Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. ĮV-218 STRATEGINIO PLANAVIMO IR KONTROLĖS DEPARTAMENTO TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR EUROPOS REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 10. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) tarptautinės kultūros politikos uždavinius. III. VEIKLOS SRITIS 5. Bendroji veiklos sritis, kurioje veikdamas valstybės tarnautojas atlieka funkcijas yra tarptautiniai ryšiai, o specialiosios veiklos srities funkcijos - įgyvendinti kultūros ministerijos tarptautinės kultūros politikos uždavinius, numatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programoje, tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Kanada, Izraeliu, Pietų Afrikos Respublika. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų patirtį kultūros tarptautinių ryšių srityje; 6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimą valstybės tarnyboje, tarptautinius ryšius, teisės aktų rengimo taisykles; 6.3 mokėti anglų kalbą B2 lygiu (pagal Europass); 6.4. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu; 6.5. žinoti Tarptautinių sutarčių įstatymą; 6.6. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo klausimais; 6.7. būti atsakingam, iniciatyviam, visuomeniškam, kūrybiškam, gebėti bendrauti. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. rengia Lietuvos Respublikos tarptautinių kultūrinio bendradarbiavimo sutarčių, programų, valstybinių programų projektus su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Kanada, Izraeliu, Pietų Afrikos Respublika, koordinuoja jų įgyvendinimą; 7.2. koordinuoja tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Kanada, Izraeliu, Pietų Afrikos Respublika programų ir projektų vykdymą, rengia ataskaitas apie Lietuvos Respublikos dalyvavimą tokiuose projektuose; 7.3. savo kompetencijos srityje rengia tarpvyriausybinių bendradarbiavimo komisijų/tarybų/darbo grupių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Kanada, Izraeliu, Pietų Afrikos Respublika Lietuvos dalies darbo grupių veiklos dokumentus, teikia medžiagą tokių komisijų/tarybų/darbo grupių susitikimams, rengia ataskaitas apie įvykusius susitikimus; 7.4. koordinuoja kultūros ministro, viceministrų, Kultūros ministerijos kanclerio (toliau – Kultūros ministerijos vadovybė) darbo vizitų į Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą, Izraelį, Pietų Afrikos Respubliką bei šių šalių institucijų atstovų darbo vizitų į Lietuvą Kultūros ministerijos kvietimu programas; tvarko ir kaupia Kultūros ministerijos vadovybės vizitų į šias užsienio valstybes ataskaitas ir atmintines; 7.5. savo kompetencijos srityje rengia medžiagą Kultūros ministerijos inicijuotiems posėdžiams tarptautinio kultūros bendradarbiavimo klausimais, vertėjauja oficialių Kultūros ministerijos vadovybės susitikimų su užsienio šalių atstovais metu; 7.6. kaupia informaciją apie tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Kanada, Izraeliu, Pietų Afrikos Respublika ir teikia ją Kultūros ministerijos struktūriniams padaliniams, pavaldžioms įstaigoms, valdžios ir valdymo institucijoms; 7.7. koordinuoti Meno kūrėjų rezidencijų programų dalinio finansavimo programą; 7.8. savo kompetencijos srityje konsultuoja Lietuvos kultūros institucijas ir organizacijas bei privačius asmenis tarptautinio kultūros bendradarbiavimo klausimais; 7.9. vykdo kitus Kultūros ministerijos vadovybės, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su aukščiau išvardintomis funkcijomis. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. Susipažinau: ___________________________ (valstybės tarnautojo pareigos) ___________________________ (parašas) _______________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________ (data) ____________________________