Pareigų aprašymas Spausdinti

 

II.      PASKIRTIS

4. Kultūros viceministras padeda Lietuvos Respublikos kultūros ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti šios pareigybės aprašymo 5 punkte apibrėžtose veiklos srityse bei koordinuoja ir kontroliuoja Kultūros ministerijos struktūrinių padalinių ir įstaigų prie Kultūros ministerijos veiklą pagal atitinkamai priskirtas veiklos sritis.

 

III.   VEIKLOS SRITYS

5. Kultūros viceministro veiklos sritys – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų Kultūros vertybių registre, apsaugos bei kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir įvežimo į Lietuvos Respubliką, neteisėtai išvežtų iš užsienio kultūros objektų grąžinimo, saugomų teritorijų, kurių direkcijų steigėja yra Kultūros ministerija, apsaugos bei kultūros paveldo skaitmeninimo valstybės politikos (įskaitant kultūros paveldo pažinimą regionuose) koordinavimas, taip pat Kultūros ministerijai priskirtų funkcijų, susijusių su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos bei Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimu, kontrolė ir koordinavimas bei įstaigų prie ministerijos pagal atitinkamai priskirtas sritis veiklos koordinavimas ir kontroliavimas.

 

 

V.      KULTŪROS VICEMINISTRO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Kultūros viceministro pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas, susijusias su šios pareigybės aprašymo 5 punkte apibrėžtomis veiklos sritimis:

7.1. organizuoja ir kontroliuoja, kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro pavedimai;

7.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis;

7.3. kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

7.4. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie Kultūros ministerijos veiklą;

7.5. Lietuvos Respublikos kultūros ministro pavedimu atstovauja pristatant ir aptariant Lietuvos Respublikos kultūros ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose institucijose ir organizacijose;

7.6. atlieka kitas Lietuvos Respublikos kultūros ministro jam pavestas funkcijas.