Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo patirtį žiniasklaidoje ar ryšių su visuomene srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir visuomenės informavimą ir oficialios informacijos teikimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei Dokumentų rengimo taisykles;
4. išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus;
5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „Power Point“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“. Mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

   Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.rengia ir visais prieinamais informavimo kanalais teikia visuomenei bei suinteresuotoms institucijoms bei organizacijoms informaciją apie Kultūros ministerijos strateginius sprendimus, vykdomą kultūros politiką ir jos įgyvendinimą, siekdamas užtikrinti Kultūros ministerijos veiklos viešinimą ir palankų įvaizdį visuomenėje;
2. rengia ir viešai skelbia su ministerijos kuruojamomis sritimis susijusią informaciją (įskaitant informaciją, susijusią su Europos Sąjungos struktūrinės paramos įgyvendinimu, rengia ir koordinuoja informacines kampanijas ir viešinimo akcijas apie Kultūros ministerijos veiklą);
3. bendrauja su žurnalistais, atsako į jų klausimus, teikia arba organizuoja juos dominančios informacijos apie Kultūros ministerijos veiklą suteikimą, informuoja juos apie svarbiausius Kultūros ministerijoje vykstančius renginius;
4. dalyvauja organizuojant Kultūros ministerijos viešuosius renginius (konferencijas, seminarus, verslo forumus, renginius žiniasklaidai ir kt.), užtikrindamas tinkamą pasirengimą jiems ir informacijos žiniasklaidos priemonėms pateikimą;
6. atlieka viešosios informacijos analizės ir archyvavimo funkcijas, įvertindamas Kultūros ministerijai aktualių pranešimų žiniasklaidoje poveikį ministerijos įvaizdžiui;
7. atsako už sutarčių su visuomenės informavimo priemonėmis, žiniasklaidos planavimo ir reklamos agentūromis rengimą ir vykdymą;
8. prižiūri Viešųjų ryšių skyriui priskirtas Kultūros ministerijos tinklalapio rubrikas, užtikrindamas, kad jose pateikta informacija būtų teisinga, aktuali ir reguliariai atnaujinama;
9. atlieka vidinės komunikacijos užduotis – informuoja Kultūros ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie strateginius kultūros ministro sprendimus;
10. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos Kultūros ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
11.vykdo kitus su Viešųjų ryšių skyriaus veikla susijusius ministerijos vadovybės ir Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.