Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. Sausio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-105 STRATEGINIO IR FINANSŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 14. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti užtikrinti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) strateginio plano įgyvendinimui reikalingų finansinių resursų apimtį muziejams, rezervatams ir kitoms kultūros įstaigoms, kurios pagal funkcinę klasifikaciją priskirtos kitoms kultūros ir meno įstaigoms bei skiriamų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą ir tvarkymą pagal valstybės iždo nustatytas procedūras. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – finansų valdymas, specialioji - Kultūros ministerijos strateginių tikslų įgyvendiimasa, rengiant naujus bei taikant galiojančius teisės aktus, susijusius su valstybės biudžeto asignavimų planavimu, paskirstymu ir tvarkymu. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų srityje; 6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, kultūros įstaigų veiklą; 6.3. gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius strateginį planavimą, valstybės biudžeto sandarą, kultūros įstaigų finansavimą, kultūros darbuotojų darbo apmokėjimą, valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS); 6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; 6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.7. mokėti dirbti Microsoft Office naujausiu programiniu paketu, taip pat skaičiuoklės programos versija Excel 2000; Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos versijomis; 6.8. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 7.1. pagal kompetenciją rengia medžiagą, Valstybės biudžeto projekto sudarymui; 7.2. rengia Kultūros ministerijos strateginiame plane nurodytų programų, priemonių išlaidų sąmatas, ir vykdo jų kontrolę naudojant valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS) ir NAVISION programą; 7.3. pagal kompetenciją teikia informaciją pavaldžioms kultūros įstaigoms - muziejams, rezervatams, ir kitoms kultūros įstaigoms valstybės biudžeto sandaros, biudžeto asignavimų valdymo, naudojimo, kultūros darbuotojų darbo apmokėjimo klausimais; 7.4. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo einamąją finansų kontrolę Kultūros ministerijos vykdomoms programoms; 7.5. teikia pataisas patvirtintoms Kultūros ministro Finansų kontrolės taisyklėms; 7.6. vykdo Seimo Audito komiteto pavedimu valstybės biudžeto išlaidų kontrolę; 7.7. tikslina pavaldžių įstaigų išlaidų sąmatas, pagal įstaigų prašymus teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pažymas; 7.8. įgyvendina teisės aktus, susijusius su valstybės biudžeto asignavimų skyrimu ministerijos programoms vykdyti; 7.9. pagal kompetenciją analizuoja ir teikia informaciją apie kultūros įstaigų (muziejų, rezervatų ir kitų įstaigų), programų, projektų, renginių finansavimą iš valstybės iždo; 7.10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe; 7.11. rengia įstatymų, kitų teisės aktų, kultūros ministro įsakymų, Kultūros ministerijos kanclerio potvarkių projektus (juos vizuoja), įvairius raštus bei prisideda prie įstatymų ir kitų teisės aktų, raštų, privalomų visai ministerijai, rengimo; 7.12. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pareigybių skaičiaus ir darbo užmokesčio fondo suvestines ataskaitas pagal ministerijos vykdomas programas ir funkcinę klasifikaciją; 7.13. tikslina kultūros įstaigų, kurių steigėja yra Kultūros ministerija, finansavimo apimtis pagal biudžetinių asignavimų valdymo sistemos nustatytą tvarką; 7.14. pagal kompetenciją, atsižvelgiant į Kultūros ministerijos strateginius veiklos planus, nagrinėja muziejų, rezervatų ir kitų kultūros įstaigų finansavimo klausimus; 7.15. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, rengia atsakymus į juos; 7.16. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą; 7.17. vykdo kitus Kultūros ministerijos vadovybės ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus vyresniajam patarėjui ir atskaitingas Skyriaus vedėjui. Susipažinau: (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)