Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tarptautinių kultūros ryšių srityje;
2. mokėti rusų kalbą C1 lygiu (pagal Europass) ir oficialią Europos Sąjungos užsienio kalbą B2 lygiu;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimą valstybės tarnyboje, tarptautinius ryšius, teisės aktų rengimo taisykles;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymą;
5. gebėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją tarptautinio kultūros bendradarbiavimo klausimais;
6. išmanyti dokumentų rengimo, įforminimo bei tvarkymo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
7. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
8. turėti organizacinių ir konsultavimo gebėjimų.


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia Lietuvos tarptautinių kultūrinio bendradarbiavimo sutarčių su Rusija, Baltarusija, Ukraina, Moldova, Pietų Kaukazo, Vidurinės Azijos, Pietryčių Europos šalimis, Izraelio Valstybe projektus, koordinuoja jų derinimą su LR institucijomis, rengia šių sutarčių patvirtinimo dokumentus, koordinuoja šių sutarčių įgyvendinimą;
2. rengia dvišalių bendradarbiavimo programų su Rusija, Baltarusija, Ukraina, Moldova, Pietų Kaukazo, Vidurinės Azijos, Pietryčių Europos šalimis, Izraelio Valstybe projektus, koordinuoja jų derinimą su LR institucijomis, koordinuoja šių programų įgyvendinimą, rengia ataskaitas apie Lietuvos Respublikos dalyvavimą tokiose programose;
3. tvarko duomenų apie derinamas ir pasirašytas dvišales ir daugiašales tarptautines sutartis ir programas kultūros srityje duomenų bazę, vykdo šių duomenų analizę;
4. savo kompetencijos srityje rengia tarpvyriausybinių bendradarbiavimo komisijų/tarybų su Rusija, Baltarusija, Ukraina, Moldova, Pietų Kaukazo, Vidurinės Azijos, Pietryčių Europos šalimis, Izraelio Valstybe Lietuvos dalies darbo grupių veiklos dokumentus, teikia medžiagą tokių komisijų/tarybų darbo grupių susitikimams, rengia ataskaitas apie įvykusius susitikimus;
5. koordinuoja kultūros ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau - ministerijos vadovybės) darbo vizitų į Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą, Moldovą, Pietų Kaukazo, Vidurinės Azijos, Pietryčių Europos šalis, Izraelio Valstybę bei šių šalių institucijų atstovų darbo vizitų į Lietuvą Kultūros ministerijos kvietimu programas; kaupia ir tvarko Kultūros ministerijos vadovybės vizitų į užsienio valstybes ataskaitas ir atmintines;
6. savo kompetencijos srityse rengia medžiagą Kultūros ministerijos inicijuotiems posėdžiams tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo klausimais;
7 kaupia informaciją apie tarptautinį kultūros bendradarbiavimą su Rusija, Baltarusija, Ukraina, Moldova, Pietų Kaukazo, Vidurinės Azijos, Pietryčių Europos šalimis, Izraelio Valstybe ir teikia ją ministerijos struktūriniams padaliniams, pavaldžioms įstaigoms, valdžios ir valdymo institucijoms;
8. nustatyta tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai IHRA (Tarptautinio Holokausto atminties aljanso) veikloje, organizuojamuose renginiuose, jeigu minėtų renginių specifika atitinka skyriaus kompetenciją. Koordinuoja IHRA programų įgyvendinimą Lietuvoje; 
9. savo kompetencijos srityse konsultuoja Lietuvos kultūros institucijas ir organizacijas bei privačius asmenis tarptautinio kultūros bendradarbiavimo klausimais;
10. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
11. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su aukščiau išvardintomis funkcijomis.