Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-94 STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖ 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Strateginio ir finansų valdymo skyriaus patarėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Patarėjas yra tiesiogiai pavaldus Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjui. II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą; 4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį strateginio arba finansų ir (arba) viešųjų investicijų valdymo srityje; 4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisyklėmis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą bei kultūros sritį; 4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Strateginio planavimo metodika, Strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodika, ministerijos nuostatais, kitais nacionaliniais strateginiais dokumentais; 4.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus; 4.6. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus; 4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą; 4.8. išmanyti raštvedybos taisykles ir mokėti dirbti MS Office programiniu paketu; 4.9. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu (pagal Europass). III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. rengia ir teikia analitinę informaciją ir ja grįstus pasiūlymus dėl ministrui pavestų valdymo sričių tobulinimo, reikiamų strateginio ir finansų valdymo priemonių taikymo ministrui, ministerijos kancleriui ir viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė); 5.2. atlieka kultūros srities ir jos raidos stebėseną, vertina ir analizuoja kultūros politikos strateginio ir finansų valdymo priemonių poveikį ir tuo pasiektus rezultatus; 5.3. vertina bei pagal poreikį naudoja Lietuvos kultūros tarybos teikiamus statistinius duomenis strateginio planavimo procesuose, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kultūros srities statistinių duomenų poreikio; 5.4. konsultuoja ministerijos administracijos padalinius ar jų kuruojamas įstaigas dėl kultūros srities strateginio ir finansų valdymo rodiklių nustatymo ir tobulinimo, organizuoja veiksmingos strateginio ir finansų valdymo rodiklių kultūros srityje sistemos sukūrimo ir taikymo procesą; 5.5. analizuoja ir teikia siūlymus dėl kultūros įstaigų, projektų ir programų finansavimo, veiklos ir atskaitomybės reikalavimų bei procesų tobulinimo; 5.6. rengia 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinį veiklos planą ir vykdo jo įgyvendinimo priežiūrą; 5.7. koordinuojakultūros srities projektų ir (arba) programų, finansuojamų iš kitų ministerijų programų ir priemonių, planavimą ir įgyvendinimo priežiūrą; 5.8. renka statistinius duomenis ir rengia bei teikia analitinę informaciją, reikalingą 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui ir įgyvendinimo ataskaitoms; 5.9. dalyvauja rengiant ir derinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus; 5.10. dalyvauja finansų, įskaitant ES struktūrinių fondų lėšas, planavimo ir valdymo procese; 5.11. dalyvauja rengiant ir derinant kultūros bei su kultūra susijusių strateginio planavimo ir kitus skyriaus veiklos užtikrinimui reikalingus dokumentus ir teisės aktus; 5.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, dalyvauja ministerijos ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje; 5.13. siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo ministerijos vadovybės ir Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veikla. Susipažinau: _______________________________ (parašas) _______________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________ (data)