Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis Strateginio planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį strateginio planavimo, strateginių procesų analizės srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisyklėmis;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos Biudžetinių įstaigų įstatymu, Strateginio planavimo metodika, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėmis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Nacionaline reformų darbotvarke, Europos Sąjungos strategija „Europa 2020“, „2014–2020 m. Nacionaline pažangos programa“; Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programa ir Kultūros ministerijos nuostatais.
5. išmanyti Stebėsenos informacinę sistemą (toliau – SIS); 
6. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu (pagal Europass);
7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, išmanyti raštvedybos taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 
1. vykdo kultūros srities tarpinstitucinių veiklos planų įgyvendinimo stebėseną, organizuoja ataskaitų rengimą dėl jų vykdymo;
2. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano projekto rengimą (tobulinimą) ir rengia metinę šio plano įgyvendinimo ataskaitą ministerijos kompetencijos klausimais;
3. vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės metinių prioritetų įgyvendinimo stebėseną, rengia ketvirtines ir metines įgyvendinimo ataskaitas;
4. vykdo Kultūros ministro prioritetų įgyvendinimo stebėseną, rengia jų įgyvendinimo ataskaitas;
5. dalyvauja strateginio veiklos plano projekto aptarime ministerijos Strateginio planavimo grupėje, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo;
6. įvertina ministerijos administracijos padalinių programų projektų suderinamumą tarpusavyje ir su kitais galiojančiais strateginiais dokumentais;
7. koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų metinių veiklos planų rengimą, teikia pasiūlymus dėl šių įstaigų veiklos planavimo tobulinimo;
8. koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų metinių veiklos ataskaitų rengimo procesą, teikia pasiūlymus dėl šių įstaigų veiklos ataskaitų tobulinimo;
9. koordinuoja ministerijos bei ministerijai pavaldžių viešojo administravimo įstaigų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų pateikimą Finansų ministerijai, suveda pateiktus duomenis į SIS;
10. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;
11. rengia teisės aktų projektus ir ministerijos raštus strateginio planavimo klausimais;
12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis kultūros srities strateginio planavimo srityje;
13. dalyvauja ir rengia kultūros srities strateginio planavimo dokumentus;
14. pagal kompetenciją koordinuoja ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą;
15. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja įvairių komisijų darbe, nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai;
16. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.