Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų buhalterinio/finansinio darbo patirtį viešajame ir/ar privačiame sektoriuje bei darbo patirties vidaus audito ar kontrolės srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, darbo santykius, biudžeto sandarą, mokesčių sistemą, turto valdymą naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, viešųjų įstaigų bei valstybės įmonių veiklą, ministerijos nuostatais;
4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas, Buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą, atskaitomybės sudarymą, finansinio bei veiklos vidaus audito procedūrų vykdymą, vidaus audito ataskaitų, išvadų, rekomendacijų pateikimą bei pažangos stebėjimą;
5. žinoti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti kaupti informaciją, ją sisteminti ir apibendrinti;
6. būti pareigingam, darbščiam, sąžiningam, turėti analitinį mąstymą, gebėti bendrauti su žmonėmis, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, taikyti Vidaus audito profesinės praktikos standartų nuostatas, laikytis profesinės etikos normų, vengti interesų konfliktų;
7. gebėti tinkamai suformuluoti audito tikslus, vertinimus, išvadas ir rekomendacijas, identifikuoti apskaitos ir veiklos rizikas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba.
8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


1. tikrina ir vertina ministerijos, jai pavaldžių ir valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, funkcijų paskirstymo, materialinių ir finansinių išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
1.3. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, atitikimą viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimams, buhalterinės apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
1.4. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, kultūros srities biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
1.5. turto apsaugą, naudojimą ir valdymą;
1.6. finansinių sandorių tinkamumą, jų atitikimą įstaigos veiklos tikslams;
1.7. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą.
2. rengia detalias vidaus audito programas ir ataskaitas, teikia išvadas ir rekomendacijas, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti buhalterinės apskaitos sistemą, finansų kontrolę, veiklą ir kt.;
3. vidaus audito metu pagal savo kompetenciją konsultuoja audituojamojo subjekto vadovą, kitus specialistus bei darbuotojus;
4. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
5. renka ir kaupia (savarankiškai parengia) darbo dokumentus, pagrindžiančius vidaus audito metu nustatytus trūkumus, išvadas, pastebėjimus;
6. tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą.