Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA                                     Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2018 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-257

                                                       

                      KULTŪRINĖS EDUKACIJOS POLITIKOS SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.     PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) kultūrinės edukacijos politikos  skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas;
 2. Pareigybės lygis – A;
 3. Pareigybės kategorija – 15.

II.  PASKIRTIS

 1. Skyriaus  patarėjo pareigybė reikalinga padėti formuoti ir įgyvendinti regionų kultūros politiką.
  1. VEIKLOS SRITIS
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – regionų kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo, savivaldybių kultūros įstaigų veiklos analizės – funkcijas.

 

 1. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

      

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį regionų kultūros politikos formavimo ar kultūros edukacijos srityse;

6.2.  žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;

6.3.  žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius, regionų kultūros politiką bei  kultūros edukaciją;

6.4.  žinoti Lietuvoje ratifikuotas konvencijas ir Europos Sąjungos deklaruojamas nuostatas susijusias su  regionų kultūros politika bei  kultūros edukacija;

6.5.  gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus;

6.6.  gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus;

6.7.  mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.8.  išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.9.  mokėti anglų kalbą A2 lygiu.

V.   ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1.  ministro, ministerijos kanclerio ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus regionų kultūros politikos formavimo klausimus;

7.2.  rengia  teisės aktų, reglamentuojančių valstybės  kultūros politikos įgyvendinimą regionuose, projektus, raštus bei kitus dokumentus, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus;

7.3.  pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų  darbe;

7.4.  bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengiant regionų kultūros politiką reglamentuojančius teisės aktus bei koordinuojant valstybės regionų kultūros politikos įgyvendinimą savivaldybėse;

7.5.  bendradarbiaudamas su kitais ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais analizuoja savivaldybių kultūros įstaigų veiklą regionų kultūros politikos įgyvendinimo bei kultūros edukacijos srityse;

7.6.  teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl kultūros centrų politikos;

7.7.  rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius Lietuvos kultūros centrų veiklą;

7.8.  pagal kompetenciją dalyvauja valstybės ir savivaldybių kultūros centrų akreditavimo ir atestavimo komisijų darbe;

7.9.  rengia teisės aktų, reglamentuojančių Geriausio metų kultūros centro premijų vertinimo komisijos sudarymą bei premijų skyrimą, projektus, pagal kompetenciją dalyvauja vertinimo komisijos darbe;

7.10.   organizuoja projekto „Lietuvos kultūros sostinė“ įgyvendinimą bei dalyvauja Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių projekto įgyvendinime;

7.11.   dalyvauja rengiant  teisės aktų, reglamentuojančių universalių daugiafunkcių kultūros centrų veiklą, projektus;

7.12.   bendradarbiauja su Lietuvos savivaldybes atstovaujančiais socialiniais partneriais – Lietuvos savivaldybių asociacija, Asociacija Kultūros savivaldos kolegija, Lietuvos seniūnų asociacija, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga;

7.13.   bendradarbiauja su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru rengiant Dainų šventę;

7.14.   koordinuoja tarpinstitucinę Regionų plėtros programą, rengia teisės aktus, reikalingus programos priemonių įgyvendinimui;

7.15.   kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl nacionalinių ir regioninių kultūros ugdymo programų ir priemonių, darbų ir veiksmų įgyvendinimo;

7.16.   konsultuoja bei teikia metodinę pagalbą savivaldybėms regionų kultūros politikos įgyvendinimo bei kultūrinės edukacijos klausimais;

7.17.   dalyvauja rengiant savo kompetencijos srityje susijusius strateginio planavimo dokumentus;

7.18.   bendradarbiauja su skyriaus kompetencijos srityse veikiančiais Lietuvos ir užsienio juridiniais asmenimis, dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių profesinių tinklų veikloje;

7.19.   vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

             

 1. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_______________________

 (parašas)       

_______________________   

(vardas, pavardė)       

_______________________

(data)

__________________