Pareigų aprašymas Spausdinti

      PATVIRTINTA
      Lietuvos Respublikos kultūros ministro
      2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. ĮV-571   


VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Viešųjų ryšių skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės lygis – A.
 3. Pareigybės kategorija – 17.

II. PASKIRTIS

 4. Viešųjų ryšių skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti bei kontroliuoti Skyriaus darbą, užtikrinti Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, planų vykdymą, koordinuoti viešąją komunikaciją, palaikyti viešuosius ryšius su valstybės ir savivaldybės institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir kitomis organizacijomis, viešosios informacijos rengėjais ir platintojais bei vartotojais, teikiant informaciją apie Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) veiklą.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, bendroji veiklos sritis – viešieji ryšiai.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų studijų sričių išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis).
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje;
6.2. gebėti rengti pranešimus spaudai, organizuoti jų sklaidą bei gebėti rengti ir įgyvendinti projektus, organizuoti renginius;
6.3. gebėti rengti visuomenės informavimo ir viešųjų ryšių projektus kultūros sektoriaus klausimais, organizuoti jų įgyvendinimą;
6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, visuomenės informavimą ir švietimą;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų, sutarčių ir kitų tvarkomųjų organizacinių dokumentų rengimo taisykles;
6.9. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) B2 lygiu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. sprendžia jo kompetencijai priklausančius Skyriaus veiklos klausimus;
7.2. organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti Skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;
7.3. atsiskaito kultūros ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) už Skyriaus veiklą;
7.4. planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą: paskirsto užduotis ir nustato jų įvykdymo terminus skyriaus valstybės tarnautojams ir/arba darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), teikia siūlymus ministerijos vadovybei skyriaus darbo tobulinimo klausimais;
7.5. koordinuoja ministerijos viešųjų renginių organizavimą, rengia spaudos konferencijas, planuoja susitikimus su žiniasklaidos atstovais, stebi ir reaguoja į kritines situacijas, susijusias su informacijos pateikimu, numato tokių situacijų sprendimo būdus;
7.6. kontroliuoja, kad visuomenės informavimo priemonėmis būtų skelbiama neiškraipyta, oficiali, ministerijos poziciją atsispindinti, informacija. Prireikus įstatymų nustatyta tvarka reikalauja paneigti arba patikslinti tikrovės neatitinkančią, iškreiptą informaciją;
7.7. koordinuoja ministerijos išorinės komunikacijos organizavimą ir įgyvendinimą;
7.8. rengia ir įgyvendina komunikacijos strategijas, kontroliuoja jų eigą ir analizuoja rezultatus;
7.9. padeda ministerijos vadovybei ir darbuotojams pateikti informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.10. bendradarbiauja su institucijomis informuojant visuomenę valstybės kultūros politikos klausimais;
7.11. palaiko ryšius su visuomenės informavimo priemonių atstovais;
7.12. koordinuoja žiniasklaidos monitoringo atlikimą kultūros srities klausimais;
7.13. dalyvauja ministro patvirtintose komisijose ir darbo grupėse, atstovauja ministerijai sektoriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.14. pagal kompetenciją vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus kultūros ministrui.