Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Kaupia viešąją informaciją apie kultūrą ir kultūros politiką, analizuoja ją ir pateikia ministrui.
2. Padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus kultūros regionuose, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo valstybinės programos planavimo ir įgyvendinimo,  visuomenės informacinio raštingumo ir kritinio mąstymo stiprinimo užtikrinant visuomenės saugumą ir sąmoningumą veiklos srityse.
3.  Teikia pastabas ir siūlymus strateginiams komunikacijos planus, viešųjų ryšių kampanijoms savo atsakomybės srityse.
4. Rengia informaciją interneto svetainei, socialiniams tinklams.
5. Koordinuoja informacijos teikimą ministerijos vadovybei ir esant reikalui ministerijos struktūriniams padaliniams apie visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą informaciją kultūros regionuose, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo valstybinės programos,  visuomenės informacinio raštingumo ir kritinio mąstymo stiprinimo srityse, kultūrinės žiniasklaidos įvairovės, ugdančios pilietinę atsakomybę užtikrinimo srityse.
6. Rengia visuomenės informavimo priemonėms pranešimus, publikacijas šalies periodiniams leidiniams aktualiais klausimais savo atsakomybės srityse.
7. Bendradarbiauja su kitomis ministerijomis, savivaldybių administracijų padaliniais bei kitomis institucijomis, informuojant visuomenę savo atsakomybės srityse.
8.  Apibendrina su kultūros regionuose, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo valstybinės programos, visuomenės informacinio raštingumo ir kritinio mąstymo stiprinimu, kultūrinės žiniasklaidos įvairovės, ugdančios pilietinę atsakomybę užtikrinimo veiklomis susijusią informaciją spaudoje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse ir teikia ją ministrui ir ministerijos Vadovybei.
9. Teikia siūlymus strateginės komunikacijos planams, valstybės šimtmečio ir nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio minėjimo tarptautinėje bendruomenėje užtikrinimo veikloms, istorinės –kultūrinės atminties įprasminimo projektams.
10. Dalyvauja ministerijos sudaromose darbo grupėse.
11. Dalyvauja žinybinių, tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje, ministerijos rengiamuose pasitarimuose.
12. Pagal kompetenciją vykdo kitus ministro pavedimus.