Pareigų aprašymas Spausdinti

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. renka, analizuoja ir apibendrina valstybės investicijų, išskyrus investicijų į savivaldybių objektus, poreikius;

7.2. atlieka investicijų projektų vertinimą;

7.2. rengia Valstybės investicijų programos projektą;

7.3. renka statistines ir investicinės veiklos ataskaitas ir teikia jas kitoms valstybės institucijoms pagal kompetenciją jų nustatyta tvarka;

7.4. integruoja Valstybės investicijų programą į Kultūros ministerijos strateginio veiklos plano programų priemones;

7.5. pagal kompetenciją dalyvauja Kultūros ministerijai priskirtos 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės įgyvendinime;

7.6. analizuoja teisės aktais patvirtintų programų įgyvendinimo suderinamumą;

7.7. vadovaudamasis Kultūros ministerijos darbo reglamentu:

7.7.1. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, Kultūros ministro įsakymų, kitų teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

7.7.2. rengia Kultūros ministerijos raštus, susijusius su skyriaus veikla;

7.7.3 konsultuoja kultūros įstaigas investicijų planavimo ir įgyvendinimo klausimais;

7.7.4. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Skyriaus vedėjo bei Kultūros ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kultūros ministerijos strateginiai tikslai.