Pareigų aprašymas Spausdinti

REIKALAVIMAI:


1. Turėti ne mažesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srityje.
2. Gebėti surinkti, susisteminti, registruoti dokumentus bei vesti jų apskaitą, rengti dokumentų projektus, rašyti bei derinti protokolus, organizuoti Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos ekspertų komisijos  (toliau – ekspertų komisija) veiklą, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje  Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos aprašo (toliau –Aprašas) bei Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų normas, reglamentuojančias projektų administravimą.
3. Turėti organizacinių gebėjimų, vykdant pavedimus, derinant klausimų sprendimus su kitų skyrių valstybės tarnautojais ir darbuotojais.
4. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbus.
5. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
6. Mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) A1 lygiu.


FUNKCIJOS:


1.   Šias pareigas einantis vyresnysis specialistas vykdo šias funkcijas:

  1.1. priima ir registruoja Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos projektų (toliau – Projektai) paraiškas:
1.1.1 vadovaujantis Programos Aprašu atlieka paraiškų pradinį administracinį vertinimą;
1.1.2. informuoja pareiškėjus apie paraiškas, neatitinkančias Programos apraše numatytų reikalavimų, priima ir registruoja patikslintas Projektų paraiškas.
2.1. organizuoja ekspertų komisijos (ekspertų grupių) veiklą:
2.1.1. rengia sutarčių su komisijos ekspertais dėl atliekamų ekspertinių paslaugų projektus;
2.1.2. sistemina bei teikia svarstyti paraiškas komisijos ekspertų grupėms;
2.1.3. organizuoja komisijos ekspertų grupių posėdžius ir juos protokoluoja;
2.1.4. priima ir vertina komisijos ekspertų pateiktas ataskaitas ir teikia Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui vykdyti apmokėjimą už komisijos ekspertų atliktą darbą.
3. rengia sutarčių, sudaromų su projektų vykdytojais, ir sąmatų projektus. Prireikus sutarčių ir sąmatų tikslinimo dokumentų projektus;
4. atlieka pirminį projektų ataskaitų atitikties vertinimą;
5. teikia interesantams konsultacijas, susijusias su Programa;
6.dalyvauja kuruojant programos efektyvumo tyrimus;
7. administruoja Programos duomenų bazę;
8. prisideda organizuojant konferencijas – seminarus (skirtus Programos įgyvendinimui aptarti, tyrimo rezultatams pristatyti).