Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                                                                                                 PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                  Lietuvos Respublikos kultūros

                                                                                                                                                                                  ministro 2017 m. rugpjūčio 18 d.

                                                                                                                                                                                  įsakymu Nr. ĮV-897

KULTŪROS MINISTRO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

         I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ministro patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas;

2. Pareigybės lygis - A;

3. Pareigybės kategorija –18

                                                                                                              II. PASKIRTIS

4. Ministro patarėjas padeda kultūros ministrui įgyvendinant Vyriausybės programą profesionalaus scenos meno ir koncertinių įstaigų tinklo pertvarkos ir jos stebėsenos ir visuomenės informacinio raštingumo ir kritinio mąstymo stiprinimo veiklos srityse.

                                                        III. VEIKLOS SRITIS

                        5. Ministro patarėjo pareigybė reikalinga padėti kultūros ministrui suformuoti politines nuostatas ir priemonių prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti, siekiant didinti profesionalaus scenos meno ir koncertinių įstaigų sistemos modernizaciją ir paslaugų kokybę bei visuomenės informacinio raštingumo ir kritinio mąstymo stiprinimo veiklos srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI MINISTRO PATARĖJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis ministro patarėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, biudžeto sandarą, turto disponavimą, valdymą ir naudojimą, viešuosius pirkimus, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių veiklą;

6.3. gerai žinoti Profesionalaus scenos meno įstatymą, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius šios pareigybės aprašymo 5 punkte apibrėžtas veiklos sritis;

6.4. būti susipažinusiam su kultūros įstaigų sistema;

6.5. išmanyti bendruosius kultūros procesus;

6.6. sugebėti atlikti teisės aktų analizę bei išmanyti teisės aktų rengimo taisykles;

6.7. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europass);

6.8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti raštvedybos taisykles;

6.10. sugebėti planuoti ir organizuoti darbą, turėti organizacinių gebėjimų.

V. PATARĖJOPAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Kaupia viešąją informaciją apie profesionalaus meno politiką ir administravimą, analizuoja ją ir pateikia ministrui.

8. Padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus valstybinių teatrų ir valstybinių koncertinių įstaigų tinklo pertvarkos ir jos stebėsenos srityje, atsižvelgiant į tarptautinę patirtį bei visuomenės informacinio raštingumo ir kritinio mąstymo stiprinimo užtikrinant visuomenės saugumą ir sąmoningumą veiklos srityse.

9.  Teikia pastabas ir siūlymus teisės aktams ir rizikomis savo atsakomybės srityse.

10. Koordinuoja informacijos, reikalingos scenos meno ir koncertinių įstaigų sistemos

modernizacijos planui bei visuomenės informacinio raštingumo ir kritinio mąstymo stiprinimo srityse,  surinkimą ir teikimą ministerijos vadovybei.

11. Bendradarbiauja su profesionalaus scenos meno ir koncertinių įstaigomis, ministerijomis, savivaldybių administracijų padaliniais bei kitomis institucijomis savo atsakomybės srityse.

12.  Apibendrina su profesionalaus scenos meno ir koncertinių įstaigų veikla ir visuomenės informacinio raštingumo ir kritinio mąstymo stiprinimo veiklomis susijusią informaciją spaudoje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse susijusią informaciją, rengia ir teikia jį ministrui ir ministerijos Vadovybei.

13. Dalyvauja ministerijos sudaromose veiklos (darbo) grupėse.

14. Dalyvauja žinybinių, tarpžinybinių darbo grupių, komisijų, tarybų veikloje (įskaitant ministerijos pavaldžių įstaigų tarybas, menų tarybas), ministerijos rengiamuose pasitarimuose.

15Pagal kompetenciją vykdo kitus ministro pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

30. Patarėjas tiesiogiai pavaldus kultūros ministrui.

Susipažinau

  (valstybės tarnautojo pareigos)                                                  (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

                             (data)