Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų srityje;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo, raštvedybos taisykles;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę kultūros įstaigų veiklą, strateginį veiklos planavimą;
4. žinoti Ilgalaikę valstybės raidos strategiją kultūros srityje, Kultūros ministerijos strateginį veiklos planą, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą, Valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikaciją, biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, valstybės kapitalo investicijų planavimo metodiką, strateginio planavimo metodiką;
5. mokėti kaupti ir analizuoti finansines ataskaitas ir kitą informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas;
6. mokėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų skundus, pasiūlymus ir prašymus, rengti atsakymus;
7. sugebėti atlikti teisės aktų (pagal skyriaus kompetenciją) ekspertizę, rengti ministerijos šios srities dokumentus;
8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
9. būti susipažinusiam su iždo valdymo sistema „NAVISION“;
10. mokėti anglų kalbą A1 lygiu;
11. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti pareigingam, darbščiam.
                           
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

1. dalyvauja rengiant Kultūros ministerijos strateginio veiklos plano finansinę dalį;
2. dirba su Stebėsenos informacine sistema (SIS):
2.1. strateginio veiklos plano rengimo (derybų, maksimalių limitų, projekto, tvirtinimo) etapuose suveda finansinius duomenis pagal priemones, finansavimo šaltinius bei valstybės funkcijas;
2.2. tikslina finansinius duomenis „Tikslinimo“ etape;
2.3. „Derybų“, „Maksimalių limitų“, „Projekto“, „Tvirtinimo“ bei „Tikslinimo“ etapuose suveda duomenis apie Ministerijos vykdomus valstybės kultūros įstaigų ir savivaldybių kultūros įstaigų investicijų projektus pagal finansavimo šaltinius bei išlaidų tipus;
2.4. sistemos duomenų valdymo srityje „Derybų“, „Maksimalių limitų“, „Projekto“, „Tvirtinimo“ etapuose suveda duomenis apie Ministerijai pavaldžių įstaigų pareigybes bei darbo užmokestį, jų pasiskirstymą pagal įstaigos vadovus ir pavaduotojus, padalinių vadovus ir pavaduotojus bei specialistus, nurodant tame tarpe esančius valstybės tarnautojus. 
3. dirba su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema „VBAMS“;
4 rengia Kultūros ministerijos strateginiame veiklos plane nurodytų programų priemonių išlaidų sąmatas teatrams, koncertinėms įstaigoms, bibliotekoms ir kitoms kultūros įstaigoms; 
5 tikslina aukščiau išvardintų pavaldžių įstaigų išlaidų sąmatas pagal įstaigų prašymus arba Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pažymas, nagrinėja biudžetinių įstaigų finansinės veiklos ataskaitas;
6. rengia kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
7. rengia ministerijos raštus, susijusius su skyriaus veikla;
8. pagal kompetenciją konsultuoja kultūros įstaigas ir dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus  ir teisės aktų projektus;
10. planuoja 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšas, skiriamas projektams finansuoti;
11. atlieka teisės aktuose ir Ministerijos vidaus procedūrose nustatytus veiksmus, susijusius su 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų susigrąžinimu;
12. dalyvauja investicijų projektų vertinimo procese;
13. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.