Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI: 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities istorijos ar archeologijos krypties arba meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį saugomų teritorijų ir kultūros paveldo apsaugos srityje; 2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles; 3. gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos žemės įstatymą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą ir kitus teisės aktus reglamentuojančius saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugą, teritorijų planavimą, planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą; 4. būti susipažinęs su tarptautinėmis konvencijomis, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais paveldo, gamtos ir kraštovaizdžio apsaugą; 5. mokėti kaupti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas; 6. mokėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų raštus, rengti į juos atsakymus, profesionaliai tvarkyti dokumentus; 7. mokėti organizuoti saugomų teritorijų ir kultūros paveldo vietovių ribų, tvarkymo planų (planavimo schemų) ir paveldotvarkos projektų rengimą; 8. mokėti atlikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kultūros ministro tvirtinamų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų projektų tikrinimą, derinimą, parengti juos tvirtinimui ir skelbimui; 9. mokėti rengti planavimo sąlygas nacionalinio ir regioninio lygmens teritorijų planavimo dokumentams ir juos derinti; 10. mokėti pagal kompetenciją atlikti planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą; 11. išmanyti muziejinę veiklą; 12. mokėti kaupti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas; 13. mokėti bent vieną iš užsienio kalbų ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 14. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 15. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS: 1. sprendžia jo kompetencijai priklausančius saugomų teritorijų, (valstybinių kultūrinių rezervatų (rezervatų-muziejų), istorinių nacionalinių parkų, valstybinių kultūrinių draustinių ir kitų kultūros paveldo vietovių) klausimus; 2. pagal kompetenciją koordinuoja Kultūros ministerijos kompetencijai priskirtų saugomų teritorijų: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Kernavės valstybinio kultūrinio rezervato veiklą; 3. pagal kompetenciją padeda koordinuoti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos veiklą; 4. pagal kompetenciją padeda koordinuoti saugomose teritorijose esančių nacionalinių ir respublikinių muziejų, veiklą; 5. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų bei ilgalaikių programų saugomų teritorijų klausimais projektus, derina kitų institucijų parengtus norminius teisės aktus, susijusius su saugomų teritorijų ir kultūros paveldo apsauga; 6. organizuoja saugomų teritorijų ribų, tvarkymo planų (planavimo schemų) ir paveldotvarkos projektų rengimą; 7. organizuoja šių saugomų teritorijų strategijos, apsaugos ir tvarkymo programų rengimą; 8. tikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kultūros ministro tvirtinamų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų projektus, teikia pastabas jų tikslinimui, rengia ir teikia juos tvirtinimui; 9. pagal kompetenciją dalyvauja ekspertų, darbo grupių ir komisijų veikloje; 10. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų projektus ir kitus teisės aktus; 11. pagal kompetenciją rengia planavimo sąlygas valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentams, juos analizuoja ir derina; 12. pagal kompetenciją rengia sąlygas energetikos ir kitų valstybinės reikšmės infrastruktūros objektų plėtros planams rengti, analizuoja ir derina šių planų projektus; 13. vertina planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitas ir teikia išvadas; 14. rengia ministerijos raštų projektus ir pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, rengia atsakymus, įgyvendina racionalius pasiūlymus; 15. vykdo kitas skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas; 16. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.