Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-6 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS PROFESIONALIOSIOS KŪRYBOS IR TARPTAUTIŠKUMO POLITIKOS SKYRIAUS VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas; 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 16. II SKYRIUS PASKIRTIS 4. Skyriaus vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų darbą ir padėti formuoti kultūros tarptautiškumo, tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo kultūros srityje politiką su užsienio valstybėmis, Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo kultūros srityje – funkcijas, organizuoja ir koordinuoja pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų darbą ir funkcijų atlikimą. IV SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI SKYRIAUS VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) meno, humanitarinių, socialinių arba politikos mokslų srityje ir ne mažesnę kaip 4 metų tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo kultūros srityje darbo patirtį; 6.2. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu (pagal Europass); 6.3. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles; 6.4. žinoti ir gebėti taikyti įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarptautinį dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą kultūros srityje; 6.5. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti teisės aktų projektus; 6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 6.7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.8. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“. V SKYRIUS PROFESIONALIOSIOS KŪRYBOS IR TARPTAUTIŠKUMO POLITIKOS SKYRIAUS VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas savo veiklos srityje atlieka šias funkcijas: 7.1. organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina efektyvų pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai; 7.2. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, viceministrams ar ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo; 7.3. ministro pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant savo veiklos sričiai priskirtus klausimus; 7.4. rengia ir (ar) organizuoja teisės aktų projektų, raštų bei kitų dokumentų rengimą, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus; 7.5. teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia klausimus, susijusius su pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, valstybės tarnybos ar darbo santykiais; 7.6. dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų darbe; 7.7. užtikrina pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų bendradarbiavimą su kitais ministerijos administracijos padaliniais; 7.8. dalyvauja rengiant susijusius strateginio planavimo dokumentus; 7.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus; 7.10. organizuoja ir koordinuoja tarptautinių konvencijų, tarptautinių sutarčių ir susitarimų, sudaromų su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, projektų rengimą ir derinimą; 7.11. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja tarpvyriausybinių bendradarbiavimo komisijų/tarybų posėdžius; 7.12. teisės aktų nustatyta tvarka savo veiklos srityje atstovauja ministerijai regioniniuose, Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų darbo organuose; 7.13. užtikrina Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos klausimais derinimą, atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, priimtų sprendimų įgyvendinimą, bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais Europos Sąjungos politikos klausimais; 7.14. užtikrina numatytų programų ir priemonių vykdymą; 7.15. koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl jų veiklos; 7.16. kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriumi teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl Lietuvos Respublikos kultūros atašė pareigybės steigimo ar panaikinimo, užtikrina kultūros atašė konkurso, skyrimo į šias pareigas ir atšaukimo iš pareigų procedūrų vykdymą; 7.17. koordinuoja kultūros atašė veiklos priemonių įgyvendinimą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo; 7.18. planuoja ir koordinuoja kultūros ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio vizitų į užsienį programas, vyriausybinių delegacijų sudarymą bei ministerijos vadovybės kviestų užsienio valstybių delegacijų priėmimo Lietuvos Respublikoje programas; 7.19. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio juridiniais asmenimis, dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių profesinių tinklų veikloje. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. Susipažinau _______________________ _________________ _______________ (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) _____________ (data)