Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) humanitarinių ar socialinių mokslų srities, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisyklėmis;
3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinės visuomenės plėtros, visuomenės informavimo, medijų ir informacinio raštingumo sritis;
4. išmanyti visuomenės informavimo, medijų ir informacinio raštingumo sričių procesus, problematiką ir vystymosi perspektyvas;
5. būti susipažinusiam su tarptautinėmis konvencijomis, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimo, medijų ir informacinio raštingumo sričių principus, ir reikalavimus;
6. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų raštus, rengti atsakymus;
7. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, turėti organizacinių sugebėjimų bei valdymo įgūdžių;
8. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti su skyriaus funkcijomis susijusią informaciją ir rengti analitinę medžiagą bei išvadas;
9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
10. išmanyti raštvedybos taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką visuomenės informavimo srityje, koordinuoja jos įgyvendinimą;
2. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką medijų ir informacinio raštingumo srityje, koordinuoja jos įgyvendinimą;
3. pagal kompetenciją sprendžia skyriaus veiklos klausimus visuomenės informavimo, medijų ir informacinio raštingumo srityse;
4. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;
5. analizuoja, apibendrina visuomenės informavimo, medijų ir informacinio raštingumo sritis reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo praktiką, teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų pakeitimo ar papildymo;
6. koordinuoja įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, ilgalaikių valstybinių programų rengimą;
7. koordinuoja Europos Sąjungos teisės aktų ir jų projektų nagrinėjimą bei pozicijų naujai rengiamiems Europos Sąjungos teisės aktų projektams visuomenės informavimo, medijų ir informacinio raštingumo srityse formavimą;
8. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką Europos Sąjungos audiovizualinių klausimų srityje;
9. koordinuoja juridinių asmenų, kurie yra vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų leidėjai ar informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojai, taip pat duomenų apie laikraščių ir žurnalų tiražą rinkimą ir sisteminimą;
10. koordinuoja metinės įmokos už transliavimo ir retransliavimo licenciją dydžio nustatymo dokumentų rengimą;
11. atstovauja ministerijai Lietuvos bei užsienio institucijose;
12. bendradarbiauja su Lietuvos ir tarptautinėmis visuomeninėmis organizacijomis, veikiančiomis visuomenės informavimo, medijų ir informacinio raštingumo srityse;
13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarpvalstybines bendradarbiavimo sutartis ir tarpžinybinius susitarimus;
14. rengia ministerijos raštų projektus ir pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, rengia atsakymus;
15. pagal kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus;
16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus, sudaro ministerijos veiklos priemonių planus numatytiems tikslams pasiekti ir koordinuoja ministerijos strateginio veiklos plano priemonių visuomenės informavimo srityje įgyvendinimą;
17. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;
18. teikia siūlymus Departamento ir ministerijos vadovybei dėl skyriaus veiklos tobulinimo, skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijos darbe atrenkant asmenis į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas;
19. vykdo kitas Departamento nuostatuose numatytas funkcijas;
20. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Departamento direktoriaus, ministerijos vadovybės, pavedimus siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.