Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ISTORINĖS-KULTŪRINĖS ATMINTIES ĮPRASMINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo kultūros srityje patirtį;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles ir raštvedybos taisykles;
3. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais bendruosius kultūros ir visų meno sričių procesus, sugebėti atlikti teisės aktų analizę;
4. mokėti anglų, prancūzų ar rusų kalbą B2 lygiu;
5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
8. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ISTORINĖS-KULTŪRINĖS ATMINTIES ĮPRASMINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

1. siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerijos) strateginį tikslą išsaugoti istorinę ir kultūrinę atmintį, rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus veikla;
2. koordinuoja ir įgyvendina Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos kultūros ministro (toliau – kultūros ministro) patvirtintų komisijų parengtas programas;
3. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, kultūros viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau - ministerijos vadovybė) pasiūlymus, susijusius su nacionalinės kultūros tapatumo išsaugojimu, pilietinės visuomenės kūrimu.
4. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministeriją valstybės ir savivaldybių institucijose;
5. ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka:
5.1. rengia teisės aktų, susijusių su valstybei svarbiomis istorinėmis datomis, valstybės šventėmis, atmintinomis datomis, iškilių asmenybių jubiliejų minėjimu, projektus bei koordinuoja jų įgyvendinimą;
5.2. koordinuoja ir įgyvendina Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimo įamžinimo programą:
5.2.1. koordinuoja Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimo įamžinimo komisijos veiklą;
5.2.2. rengia savivaldybių lėšomis apmokėtų Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro antkapio pastatymo, kapavietės sutvarkymo, antkapio atributikos pagaminimo ir įmontavimo išlaidų kompensavimo dokumentus;
5.3. rengia ministerijos raštus ir pagal savo kompetenciją nagrinėja piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus ir imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai;
6. organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;
7.bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kultūros, meno, mokslo įstaigomis;
8. organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus skyriaus funkcijoms atlikti;
9. sudaro sutartis su projektų vykdytojais, vykdo valstybės biudžeto lėšų administravimą pagal skyriaus kompetenciją į strateginio veiklos plano programų priemones, vadovaujantis kultūros ministro patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis, kontroliuoja skirtų lėšų panaudojimą;
10. koordinuoja Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių atminimo įprasminimo komisijos veiklą;
11. rengia skyriaus strateginės veiklos ataskaitas, taip pat strateginius tikslus bei programas, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
12. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
13. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.