Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Kaupia viešąją informaciją apie kultūrą ir kultūros politiką, analizuoja ją ir pateikia ministrui.
2. Padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus menų, paveldo srityse.
3. Rašo ministrui kalbas, sveikinimus, rengia ministro pasisakymus Lietuvoje ir užsienyje rengiamose konferencijose ir kituose renginiuose.
4. Dalyvauja žinybinių, tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje, ministerijos rengiamuose pasitarimuose skirtuose kultūros politikos formavimui ir įgyvendinimui.
5. Dalyvauja ministerijos ir ministerijos valdymo srities strateginio planavimo dokumentų rengime.
6. Ministro pavedimu analizuoja institucijų ir piliečių skundus, rengia atsakymus į juos.
7. Dalyvauja ministerijos sudaromose darbo grupėse.
8. Teikia pasiūlymus kultūros ministrui dėl rengiamų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, skirtų kultūros politikos ir strategijos formavimui ir įgyvendinimui, projektus.
9. Atstovauja ministeriją derybose su profesinėmis sąjungomis.
10. Pagal kompetenciją vykdo kitus ministro pavedimus.