Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA                                                       

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-110                                                                                                          

                     

KULTŪRINĖS EDUKACIJOS POLITIKOS VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I . PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Kultūrinės edukacijos politikos skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas;

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 16.

II. PASKIRTIS

 4. Skyriaus vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų darbą, padėti formuoti kultūros ugdymo politiką susijusią su nacionalinės kultūros tapatumo išsaugojimu bei pilietinės visuomenės kūrimu ministerijos kompetencijos ribose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – kultūrinės edukacijos kultūros srityje – funkcijas, organizuoja ir koordinuoja pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų darbą ir funkcijų atlikimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI SKYRIAUS

VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

      

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių mokslų srityje ir ne mažesnę kaip metų darbo patirtį kultūros srityje; 

6.2. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;

6.3. žinoti ir gebėti taikyti įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbą kultūros srityje;

6.4. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus;

6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus;

6.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas savo veiklos srityje atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina efektyvų pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

7.2. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, viceministrams ar ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) pasiūlymus susijusius su nacionalinės kultūros tapatumo išsaugojimu, pilietinės visuomenės kūrimu formuojant ir įgyvendinant valstybės švenčių ir atmintinų dienų  minėjimo tradicijas;

7.3. ministro pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant savo veiklos sričiai priskirtus klausimus;

7.4. rengia ir (ar) organizuoja teisės aktų projektų, raštų bei kitų dokumentų rengimą, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus;

7.5. teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia klausimus, susijusius su pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, valstybės tarnybos ar darbo santykiais;

7.6. dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų darbe;

7.7. užtikrina pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų bendradarbiavimą su kitais ministerijos administracijos padaliniais;

7.8. dalyvauja rengiant susijusius strateginio planavimo dokumentus;

7.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus;

7.10. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja tarpinstitucinių bendradarbiavimo komisijų/tarybų posėdžius;

7.11. užtikrina numatytų programų ir priemonių vykdymą;

7.12. koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl jų veiklos;

7.13. pagal skyriaus kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos priemones;

7.14. pavaduoja skyriaus vedėją;

7.15. koordinuoja ir įgyvendina Lietuvos Respublikos prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Kultūros ministro patvirtintų komisijų parengtas programas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                     

Susipažinau

________________________

( pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)