdo autorių ir atlikėjų asmeninių neturtinių teisių apsaugą;

7.15. koordinuoja kompensacinio atlyginimo už knygų panaudą bibliotekose paskirstymą ir išmokėjimą autoriams, kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais ir kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu kolektyvinio administravimo priežiūrą;

7.16. koordinuoja ir organizuoja kompensavimo už nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ekspertų komisijos darbą ir užtikrina vienkartinės kompensacijos išmokėjimą teisių turėtojams už buvusio nenustatytų teisių turėtojų kūrinio naudojimą;

7.17. koordinuoja ir organizuoja Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos darbą, užtikrinant alternatyvų autorių teisių ginčų sprendimą ir tarpininkavimą derybose;

7.18. koordinuoja ES keliamų reikalavimų įgyvendinimą;

7.19. organizuoja ES direktyvų perkėlimo planų ir ES teisės įgyvendinimo planų vykdymą;

7.20. analizuoja ES institucijų rengiamų teisės aktų projektus bei priimtus teisės aktus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

7.21. dalyvauja rengiant, derinant ir (ar) įgyvendinant Lietuvos pozicijas ir siūlymus ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių, tarpžinybinių susitarimų projektams;

7.22. rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamose bylose;

7.23. tvarko informaciją, gaunamą iš Lietuvos narystės Europos Sąjungos informacinės sistemos (LINESIS), rengia ir skelbia šiai sistemai skirtą atitinkamą informaciją;

7.24. organizuoja ir kontroliuoja informacijos, susijusios su ES, Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijoje (PINO) ir Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sutarčių nuostatų intelektinės nuosavybės teisių apsaugos klausimais, parengimą;

7.25. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą ministerijos reguliavimo srities įstaigoms ir organizacijoms;

7.26. organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius;

7.27. analizuoja ir vizuoja ministerijos parengtų autorinių sutarčių ir kitų dokumentų, susijusių su autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, projektus;

7.28. vertina ir nustato mokslinių ir kitų tyrimų atlikimo poreikį, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja jų atlikimą bei vertina šių tyrimų rezultatus;

7.29. prireikus laikinai eina skyriaus vedėjo pareigas;

7.30. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

__________________________

(parašas)

__________________________

(vardas, pavardė)

__________________________

(data)

_____________________