Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-45 TEISĖS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1.Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 14. II. PASKIRTIS 4. Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas, vykdydamas skyriui pavestas funkcijas, užtikrina, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) rengiami teisės aktai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei juridinės technikos reikalavimus. III. VEIKLOS SRITIS 5. Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – teisė, o specialioji - ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimas, ginti ministerijos interesus, atstovaujant ją teisėsaugos, teisėtvarkos bei kitose valstybės institucijose, rengti teisės aktų projektus bei teikti išvadas dėl pateiktų teisės aktų projektų, kitų bendro pobūdžio teisinių klausimų nagrinėjimas. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti socialinių mokslų aukštąjį universitetinį teisės srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį; 6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje; 6.3. gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybės institucijų veiklą, teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, asociacijų, įmonių veiklą, civilinius teisinius santykius; 6.4. būti susipažinusiam su konvencijomis, tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su Kultūros ministerijos funkcijomis bei tautinių mažumų, etninės kultūros, mėgėjų meninės veiklos ir nacionalinės kultūros sklaidos užsienyje veikla; 6.5. gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos teismų įstatymą, įstatymus, susijusius su civiline, administracine ir baudžiamąja teisena, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymą, prireikus, mokėti pateikti ieškinius, skundus, prašymus, apeliacinius ir kasacinius skundus bei atsiliepimus į kitų juridinių ar fizinių asmenų pateiktuosius; 6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 6.7. mokėti atlikti teisės aktų ekspertizę, rengti Kultūros ministerijos vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus; 6.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 6.9. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles; 6.10. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.11. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. teisiniu požiūriu vertina Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriaus, Strateginio planavimo ir finansų valdymo skyriaus, Buhalterinės apskaitos skyriaus , Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus rengiamus teisės aktų projektus, sutartis ir kitus dokumentus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus; 7.2. konsultuoja ministerijos tarnautojus ministerijos strateginio planavimo dokumentų rengimo, informacijos rengimo, viešinimo ir teikimo suinteresuotiems asmenims, asmens duomenų apsaugos bei kitais teisiniais klausimais; 7.3. organizuoja viešuosius pirkimus skyriuje, jei jie rengiami pagal skyriui patikėtas funkcijas, padeda organizuoti viešuosius pirkimus kitiems ministerijos skyriams, teikiant teisinę pagalbą; 7.4. rengia ministerijos nuostatų, darbo reglamento ir jų pakeitimų projektus, derina juos su kitais struktūriniais padaliniais ir atsako už savalaikį šių dokumentų atnaujinimą, taip pat rengia kitus vidaus tvarką ir bendrąsias finansų kontrolės procedūras reglamentuojančių dokumentų projektus; 7.5. koordinuoja informacijos pateikimą administracinės naštos klausimais; 7.6. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos tarnautojus teisės aktų stebėsenos klausimais; 7.7. teikia duomenis apie pagal kompetenciją parengtus ir pateiktus svarstyti Seimo sesijose teisės aktų projektus; 7.8. atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; 7.9. padeda rengti medžiagą Valstybės kontrolei, teismams, prokuratūrai ir kitoms teisėsaugos, teisėtvarkos ir valstybės institucijoms bei atstovauja ministeriją šiose institucijose; 7.10. rengia įstatymų, kitų teisės aktų, kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus (ministerijos kancleriui ar Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjui pavedus, juos vizuoti), įvairius raštus bei prisideda prie įstatymų ir kitų teisės aktų, raštų, privalomų visai ministerijai, rengimo; 7.11. prireikus dalyvauja komisijų, sudarytų teisės aktų rengimui bei įvairių skundų, raštų, kultūros įstaigų veiklos tyrimui, darbe; 7.12. pagal kompetenciją teikia kultūros ministrui, kultūros viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė), ministerijos administracijos struktūriniams padaliniams konsultacijas teisės klausimais; 7.13. ministerijos vadovybės arba Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjo pavedimu, dalyvauja darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose ir teikia jos nariams teisines išvadas, konsultacijas kitaip prisideda prie jų veiklos; 7.14. pagal kompetenciją analizuoja Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaitas veiklos klausimais ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei; 7.15. ministerijos vadovybės arba Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjo pavedimu analizuoja konkrečias teisines situacijas, teikia išvadas dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo bei pasiūlymus dėl konkrečios situacijos sprendimo būdo; 7.16. pavaduoja Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą; 7.17. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjui. Susipažinau: Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas __________________________ ______________ __________ (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) _________________________