Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                  Lietuvos Respublikos kultūros

                                                                                                                                                                                  ministro 2017 m. lapkričio 17 d.

                                                                                                                                                                                  įsakymu Nr. ĮV-1004

KULTŪROS MINISTRO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ministro patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas

2. Pareigybės lygis - A;

3. Pareigybės kategorija –18

II. PASKIRTIS

4. Ministro patarėjas padeda kultūros ministrui įgyvendinant Vyriausybės programą kultūros srityje, taip pat formuoti Kultūros ministerijos įvaizdį, informuoti visuomenę ir žiniasklaidos atstovus apie Vyriausybės programos vykdymą, nuolat bendrauti ir palaikyti gerus santykius su žiniasklaidos atstovais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Ministro patarėjo pareigybė reikalinga padėti kultūros ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti, taip pat informuoti visuomenę apie ministerijos veiklą ir formuoti palankią viešąją nuomonę apie ministeriją.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI MINISTRO PATARĖJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis ministro patarėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti žurnalistinio ar viešųjų ryšių darbo patirties;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;

6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros įstaigų veiklą, visuomenės informavimą bei išmanyti kultūros finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Europos Sąjungos programų ir fondų principus;

6.5. gerai žinoti nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius menų sritį, institucijų veiklą ir tarptautinius reikalus;

6.6. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europass);

6.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti raštvedybos taisykles;

6.9. sugebėti planuoti ir organizuoti darbą, turėti organizacinių gebėjimų.

V. MINISTRO PATARĖJOPAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Kaupia viešąją informaciją apie kultūrą ir kultūros politiką, analizuoja ją ir pateikia ministrui.

8. Derina su ministru strateginius ir taktinius komunikacijos planus, organizuoja viešųjų ryšių kampanijas.

9. Rašo ministrui kalbas, sveikinimus, rengia ministro pasisakymus Lietuvoje ir užsienyje rengiamose konferencijose ir kituose renginiuose.

10. Planuoja ministerijos informacijos sklaidą žiniasklaidoje ir visuomenėje.

11. Rengia informaciją ministro ir ministerijos interneto svetainei, socialiniams tinklams.

12. Atstovauja ministerijai visuomenės informavimo priemonėse.

13. Koordinuoja informacijos teikimą ministerijos vadovybei ir esant reikalui ministerijos struktūriniams padaliniams apie visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą informaciją kultūros politikos klausimais.

14. Informuoja visuomenę apie strateginius ministerijos sprendimus.

15. Informuoja visuomenę ir žiniasklaidą apie ministerijos vadovų arba valstybės tarnautojų vizitus, susitikimus, pasitarimus, svarbiausius sprendimus, pasirašytus dokumentus, kitus su ministerijos veikla susijusius klausimus.

16. Rengia visuomenės informavimo priemonėms pranešimus, publikacijas šalies periodiniams leidiniams aktualiais klausimais. Spaudai išplatinti pranešimai ir kita informacija visuomenės informavimo priemonėms ir visuomenei privalo atspindėti oficialią ministro poziciją.

17. Organizuoja spaudos konferencijas, organizuoja žurnalistų ir ministerijos vadovų susitikimus.

18. Padeda ministerijos vadovybei ir ministerijos valstybės tarnautojams bei kitiems darbuotojams pateikti informaciją žiniasklaidai ir visuomenei.

19. Bendradarbiauja su kitomis ministerijomis, savivaldybių administracijų padaliniais bei kitomis institucijomis, informuojant visuomenę.

20. Palaiko ryšius su visuomenės informavimo institucijomis.

21. Apibendrina su ministerijos veikla susijusią informaciją spaudoje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse ir teikia ją ministrui, viceministrui, kitiems ministerijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos.

22. Rengia ir koordinuoja ministerijos išorinės komunikacijos planus.

23. Pagal kompetenciją vykdo kitus kultūros ministro pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

30. Ministro patarėjas tiesiogiai pavaldus kultūros ministrui.