Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS MINISTERIJOS VYRIAUSIOJO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

         2. Pareigybės lygis – A.

         3. Pareigybės kategorija – 18.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Ministerijos vyriausiojo patarėjo pareigybė reikalinga padėti ministerijai formuoti kultūros politiką bei įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą (toliau – Vyriausybės programa), jos vykdymą nustatančius dokumentus, pagal kompetenciją dalyvauti strateginio planavimo procesuose ir koordinuoti valstybės politikos įgyvendinimą rengiant ministerijos strateginius planavimo dokumentus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas bendrosios veiklos srities funkcijos – prisidėti formuojant kultūros politikos nuostatas, rengiant strateginio planavimo dokumentus, analizuojant kultūros įstaigų veiklą, teikiant siūlymus dėl jos tobulinimo; organizuoti, koordinuoti bei prireikus vadovauti procesams, skirtiems Vyriausybės programos nuostatoms, ministerijos strateginiams tikslams ir uždaviniams pasiekti. 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis ministerijos vyriausiojo patarėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį strateginio planavimo srityje;

6.3. turėti ne mažesnę kaip  3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

6.4. būti gerai susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais strateginį planavimą, kultūros įstaigų veiklą bei valdymą, viešųjų finansų planavimą bei valdymą ir kitais dokumentais, susijusiais su kultūros politika, Vyriausybės programa;

6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus

6.6. sugebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;

6.7. sugebėti organizuoti veiklos ar darbo grupių veiklą, joms vadovauti bei užtikrinti nustatytų rezultatų pasiekimą tam reikiamais terminais;

6.8. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu (pagal Europass);

6.9. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet Explorer, Outlook Express.

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

                      7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

                      7.1. padeda kultūros ministrui, kultūros viceministrams ir ministerijos kancleriui (toliau - ministerijos vadovybė) formuoti kultūros politiką šiose srityse: profesionalusis menas, muziejai, bibliotekos, archyvai, regionų kultūra, kultūros edukacija ir tarptautiškumo politika, kultūrinės ir kūrybinės industrijos (toliau - šiai pareigybei priskirtos veiklos sritys);

                      7.2. kultūros ministro arba ministerijos kanclerio pavedimu analizuoja,  vertina ir dalyvauja rengiant ministerijos strateginį veiklos planą, kitus strateginio planavimo dokumentus, ataskaitas, programas ir tyrimus, prireikus inicijuoja atsakingų ministerijos tarnautojų veiklos ar darbo grupes susijusioms užduotims vykdyti ir joms vadovauja;

                      7.3.dalyvauja ministerijai rengiant ilgalaikius strateginio planavimo dokumentus, kitus planavimo dokumentus šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

                      7.4. dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės programą, jos įgyvendinimo priemonių planą kultūros srityje šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

                      7.5. analizuoja kultūros ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklą ir teikia ministeijos vadovybei siūlymus dėl įstaigų veiklos tobulinimo;

                      7.6. renka, vertina, sistemina ir apibendrina ministerijos administracijos padalinių turimą ir teikiamą informaciją, rengia paaiškinimus, pažymas ir išvadas,  aktualias ministerijos vadovybės sprendimų priėmimui, dalyvavimui posėdžiuose, šiai pareigybei priskirtos veiklos klausimais;

                      7.7. kultūros ministro arba ministerijos kanclerio pavedimu rengia dokumentus ir informaciją kultūros ministro oficialiems susitikimams šiai pareigybei priskirtos veiklos klausimais  pagal poreikį dalyvauja šiuose susitikimuose;

                      7.8. nagrinėja  ministerijos vadovybės nukreiptus dokumentus ar paklausimus šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse, teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus,

                      7.9. vadovaujant sudarytoms veiklos ar darbo grupėms, organizuoja jų darbą, nustato užduotis tokių grupių nariams, kontroliuoja jų atlikimą tinkamai ir laiku, paveda grupių nariams rengti reikiamus dokumentus, raštus, analizuoti gaunamus iš kitų institucijų dokumentus šių grupių veiklos klausimais;

                      7.10. vizuoja ministerijos rengiamus teisės aktų projektus,  raštus, kitus dokumentus šiai pareigybei priskirtos veiklos srityse;

                      7.11. pagal poreikį atstovauja ministeriją jos kompetencijai priskirtus  klausimus svarstant ES Tarybos ir kitų ES institucijų darbo formatuose, susitikimuose;

                      7.12. ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų veikloje, atstovauja ministerijai kitose valstybės institucijos ir įstaigose, taip pat pagal poreikį nevyriausybinėse organizacijose;

                      7.13. kultūros ministrui pavedus, ministerijos kancleriui laikinai neesant, jį pavaduoja;

                      7.14. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus pagal nustatytą kompetenciją.

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8.  Ministerijos vyriausiasis patarėjas yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

 

 

Susipažinau

                                                                                                           

(valstybės tarnautojo pareigos)        

                                                                                                                                 

               (parašas)                                                        

                                                                  

      (vardas ir pavardė)

 

                                                                                                                  

                  (data)                                                                                                                                              

 

                                                   ____________________________